Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

Dėl narystės Audito komitete

2019-01-22
Lietuvos auditorių rūmai kviečia auditorius jungtis prie vieno iš savo kolegialaus organo – Audito komiteto. Informuojame, kad šiuo metu yra viena laisva vieta.
 
Prašymus (pasirašytus) LAR prezidiumui dėl narystės Audito komitete prašome siųsti iki 2019 m. vasario 1 d. bendruoju el. paštu lar@lar.lt.

Auditorių kontrolierių atranka 2019-2021 metų kadencijai

2019-01-22
Kviečiame auditorius dalyvauti auditorių kontrolierių atrankoje 2019-2021 metų kadencijai. Asmuo, pageidaujantis būti auditoriumi kontrolieriumi, Lietuvos auditorių rūmams (adresas Ukmergės g. 369A, Vilnius, el. paštas lar@lar.lt, faks. +370 5 203 2870) iki 2019 m. vasario 1 d. 16 val. turi pateikti šiuos dokumentus:
 1. prašymą; 
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
 3. išsilavinimo ir darbo patirties aprašymą, kuriame turi būti nurodyta per paskutinius 5 metus atliktų auditų skaičius, iš jų atskirai - viešojo intereso įmonių;
 4. auditoriaus pažymėjimo kopiją; 
 5. dviejų praktikuojančių auditorių rekomendacijas;
 6. raštišką sutikimą, jeigu toks teikiamas (šis sutikimas nėra privalomas), kad būdamas auditoriumi kontrolieriumi sustabdytų praktinę audito veiklą visai auditoriaus kontrolieriaus kadencijai (tvirtinant auditorius kontrolierius, toks sutikimas būtų laikomas privalumu).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 43 straipsnio 1 d. 1 p. nuostatomis, kandidatai į auditorius kontrolierius turi atitikti šiuos reikalavimus: 
 1. turėti ne mažesnę kaip 5 metų finansinių ataskaitų audito ir (arba) valstybės narės auditoriaus patirtį, nuo kurios įgijimo pabaigos iki sudarant sutartį, nurodytą šio straipsnio 3 dalyje, praėjo ne daugiau kaip 3 metai;
 2. būti Lietuvos Respublikos ir (arba) valstybės narės pilietis;
 3. neturėti galiojančių poveikio priemonių;
 4. turėti dviejų praktikuojančių auditorių rekomendacijas;
 5. neturėti neišnagrinėtų klientų ar trečiųjų asmenų pretenzijų dėl atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės ar Buhalterių profesionalų etikos kodekso laikymosi;
 6. gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą, finansinių ataskaitų auditą, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrų atlikimą.
 
Prašome susipažinti su Reikalavimų auditoriams kontrolieriams, auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu. Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į kontaktinį asmenį kokybės kontrolės specialistę Kristiną Lauruševičiūtę el. paštu kristina.lauruseviciute@lar.lt arba Tel. +370 5 203 2873.

Kviečiame dalyvauti 2019 m. Užduočių rengimo komisijos darbe

2019-01-21
Dirbdami Užduočių rengimo komisijoje, auditoriai atlieka svarbų vaidmenį organizuojant kvalifikacinius auditorių egzaminus, t. y. atrenka ir pakoreguoja paruoštas minėtų egzaminų užduotis ir teikia jas tvirtinti Egzaminų komisijai. Užduočių rengimo komisijos nariai turi galimybę atnaujinti savo žinias informacinių technologijų ir kompiuterinių sistemų, verslo, bendrosios ir finansų ekonomikos, matematikos ir statistikos, įmonių finansų valdymo pagrindinių principų, teisės, mokesčių, apskaitos ir audito srityse.

Užduočių rengimo komisijos narių darbas vyksta LAR patalpose, komisijos nariams sudaromos reikiamos sąlygos darbui, pagal sutartis darbas yra apmokamas.

Auditorių, pageidaujančių dalyvauti 2019 m. Užduočių rengimo komisijos darbe, prašome iki 2019 m. vasario 1 d., 16 val. teikti prašymus Lietuvos auditorių rūmams el.paštu inga.norkeviciene@lar.lt arba LAR bendruoju el. paštu lar@lar.lt.

