Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienų prenumerata

El. paštas:


Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Dėl 2018-01-10 Prezidiumo posėdžio Nr. 1 nuasmeninto protokolo

2018-01-18
Pranešame, kad jau paskelbtas 2018 m. sausio 10 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 1 nuasmenintas protokolas.

Norėdami susipažinti su minėtu naujausiu protokolu, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių protokolai -> 2018 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

Dėl ne LAR organizuotų kvalifikacijos kėlimo kursų įskaitymo

2018-01-18
Primename, kad prašymus dėl 2017 m. išklausytų ne LAR organizuotų auditorių kursų ir jiems lygiaverčių kursų bei veiklos, iš dalies prilyginamos auditorių kursams, įskaitymo galite teikti iki 2018 m. vasario 1 d.

Auditorius, 2017 m. kėlęs kvalifikaciją ne LAR organizuotuose auditorių ar jiems lygiaverčiuose kursuose, turi pateikti prašymą (2 priedas) (Temos kodą pasirinkti iš 1priedo). Kartu su prašymu turi būti pateikiamos dokumentų, patvirtinančių auditorių kursų ar jiems lygiaverčių kursų išklausymą kopijos (t. y. kursų pažymėjimas. Jeigu kursų organizatoriai neišduoda pažymėjimų, patvirtinančių apie šių kursų išklausymą, auditorius turi pateikti kursų organizatorių laisvos formos raštą, kuriame nurodyta informacija, reikalinga auditorių kursų užskaitymui), auditorių kursų ar jiems lygiaverčių kursų programos (aprašymai, kursų medžiaga ar pan.), informacija apie mokymų organizatorius, lektorių ir jų kvalifikaciją (lektorius turi atitikti 4 priede nurodytus kvalifikacinius reikalavimus).

Auditorius 2017 m. kėlęs kvalifikaciją, vykdydamas auditorių kursams iš dalies prilygintą veiklą (išskyrus dėstymą LAR organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose, seminaruose ir dalyvavimą LAR kolegialių organų veikloje), tur pateikti prašymą (3 priedas). Kartu su prašymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys šios veiklos vykdymą:     
 • publikacijos – straipsniai elektroniniu „Word“ formatu, įrašyti į kompaktinį diską, leidiniai, kuriuose jie buvo išspausdinti (leidiniai gali būti nepateikiami, jeigu jie paskelbti Lietuvos profesinėje spaudoje), parašytų knygų ar brošiūrų 1 egzempliorius;    
 • pranešimų rengimas ir skaitymas LAR organizuojamuose konferencijose ar kituose LAR viešuose renginiuose, mokslinėse konferencijose ar kituose viešuose renginiuose  – įrodymai apie pranešimo skaitymą (konferencijos darbotvarkę, pranešimą ir kt.);
 • dėstymas ne LAR organizuojamuose auditorių kursuose, suaugusiųjų mokymuose aukštosiose universitetinėse mokymo įstaigose, mokymuose ar seminaruose - įrodymai apie dėstymą (programą, sandus ir kt.).
Prašymus prašome teikti Lietuvos auditorių rūmams el. paštais: lar@lar.lt arba inga.norkeviciene@lar.lt arba faksu (8~5) 203 2870.

Dėl dalyvavimo Asmens duomenų tvarkymo tvarkų parengimo darbo grupėje

2018-01-16
Informuojame, kad 2018 m. gegužės 25 d. ES pradės galioti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – Reglamentas). Šis teisės aktas bus taikomas tiesiogiai, todėl jo nuostatų nereikia perkelti į nacionalinę teisę, išskyrus tuos atvejus, kai tai reikia padaryti dėl teisinio aiškumo. Įsigaliosiančiame Reglamente numatytos didžiulės baudos už asmens duomenų tvarkymo nuostatų pažeidimus. Jos gali siekti net iki 20 mln. Eur arba 4 proc. nuo bendrovių, pažeidusių tą tvarką, apyvartos. 
 
