LAR mokymo komitetas veikė iki 2017 m. birželio 16 d. įvykusio Visuotinio LAR narių susirinkimo, kuriame buvo priimtas naujas LAR statutas, pakeitęs LAR struktūrą. 
 
Pagal naują tvarką, visus su LAR mokymo komiteto veikla susijusius klausimus sprendžia LAR administracija ir LAR kolegialūs organai pagal savo kompetenciją.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NEAKTUALU

Mokymo komitetas buvo kolegialus LAR organas, sudaromas LAR Prezidiumo nutarimu 3 metų laikotarpiui.

Šio komiteto tikslai:
 • siekti tobulinti auditorių mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis auditorių mokymo ir kvalifikacijos kėlimo klausimais.
Audito komitetas atliko šias funkcijas:
 • formuoja LAR mokymo veiklos strategiją bei siūlo jos įgyvendinimo priemones ir uždavinius;
 • koordinuoja bei kontroliuoja auditorių ir auditoriaus padėjėjų mokymą LAR;
 • koordinuoja ir kontroliuoja kvalifikacijos kėlimą LAR;
 • nustato kvalifikacijos kėlimo formas ir metodus, rengia LAR kvalifikacijos kėlimo programas ir teikia jas tvirtinti Prezidiumui;
 • nustato kvalifikacinius reikalavimus kvalifikacijos kėlimo programos dėstytojams;
 • teikia pasiūlymus Prezidiumui dėl kvalifikacijos kėlimo įkainių;
 • analizuoja pastabas bei pasiūlymus dėl komiteto veiklos ir priima reikiamus sprendimus;
 • teikia pasiūlymus dėl auditorių mokymą ir kvalifikacijos kėlimą reglamentuojančių ar susijusių teisės aktų tobulinimo;
 • teikia pasiūlymus dėl auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo programos pakeitimo ar tobulinimo;
 • teikia išaiškinimus ar atsakymus į LAR prezidiumo, LAR direktoriaus, kitų LAR organų ir LAR narių paklausimus dėl auditorių mokymo ir kvalifikacijos kėlimo;
 • vykdo kitas funkcijas, susijusias su komiteto ir LAR tikslų siekimu.