Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Dėl grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo

2019-12-12
Gerbiami kolegos,
 
Lietuvos bankas, gavęs valdymo įmonės paklausimą dėl kolektyvinio investavimo subjekto apskaitos ir Grynųjų aktyvų vertes (toliau - GAV) skaičiavimo, inicijavo pasitarimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje kartu su valdymo įmonės, auditorių, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos investicijų valdytojų asociacijų atstovais. Susitikimo metu buvo nutarta, kad kolektyvinio investavimo subjekto GAV visais  atvejais turėtų būti skaičiuojama ir skelbiama tikrąją verte. 
Su pilnu dokumento tekstu galite susipažinti čia.

Dėl 2019-12-13 visuotinio LAR narių susirinkimo

2019-12-11
Primename, kad š. m. gruodžio 13 d. šaukiamas visuotinis Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
 
Atkreipiame auditorių dėmesį, kad kol kas nėra pasiūlytas pakankamas rinkimams reikiamas kandidatų į žemiau nurodytus LAR organų rinkimus skaičius: į Prezidiumo narius reikalingi mažiausiai 2 kandidatai, į Etikos komiteto narius – mažiausiai 8. Todėl prašome būti aktyviems ir siūlyti savo kandidatus į:
Primename, kad yra paskelbta preliminari registracija į Susirinkimą: http://lar.lt/www/new/reg/index.php?action=reg&grupe=seminarai. Siekiant, kad Susirinkimo organizavimas ir įgyvendinimas vyktų sklandžiai, preliminari registracija pratęsiama iki gruodžio 12 d. 12 val.

Taip pat, kviečiame dar kartą susipažinti su 2018 m. balandžio 11 d. Prezidiumo posėdyje Nr. 4 patvirtinta visuotinio LAR narių susirinkimo organizavimo tvarka, kuri patalpinta skiltyje: Reglamentai -> LAR veikla -> Visuotinio LAR narių susirinkimo organizavimo, vedimo ir dalyvavimo Visuotiniame LAR narių susirinkime tvarka.
 
Susirinkimo medžiagą bei kitą aktualią informaciją galite rasti čia.

Dėl LAR nario mokesčio už 2019 m. II pusmetį

2019-12-09
Pranešame, kad jau paskelbti 2019 m. lapkričio 30 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2019 m. II pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2019 m. lapkričio 1 d.
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) Lietuvoje – 555 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Dėl naujos Auditoriams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, redakcijos

2019-12-06
Informuojame, jog 2019 m. lapkričio 22 d. LAR prezidiumo nutarimu Nr. 1.4-77.15.14.1 buvo patvirtinta nauja Auditoriams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, redakcija, kuri paskelbta Teisės aktų registre ir įsigaliojo 2019 m. gruodžio 4 d.: 

Atkreipiame dėmesį, kad šie nurodymai ir jų priedas taip pat paskelbti LAR interneto svetainėje: Reglamentai -> Pinigų plovimo prevencija.

Dėl LAR apskaitos ir mokesčių komiteto ir LAĮA susitikimo rezultatų

2019-12-05
Gerbiami kolegos, 
 
lapkričio 19 d. vyko LAR apskaitos ir mokesčių komiteto bei Lietuvos apskaitos įmonių asociacijos susitikimas, skirtas aptarti Finansinės apskaitos įstatymo nuostatų pakeitimų projektą. Dėkojame susitikimo dalyviams už parodytą iniciatyvą ir turiningą diskusiją. Susitikimo metu buvo aptartos LAR bendradarbiavimo galimybės su LAĮA siekiant bendro tikslo, kad Finansinės apskaitos įstatymo projekte atsispindėtų siūlomi abiejų asociacijų reikšmingiausi pakeitimai/patobulinimai, tuo pačiu kartu formuojant ir pristatant bendrą abiejų asociacijų nuomonę susitikimuose su Finansų ministerija ir kitomis valstybės institucijomis. Su susitikimo protokolu galite susipažinti čia.

Dėl 2019-12-13 visuotinio LAR narių susirinkimo

2019-12-05
Primename, kad š. m. gruodžio 13 d. šaukiamas visuotinis Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
 
Atkreipiame auditorių dėmesį, kad kol kas nėra pasiūlytas nei vienas kandidatas į žemiau nurodytų LAR organų rinkimus: į Prezidiumo narius reikalingi mažiausiai 2 kandidatai, į Etikos komiteto narius – mažiausiai 8. Todėl prašome būti aktyviems ir siūlyti savo kandidatus į:
Primename, kad yra paskelbta preliminari registracija į Susirinkimą: http://lar.lt/www/new/reg/index.php?action=reg&grupe=seminarai. Siekiant, kad Susirinkimo organizavimas ir įgyvendinimas vyktų sklandžiai, preliminari registracija pratęsiama iki gruodžio 11 d. 17 val.