Atsižvelgiant į tai, sudaroma darbo grupė, kuri būtų atsakinga už Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos auditorių rūmuose taisyklių patikslinimą, atsižvelgiant į nurodytus teisės aktus, bei pavyzdinės asmens duomenų tvarkymo tvarkos audito įmonėms parengimą.
 
Taigi, kviečiame auditorius teikti prašymus (pasirašytus) dėl dalyvavimo minėtos darbo grupės veikloje iki 2018 m. sausio 31 d. (imtinai) el. paštu lar@lar.lt.
 

Kviečiame dalyvauti 2018 m. Užduočių rengimo komisijos darbe

2018-01-11
Dirbdami Užduočių rengimo komisijoje, auditoriai atlieka svarbų vaidmenį organizuojant kvalifikacinius auditorių egzaminus, t. y. atrenka ir pakoreguoja paruoštas minėtų egzaminų užduotis ir teikia jas tvirtinti Egzaminų komisijai. Užduočių rengimo komisijos nariai turi galimybę atnaujinti savo žinias informacinių technologijų ir kompiuterinių sistemų, verslo, bendrosios ir finansų ekonomikos, matematikos ir statistikos, įmonių finansų valdymo pagrindinių principų, teisės, mokesčių, apskaitos ir audito srityse.

Užduočių rengimo komisijos narių darbas vyksta LAR patalpose, komisijos nariams sudaromos reikiamos sąlygos darbui, pagal sutartis darbas yra apmokamas.

Auditorių, pageidaujančių dalyvauti 2018 m. Užduočių rengimo komisijos darbe, prašome iki 2018 m. sausio 29 d., 12 val. teikti prašymus Lietuvos auditorių rūmams el.paštu inga.norkeviciene@lar.lt arba LAR bendruoju el. paštu lar@lar.lt.

Iš anksto dėkojame už Jūsų būsimą indėlį gerinant kvalifikacinių auditoriaus egzaminų kokybę.

Dėl LAR nario mokesčio už 2018 m. I pusmetį

2018-01-04
Pranešame, kad jau paskelbti 2018 m. sausio 1 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2018 m. I pusmetį turi būti apmokėtas iki 2018 m. vasario 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas Lietuvoje – 400 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.  

TBF brošiūra dėl audito paslaugų pasirinkimo

2018-01-03
Kartais klientams būna neaišku, kurią audito paslaugą pasirinkti. Be to, dažnai klientai žino tik apie vieną paslaugą - finansinių ataskaitų auditas, kuris ne visada gali pateisinti jų lūkesčius.    
 
Tarptautinė buhalterių federacija (TBF) parengė vidutinio dydžio ir mažiems audito klientams skirtą brošiūrą apie audito paslaugas. Lietuvos auditorių rūmai išvertė šią brošiūrą į lietuvių kalbą.     
 

Sveikiname su nuostabiomis šventėmis!