Iš anksto dėkojame už Jūsų būsimą indėlį gerinant kvalifikacinių auditoriaus egzaminų kokybę.

Lietuvos banko rekomendacijos emitentams dėl apskaitos ir informacijos pateikimo

2019-01-17
Lietuvos bankas informuoja, kad atsižvelgdamas į paskutiniais metais tyrimų metu nustatomų tarptautinių apskaitos standartų (toliau – TAS) ir nefinansinės informacijos (įskaitant alternatyvius veiklos rodiklius) netinkamo atskleidimo pažeidimų praktiką, Lietuvos bankas šiuo pranešimu siekia atkreipti emitentų vadovų ir auditorių dėmesį į pastebėtas tendencijas ir siūlo, esant reikalui, imtis priemonių savalaikiam TAS ir kitų teisės aktų laikymuisi. 
 
Lietuvos bankas ragina atkreipti dėmesį į šiuos klausimus:
 • Dėl ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos ir taikomų naudingo tarnavimo laikotarpių nustatymo 
 • Dėl informacijos atskleidimo metiniame pranešime
Išsamiau – LB viešai paskelbtame pranešime.

Partnerių susitikimas su VMI atstovais

2019-01-15
2019 m. sausio 11 d. VMI viršininkė Edita Janušienė pakvietė mokesčių mokėtojus atstovaujančios asociacijos, tarybos ar kitos institucijos atstovus puodeliui kavos - pasidalinti ir aptarti gerąją bendradarbiavimo praktiką bei abiem pusėms išsakyti ateinančių metų lūkesčius. Šiame susitikime Lietuvos auditorių rūmams (LAR) atstovavo Apskaitos ir mokesčių komiteto pirmininkė Justė Tušaitė. 
 
Prieš susitikimą, Justės Tušaitės prašymu, LAR administracija paprašė LAR komitetų narius pasidalinti savo įžvalgomis ir pastebėjimais, kuriuos galėtų išsakyti per susitikimą LAR vardu.
 
Susitikimo skaidrės - spausti čia.
 
Sutikimo momentas užfiksuotas nuotraukoje:
2019-01-11_susitikimas_su__vmi.jpg

Dėl visuotinio LAR narių 2018-12-14 susirinkimo

2019-01-14
2018 m. gruodžio 14 d. įvyko visuotinis LAR narių susirinkimas. Susirinkime buvo išrinktas naujas LAR prezidentas, LAR prezidiumas ir LAR garbės teismas.
 
LAR prezidente išrinkta Ingrida Pūrienė.
 
LAR prezidiumo nariais tapo:
 • Jonas Akelis;
 • Saulius Bakas;
 • Vilija Banienė;
 • Saulius Čereška;
 • Vidas Grigaliūnas;
 • Rokas Kasperavičius;
 • Jurgita Kirvaitienė;
 • Saulius Lapšinskas.
LAR garbės teismo nariais tapo:
 • Alma Gasiulė;
 • Vaida Kačergienė;
 • Sigita Kliukinskaitė;
 • Vaclovas Pogoželskis;
 • Ramutė Razmienė.
Sveikiname LAR prezidentę ir naujus LAR prezidiumo bei LAR garbės teismo narius, linkime ryžto, siekiant tikslų LAR bendruomenės labui, bei sėkmės darbuose!
 
Kviečiame susipažinti su visais priimtais visuotinio LAR narių susirinkimo nutarimais.
 
Pranešame, jog visuotinio LAR narių 2018 m. gruodžio 14 d. susirinkimo patvirtinta papildoma medžiaga bus pabaigta skelbti artimiausiu metu.

TBF leidinys „Agreed-Upon Procedures Engagements. A Growth and Value Opportunity“ lietuvių kalba

2019-01-14
Informuojame, kad Lietuvos auditorių rūmai išvertė Tarptautinės buhalterių federacijos leidinį Agreed-Upon Procedures Engagements. A Growth and Value Opportunity į lietuvių kalbą.   
 
