Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Dėl nutartos visuotinio LAR narių susirinkimo datos

2021-07-23
Gerb. nariai,
 
Liepos 8 d. posėdyje LAR prezidiumas nusprendė sušaukti visuotinį LAR narių susirinkimą 2021 m. gruodžio 10 d. 10 val. viešbutyje „Vilnius Grand Resort“. Pasižymėkite datą kalendoriuose!
 
Daugiau informacijos apie susirinkimą skelbsime artėjant renginiui.

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų audito paslaugų viešasis pirkimas

2021-07-20
Finansų ministerija vykdo 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų audito paslaugų viešąjį pirkimą.
Pirkimą sudaro 2 dalys:
1) 2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų nacionalinės valdymo ir kontrolės sistemos ir programų valdymo ir kontrolės sistemų veikimo efektyvumo audito paslaugos.
2) 2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų, techninės paramos ir Dvišalio bendradarbiavimo fondo deklaruotų išlaidų audito paslaugos.
Pasiūlymų priėmimo terminas: 2021-08-18.

Dėl 2021-07-08 Prezidiumo posėdžio nuasmeninto protokolo

2021-07-20
Pranešame, kad paskelbtas 2021 m. liepos 8 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 8 nuasmenintas protokolas.
 
Norėdami susipažinti su naujausiu protokolu, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra –> Prezidiumas –> Prezidiumo posėdžių protokolai –> 2021 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

Dėl priemonės ,,subsidijos nuo covid-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo praktinio taikymo

2021-07-08
2021 m. balandžio 15 d. LRV priėmė nutarimą Nr. 230 dėl subsidijų nuo Covid-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms skyrimo, kuriuo buvo patvirtintas lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas (toliau –Aprašas). Aprašo 29 punktas numato, kad subsidijos dydis nustatomas remiantis prognozuojamais įmonės nuostoliais, o galutinis subsidijos dydis nustatomas realizavus nuostolius, remiantis audituotomis finansinėmis ataskaitomis, nurodytomis Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su paskutiniais pakeitimais Komunikate (Toliau – Komunikatas) 87 punkto c papunktyje, kurias pareiškėjas privalo pateikti VMI ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 31 d. Taip pat nurodoma, kad turi būti pateikta informacija apie nepadengtas pastoviąsias išlaidas, patirtas laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. 
 
Lietuvos auditorių rūmai 2021-06-29 gavo Valstybinės mokesčių inspekcijos raštą, kuriame nurodoma, kad tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas pagal Aprašo nuostatas pasirenka gauti subsidiją pagal Komunikato 3.12 skirsnį, vadovaujantis Aprašo 29 punktu, jis privalo ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 31 dienos VMI pateikti informaciją apie audituotas nepadengtas pastoviąsias išlaidas, patirtas laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. Šiuo raštu VMI taip pat paaiškina, kad audituoti finansinių ataskaitų duomenys už minėtą laikotarpį arba už laikotarpį, apimantį minėtą laikotarpį, privalo būti pateikti pa mėnesiui, t. y. gali būti pateiktos mėnesinės audituotos ataskaitos arba bendra ataskaita už laikotarpį nuo 2020 lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., tačiau tokiu atveju joje turi būti išskirtos mėnesinės sumos. VMI mini, kad audituotose ataskaitose (pvz., aiškinamajame rašte) turi būti aiškiai nuo kitų įmonės išlaidų atskirtos prašomos kompensuoti (nepadengtos) pastoviosios išlaidos, nurodant išlaidų kategorijas ir sumas eurais. 
 
Audito komitetas informuoja, jog siekiant įgyvendinti VMI rašte minimus reikalavimus, t.y. pateikti audito išvadą apie pelno (nuostolių) ataskaitą, parengtą pagal audituojamos įmonės taikomus bendruosius apskaitos principus (VAS arba TFAS), bei papildomą finansinę informaciją pagal VMI reikalavimus bei gautą VMI paaiškinimą kaip paminėta aukščiau, auditorius turėtų vadovautis 805 TAS (persvarstytas) – specialūs svarstymai – atskirų finansinių ataskaitų ir konkrečių finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ar straipsnių auditas bei 800 TAS (persvarstytas) – specialūs svarstymai – pagal specialios paskirties tvarką parengtų finansinių ataskaitų auditas. Remdamasis Finansų ministerijos pateikta informacija, komitetas taip pat konstatuoja, jog nėra tikslinga įmonėms į tokią pelno (nuostolių) ataskaitą įtraukti palyginamosios informacijos (nes finansinė informacija joje bus ne už įprastus finansinius metus), atitinkamai apraše nustatytas audito reikalavimas neapima lyginamosios informacijos.

