Audito komitetas yra kolegialus LAR organas, sudaromas LAR Prezidiumo nutarimu 3 metų laikotarpiui.

Šio komiteto tikslai:
 • siekti tobulinti audito veiklos reglamentavimą;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis siekiant teisės aktų vykdymo aiškumo; 
 • šviesti visuomenę aiškinant audito veiklos  reglamentavimą;
 • skatinti auditorių ir audito įmonių iniciatyvumą, tobulinant audito veiklos sistemą, svarstant teisės aktų pakeitimus ir papildymus.
Audito komitetas atlieka šias funkcijas:
 • analizuoja Lietuvos audito veiklos reglamentavimą;
 • teikia pasiūlymus dėl audito veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
 • teikia pastabas dėl audito veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų;
 • peržiūri ir teikia pastabas dėl audito veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymo išaiškinimų ir audito atlikimo metodinių rekomendacijų;
 • peržiūri ir teikia pastabas dėl tarptautinių audito standartų ir kitų profesinių standartų vertimų;
 • teikia pasiūlymus dėl auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo programos ir temų;
 • valstybinėms institucijoms teikia pastabas dėl audito veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymo išaiškinimų ir komentarų bei audito atlikimo metodinių rekomendacijų, siekiant didesnio jų aiškumo ir lengvesnio praktinio taikymo;
 • teikia išaiškinimus į LAR prezidiumo, LAR direktoriaus, kitų LAR organų ir LAR narių paklausimus dėl audito veiklos;
 • vykdo kitas funkcijas, susijusias su komiteto ir LAR tikslų siekimu.

 
____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2014-07-02