Sutartų procedūrų (SP) užduotys suteikia puikią galimybę mažoms ir vidutinio dydžio audito įmonėms (MVAĮ) augti ir teikti vertingas paslaugas savo klientams. 4400-asis tarptautinis susijusių paslaugų standartas „Užduotys atlikti sutartas procedūras dėl finansinės informacijos“ (toliau – 4400-asis TSPS) – tai tarptautinis standartas, kuris reglamentuoja SP užduotis. Šiame leidinyje nagrinėjama, kas yra SP užduotis, nustato, kokią nauda gauna klientai iš tokių paslaugų, ir kada tokias paslaugas būtų tinkama teikti. Jame pateikiami finansinės ir nefinansinės informacijos pavyzdžiai atliekant SP užduotis, trumpa šešių atvejų analizė su galimais taikyti procedūrų pavyzdžiais ir SP ataskaitos pavyzdys, paimtas iš 4400-ojo TSPS. Šio leidinio tikslinė auditorija – daugiausia praktikuojantys asmenys, reguliavimo institucijos ir politikos formuotojai.
 
 

Taip pat primename, kad buvo išversta: 
Visi TBF leidiniai, išversti į lietuvių kalbą, pateikti LAR svetainėje Reglamentai -> Audito atlikimo reglamentai -> TBF leidiniai

Dėl 2019-01-16 Prezidiumo posėdžio Nr. 1 darbotvarkės

2019-01-10
Kviečiame susipažinti su 2019 m. sausio 16 d. Lietuvos auditorių rūmų eilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 1 darbotvarke.

Susitikimas su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atstovais

2019-01-10
Šiandien, 2019 m. sausio 10 d., įvyko Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) ir Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – VDAI) atstovų susitikimas, kuriame buvo aptartas klausimas dėl auditoriaus pozicijos traktavimo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) įgyvendinimo atžvilgiu atliekant finansinių ataskaitų auditą. Susitikime dalyvavo LAR direktorė Aurelija Lauruševičiūtė, LAR Asmens duomenų tvarkymo tvarkų parengimo darbo grupės nariai Virginija Sirevičienė, Jurgita Jurkuvienė, Marius Sirevičius. VDAI atstovavo direktoriaus pavaduotoja Danguolė Morkūnienė ir VDAI teisės skyriaus vedėjas Egidijus Verenius. Susitikimą inicijavo LAR lektorius BDAR klausimais Liudas Karnickas. 
 
LAR atstovai atkreipė VDAI atstovų dėmesį, kad pastaruoju metu kyla problemos dėl klientų atsisakymo pasirašyti sutartis dėl finansinių ataskaitų audito paslaugų, kuriose nurodoma, kad finansinių ataskaitų audito atveju auditorius yra laikomas duomenų valdytoju. VDAI atstovai patvirtino, kad pritaria LAR pozicijai, jog finansinių ataskaitų audito atveju auditorius turi būti laikomas duomenų valdytoju, tačiau kitų paslaugų atveju jis laikytinas duomenų tvarkytoju, kaip tai yra traktuojama ir daugelyje kitų Europos Sąjungos šalių. LAR atstovai taip pat supažindino VAI atstovus su LAR darbo grupės parengta atmintine auditoriams dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo. 
 
 
Be to, VDAI direktoriaus pavaduotoja patvirtino, kad artimiausiu metu VDAI ir LAR galėtų inicijuoti susitarimą dėl to, kad minėta atmintinė auditoriams būtų peržiūrėta VDAI ir laikoma, kaip suderinta su Inspekcija. 
 
Taip pat kviečiame susipažinti su Accountancy Europe paskelbtu straipsniu apie BDAR įtaką auditoriaus darbui (anglų kalba):

Dėl LAR nario mokesčio už 2019 m. I pusmetį

2019-01-09
Pranešame, kad jau paskelbti 2019 m. sausio 1 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2019 m. I pusmetį turi būti apmokėtas iki 2019 m. vasario 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) Lietuvoje – 555 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus. 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.