2017-12-22
kaledos_2017.jpg
 
Taip pat kviečiame peržiūrėti Jums parengtą trumpą filmuką...spausti čia

Svarbūs LAR įvykiai artėjant Kalėdoms

2017-12-21
Nors Kalėdiniu laikotarpiu skatinama nurimti, neskubėti ir susikaupti, bet LAR nestokoja svarbių įvykių. Trumpai apie juos:
 • 2017 m. gruodžio 18 d. LAR prezidentas Saulius Lapšinskas ir direktorė Aurelija Lauruševičiūtė susitiko su Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovais. Susitikimo dalyviai aptarė besibaigiančius 2017 metus, papildytą auditoriaus išvados turinį ir dažniausiai pasitaikančias klaidas atliekant politinių partijų ir politinių kampanijų dalyvių patikrinimus. VRK žadėjo patikslinti auditoriaus išvados turinį pagal LAR audito komiteto parengtus pavyzdžius ir pateikti dažniausiai daromų klaidų suvestinę būsimiems 2018 metams. Juk laukia ne tik prezidento, bet ir savivaldybių rinkimai.
 • 2017 m. gruodžio 19 d. LAR patalpose susirinko LAR atstovai dėl LR finansinių ataskaitų audito įstatymo projekto, kuris buvo parengtas atsižvelgiant į Vyriausiosios kainų ir energetikos kontrolės komisijos pastabas ir LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas. LAR atstovai nusprendė parengti raštą LR Seimo Audito komitetui ir LR finansų ministerijai dėl sąvokos „vertinimo paslaugos“, kvalifikacijos kėlimo kursų valandų konkretizavimo pagal sritis, reikalavimo konsultuoti Komisiją ir pan.
 • Taip pat LAR administracija gavo informacijos apie tai, kad nuo 2019 m. pradžios valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos galės valstybės registrais naudotis nemokamai. LAR aktyviai ieško būdų, kaip atkreipti Registrų centro dėmesį į tai, kad ir auditoriams būtų suteikta (galbūt ateityje ir nemokama) prieiga prie JADIS duomenų, kaip tai nurodyta LR pinigų plovimo ir prevencijos įstatymo 12 str. 8 d.

Kova su finansiniais nusikaltimais

2017-12-18
Europos buhalterių federacija arba Accountancy Europe išleido dokumentą „Kova su finansiniais nusikaltimais. Auditoriaus vaidmuo kovoje prieš apgaulę, korupciją ir pinigų plovimą“. Šiame Accountancy Europe dokumente analizuojamas auditoriaus vaidmuo kovoje prieš finansinius nusikaltimus, o tiksliau jo veiksmai:
- atgrasymas;
- nustatymas;
- informavimas ir pranešimas.
 
Atlikdamas finansinių ataskaitų auditą, auditorius turi aiškias ir apibrėžtas pareigas kovoje prieš finansinius nusikaltimus. Tokias pareigas nustato tarptautiniai audito standartai ir kiti susiję įstatymai bei teisės aktai, reglamentuojantys kovą prieš finansinius nusikaltimus. Be to, jie nustato pagrindinius etikos ir profesinio skepticizmo principus.
 
Audito metu galima nustatyti potencialius pažeidėjus ir atskleisti finansinius nusikaltimus. Bet kuriuo atveju, finansiniai nusikaltimai turi būti nustatomi bendromis visų susijusių šalių pajėgomis, įskaitant verslo lyderius, buhalterius, priežiūros institucijų atstovus, standartų rengėjus ir finansinio sektoriaus atstovus.
 

Dėl 2017-12-15 visuotinio LAR narių susirinkimo

2017-12-11
Primename, kad š. m. gruodžio 15 d. šaukiamas visuotinis Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas). 
 
Atkreipiame auditorių dėmesį, kad kol kas pasiūlyta vos pora kandidatų į žemiau nurodytus LAR organų rinkimus. Todėl prašome būti aktyviems ir siūlyti savo kandidatus į:

Taip pat, primename, kad, vadovaujantis 2017 m. birželio 16 d. Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 1.4-40.1.1 patvirtintu LAR statutu, įregistruotu 2017 m. rugpjūčio 3 d. Juridiniame asmenų registre, Visuotiniame LAR narių susirinkime galima balsuoti TIK fiziškai dalyvaujant Susirinkime, t. y. teikti balsavimo teisės perleidimo sutarčių nebebus galima. Tai reiškia, kad Susirinkimas galės įvykti TIK jame fiziškai dalyvaujant mažiausiai 162 auditoriams. Šiuo metu vis dar laviruojame ant kvorumo susirinkimo ribos. 

Todėl, atsižvelgdami į šiemet įsigaliojusius LAR statuto pakeitimus, prašome Jūsų, mielieji auditoriai, aktyviai registruotis šiuo adresu: http://lar.lt/www/new/reg/index.php?action=reg&grupe=seminarai. Siekiant, kad Susirinkimo organizavimas ir įgyvendinimas vyktų sklandžiai, preliminari registracija yra pratęsiama iki gruodžio 12 d. 17 val.
 
Naujai įkeltą papildomą Susirinkimo medžiagą bei kitą aktualią informaciją galite rasti čia.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.