Kvietimas dalyvauti audito konkurse

2021-07-08
Kvietimas Dalyvauti atrankos / viešojo konkurso procese  
ADB “Compensa Vienna Insurance Group”   
ADB “Compensa Vienna Insurance Group”, įmonės kodas 304080146, registracijos adresas Ukmergės g. 280,  LT - 06115 Vilnius (toliau – Compensa) praneša, kad vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 537/2014 (Audito reglamentas) 16 str., pradėjo metinių finansinių ataskaitų auditoriaus atrankos procedūrą mažiausiai keturiems finansiniams metams, kurie prasideda 2023 m Sausio 1 d. Atliekant auditoriaus atrankos procedūrą, šis viešas atrankos procesas vykdomas vadovaujantis taip kaip tai numatyta Audito reglamento 17 str. ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 39 str. reikalavimuose.       
Compensa kviečia auditorius ir audito įmones dalyvauti viešajame konkurse iki 2021 m. rugpjūčio 15 d. Detalią informaciją apie atrankos procedūras ir kriterijus teikia Žydrūnė Kramarauskaitė elektroniniu paštu zydrune.kramarauskaite@compensa.lt

Invitation for Participation in the Selection Procedure / Public Tendering Process   
ADB “Compensa Vienna Insurance Group” 
ADB “Compensa Vienna Insurance Group”, company code 304080146, registered address Ukmergės str. 280,   LT - 06115 Vilnius (hereinafter – Compensa) announces that a selection procedure pursuant to Article 16 of Regulation (EU) No 537/2014 (Audit Regulation) has been initiated in order to appoint the statutory auditor of the annual financial statements of the Compensa for at least four financial years starting from 1st of January 2023. In the course of the selection procedure, this public tendering process in the sense of Article 17 Audit Regulation and Article 39 of Law on Audit of Financial Statements of the Republic of Lithuania concerning the annual statutory audit and other audit activities for Compensa is conducted. 
Compensa invites auditors and audit firms to participate in the public tendering process until 15 August 2021. Detailed information on the selection procedure and selection criteria can be requested by email from Žydrūnė Kramarauskaitė zydrune.kramarauskaite@compensa.lt.

Dėl LAR nario mokesčio už 2021 m. II pusmetį

2021-07-07
Pranešame, kad jau paskelbti 2021 m. liepos 1 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2021 m. II pusmetį turi būti apmokėtas iki 2021 m. lapkričio 1 d.
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) Lietuvoje – 642 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Švęskime karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną!

2021-07-05

Paminėkime karaliaus Mindaugo karūnavimo diena rytoj 21 val. bendrai giedodami Tautišką giesmę!

karaliaus_mindaugo_ka.jpg

Dėl 2021-07-08 Prezidiumo posėdžio Nr. 8 darbotvarkės

2021-07-02
Kviečiame susipažinti su 2021 m. liepos 8 d. Lietuvos auditorių rūmų eilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 8 darbotvarke.

Dėl 2021-06-10 Prezidiumo posėdžio nuasmeninto protokolo

2021-06-19
Pranešame, kad paskelbtas 2021 m. birželio 10 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 7 nuasmenintas protokolas.
 
Norėdami susipažinti su naujausiu protokolu, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra –> Prezidiumas –> Prezidiumo posėdžių protokolai –> 2021 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja viešąjį pirkimą "Audito paslaugos"

2021-06-08
Kviečiame dalyvauti viešajame pirkime. Pirkimo sąlygas rasite čia.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17LAR vasaros konferencija
2021 m. rugsėjo 10 d.:
„Profesijos pokyčiai: tvarumo ir aukštesnės pridėtinės vertės kūrimo link“Visuotinis LAR narių susirinkimas
2021 m. gruodžio 10 d.
10 val. viešbutyje „Vilnius Grand Resort“

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.