PATVIRTINTA
Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo 2021 m. gruodžio 21 d. 
nutarimu Nr. 1.4-50.14.1
 
 
LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ GARBĖS TEISMO
N U O S T A T A I


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Lietuvos auditorių rūmų garbės teismo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) garbės teismo darbo organizavimo, drausmės bylų iškėlimo ir nagrinėjimo tvarką, LAR nario (taip kaip jis apibrėžtas LAR statuto 21.1 ir 21.2 punktuose), kurio drausmės byla nagrinėjama, teises, LAR garbės teismo (toliau – Garbės teismas) narių teises ir pareigas vykdant jiems priskirtas funkcijas, taip pat Garbės teismo sprendimų priėmimo tvarką. 
2.  Garbės teismas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu (toliau – Audito įstatymas), Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautiniu buhalterių profesionalų etikos kodeksu (toliau – Buhalterių profesionalų etikos kodeksas), tarptautiniais užtikrinimo užduočių, tarptautiniais peržiūros užduočių, tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, susijusiais praktiniais nurodymais, tarptautiniais audito standartais, LAR statutu, kitais teisės aktais bei šiais Nuostatais. 
3.  Garbės teismas, nagrinėdamas LAR narių drausmės bylas vadovaujasi nepriklausomumo, nešališkumo, konfidencialumo, operatyvumo principais.   

II. LAR GARBĖS TEISMO SUDĖTIS 
  
4.  Garbės teismo nariai skiriami LAR statuto 33.7 punkte nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui. Nauja Garbės teismo kadencija pradedama skaičiuoti kitą dieną po visuotinio LAR narių susirinkimo, kuriame paskiriami LAR nariai į Garbės teismą naujai kadencijai. Garbės teismo narių kadencijų skaičius neribojamas. Garbės teismas gali atlikti savo funkcijas, jeigu yra paskirti ne mažiau kaip trys nariai. Jei narys skiriamas nepasibaigus kadencijai, jis atlieka savo funkcijas iki Garbės teismo kadencijos pabaigos. 
5.  Garbės teismo nariai iš savo narių išsirenka Garbės teismo pirmininką ir Garbės teismo pirmininko pavaduotoją, kurie organizuoja Garbės teismo darbą. Garbės teismo pirmininkas ar (ir) Garbės teismo pirmininko pavaduotojas kadencijos metu gali būti atstatydintas (atstatydinti) jam (jiems) pateikus rašytinį prašymą atstatydinti jį (juos) iš Garbės teismo pirmininko ar (ir) Garbės teismo pirmininko pavaduotojo pareigų arba dėl šių Nuostatų 7 punkte numatytų aplinkybių. Priėmus sprendimą atstatydinti Garbės teismo pirmininką ar (ir) Garbės teismo pirmininko pavaduotoją, tame pačiame Garbės teismo posėdyje yra išrenkamas (išrenkami) naujas (nauji) Garbės teismo pirmininkas ar (ir) Garbės teismo pirmininko pavaduotojas. 
6.  Garbės teismo pirmininkas organizuoja Garbės teismo darbą, pirmininkauja Garbės teismo posėdžiams, LAR prezidiumui pristato Garbės teismo sprendimus dėl išnagrinėtų LAR narių drausmės bylų, atstovauja Garbės teismo interesams ir atlieka kitą organizacinį darbą. Tais atvejais, kai Garbės teismo pirmininkas dėl ligos ar kitų priežasčių negali eiti šių pareigų, Garbės teismo pirmininko pareigas vykdo Garbės teismo pirmininko pavaduotojas. 
7.  Garbės teismo nario įgaliojimai pasibaigia, kai: 
7.1. jis atšaukiamas visuotinio LAR narių susirinkimo sprendimu; 
7.2. jis atsistatydina; 
7.3. jis dėl kitų objektyvių aplinkybių nebegali eiti savo pareigų; 
7.4. jam panaikinama LAR narystė; 
7.5. jam iškeliama drausmės byla; 
7.6. pasibaigia kadencija ir visuotinis LAR narių susirinkimas paskiria naujus Garbės teismo narius. 
8.  LAR sudaro sąlygas Garbės teismui tinkamai atlikti jam pavestas funkcijas.  