Taip pat, kviečiame dar kartą susipažinti su 2018 m. balandžio 11 d. Prezidiumo posėdyje Nr. 4 patvirtinta visuotinio LAR narių susirinkimo organizavimo tvarka, kuri patalpinta skiltyje: Reglamentai -> LAR veikla -> Visuotinio LAR narių susirinkimo organizavimo, vedimo ir dalyvavimo Visuotiniame LAR narių susirinkime tvarka.
 
Naujai įkeltą papildomą Susirinkimo medžiagą bei kitą aktualią informaciją galite rasti čia.

Dėl 2019-12-02 Prezidiumo posėdžio nuasmeninto protokolo

2019-12-04
Pranešame, kad paskelbtas 2019 m. gruodžio 2 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 16 nuasmenintas protokolas.

Norėdami susipažinti tiek su naujausiu protokolu, tiek su kitais 2019 m. įvykusių LAR prezidiumo posėdžių nuasmenintais protokolais, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių protokolai -> 2019 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

LAR narystės komisijos pranešimas dėl visuotinių LAR narių susirinkimų lankomumo

2019-12-02
LAR narystės komisija (toliau – Narystės komisija) primena tikriesiems LAR nariams (auditoriams), kurių narystė LAR nėra sustabdyta, apie prievolę dalyvauti visuotiniuose LAR narių susirinkimuose (toliau – susirinkimas), vadovaujantis LAR statuto 24.5 punktu. Prievolė tiesiogiai susijusi su LAR statuto 34 punkte nurodoma sąlyga, kada susirinkimas laikomas teisėtu: Visuotinis LAR narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 tikrųjų LAR narių, kurių narystė LAR nėra sustabdyta. 
 
Nariai informuojami, kad Visuotinio LAR narių susirinkimo organizavimo, vedimo ir dalyvavimo Visuotiniame LAR narių susirinkime tvarkos 21 punkte apibrėžta, kad Dalyvavimas Susirinkime laikomas dalyvavimu visų Susirinkimo klausimų, numatytų iš anksto paskelbtoje Susirinkimo darbotvarkėje, nagrinėjime. LAR narys, kuris neužsiregistruoja Susirinkimo dalyvių registracijos žurnale šios tvarkos 9.2 ir 9.3 punkte nurodytais atvejais, laikomas nedalyvavusiu Susirinkime ir perduodamas nagrinėti LAR narystės komisijai. 
 
Taip pat, narių dėmesys atkreipiamas į tai, kad, vadovaujantis LAR veiklos reglamento 20 punktu, nedalyvaudamas trijuose ir daugiau susirinkimų per 5 iš eilės einančius metus be pateisinamos priežasties, narys gali būti pašalintas iš LAR narių. Nedalyvavęs susirinkime narys, rekomenduotina nedelsiant po kiekvieno susirinkimo, Narystės komisijai turi pateikti pasiaiškinimus, kodėl jis 5 iš eilės einančius metus nedalyvavo trijuose ir daugiau susirinkimų, šių pasiaiškinimų pagrįstumas bus įvertintas ne vėliau kaip prieš 40 kalendorinių dienų iki eilinio susirinkimo. Jei Narystės komisija nutaria, kad pateiktos priežastys nėra pateisinamos, arba jeigu narys nepateikia pasiaiškinimų, Narystės komisija teikia susirinkimui siūlymą panaikinti jo narystę LAR.
 
Atsižvelgdami į šį pranešimą, kviečiame dar kartą susipažinti su visuotinių LAR narių susirinkimų lankomumo ataskaita, aktualia 2019 m. lapkričio 12 d.
 
Narystės komisijos pranešimai skelbiami skiltyje -> Narystės komisijos pranešimai.

Dėl 2019-12-05 Prezidiumo posėdžio Nr. 17 darbotvarkės

2019-11-29
Kviečiame susipažinti su 2019 m. gruodžio 5 d. Lietuvos auditorių rūmų eilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 17 darbotvarke.

Dėl 2019-12-02 Prezidiumo posėdžio Nr. 16 darbotvarkės

2019-11-27
Kviečiame susipažinti su 2019 m. gruodžio 2 d. Lietuvos auditorių rūmų neeilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 16, organizuojamo el. paštu, darbotvarke.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.