III. GARBĖS TEISMO FUNKCIJOS IR TEISĖS

9.  Garbės teismo funkcijos yra šios: 
9.1. objektyviai ir laiku nagrinėti LAR prezidiumo siūlymus dėl drausmės bylos iškėlimo LAR nariui; 
9.2. priimti sprendimą kelti LAR nariui drausmės bylą ir nagrinėti šią drausmės bylą; 
9.3. priimti sprendimus vadovaujantis Audito įstatymo 71 straipsnio 2 punkto 1 ir 2 dalimis; 
9.4. atsakyti į LAR paklausimus. 
10.  Garbės teismas nagrinėja drausmės bylas dėl: 
10.1. Buhalterių profesionalų etikos kodekso reikalavimų nesilaikymo; 
10.2. Tikrųjų LAR narių Audito įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytos pareigos nevykdymo; 
10.3. Asocijuotų LAR narių LAR statuto 24.3 punkte nurodytos pareigos nevykdymo; 
10.4. tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų, susijusių praktinių nurodymų nesilaikymo. 
11.  Garbės teismas turi teisę: 
11.1. gauti iš LAR nario, kurio drausmės byla nagrinėjama, informaciją (raštu ar žodžiu), susijusią su nagrinėjama LAR nario drausmės byla; 
11.2. kvalifikacijos nekėlimo atveju, gauti iš auditoriaus veiksmų planą aiškiai nurodant kaip bus vykdomas Audito įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimas; 
11.3. kvalifikacijos nekėlimo atveju, gauti iš asocijuoto LAR nario veiksmų planą aiškiai nurodant kaip bus vykdomas LAR statuto 24.3 punkto reikalavimas; 
11.4. gauti iš audito įmonių drausmės bylai nagrinėti reikiamus rašytinius paaiškinimus ir dokumentus, susijusius su nagrinėjama LAR nario drausmės byla; 
11.5. kviesti LAR narį atvykstant arba nuotoliniu būdu dalyvauti Garbės teismo posėdžiuose, kai nagrinėjama jo drausmės byla; 
11.6. kviesti kitus asmenis atvykstant arba nuotoliniu būdu dalyvauti Garbės teismo posėdyje, jei jie gali pateikti papildomos informacijos dėl nagrinėjamos drausmės bylos; 
11.7. gauti iš LAR bei kitų asmenų informaciją, susijusią su nagrinėjama LAR nario drausmės byla; 
11.8. pasitelkti ekspertus ir kitus specialistus, turinčius atitinkamų žinių, išvadoms nagrinėjamoje drausmės byloje teikti. Sutartis su Garbės teismo paskirtais ekspertais ir kitais specialistais, jei reikia, sudaroma su LAR ir ją pasirašo LAR direktorius. 
12.  Garbės teismo prašoma informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, jeigu Garbės teismas nenustato kito termino.   

IV. GARBĖS TEISMO DARBO ORGANIZAVIMAS

13.  LAR narių drausmės bylos nagrinėjamos Garbės teismo posėdyje toliau nustatyta tvarka: 
13.1. Garbės teismo posėdžio datą, laiką ir vietą nustato Garbės teismo pirmininkas; 
13.2. jei Garbės teismo pirmininkas nesušaukia Garbės tesimo posėdžio, kaip numatyta šių Nuostatų 27 punkte, posėdžio datą, laiką ir vietą nustato Garbės teismo sekretorius; 
13.3. jei Garbės teismo pirmininkas negali dalyvauti Garbės teismo posėdyje, jis privalo apie tai pranešti Garbės teismo pirmininko pavaduotojui ir Garbės teismo sekretoriui; 
13.4. Garbės teismo pirmininkui negalint dalyvauti posėdyje, posėdį organizuoja Garbės teismo pirmininko pavaduotojas. 
14.  Garbės teismo posėdis laikomas teisėtu, kai į jį yra atvykę ar nuotoliniu būdu dalyvauja ne mažiau kaip trys Garbės teismo nariai. 
15.  Garbės teismo narys nusišalina nuo drausmės bylos nagrinėjimo, jeigu: 
15.1. jis pats tiesiogiai arba netiesiogiai suinteresuotas drausmės bylos baigtimi; 
15.2. jis su LAR nariu, kurio drausmės byla nagrinėjama, yra susijęs šeimos ar kitais ryšiais, galinčiais kelti abejonių dėl jo nešališkumo; 
15.3. jis yra ar per paskutinius 3 metus buvo audito įmonės ar kitos įmonės, kurioje dirba LAR narys ir kurio drausmės byla nagrinėjama, darbuotoju arba dalyviu; 
15.4. yra kitokių aplinkybių, kurios turi įtakos Garbės teismo nario nešališkumui. 
16.  Apie šių Nuostatų 15 punkte esančias aplinkybes Garbės teismo narys privalo informuoti Garbės teismą. Nušalinimą taip pat gali pareikšti LAR narys, kurio drausmės byla nagrinėjama. Nušalinimas turi būti motyvuotas ir pareiškiamas prieš pradedant nagrinėti drausmės bylą. Gavus LAR nario, kurio drausmės byla nagrinėjama, pareikštą nušalinimą, informacija perduodama Garbės teismo nariui, dėl kurio reiškiamas nušalinimas. Garbės teismo narys įvertina gautą informaciją ir pateikia Garbės teismui savo nuomonę, ar yra aplinkybių dėl kurių jis turėtų nusišalinti. Jei tokių aplinkybių yra, Garbės teismo narys nusišalina. Jei Garbės teismo narys laiko, kad tokių aplinkybių nėra, Garbės teismas šių Nuostatų 18 ir 19 punkte nustatyta tvarka priima sprendimą, ar reikia nušalinti šį Garbės teismo narį nuo drausmės bylos nagrinėjimo. Garbės teismo narys, dėl kurio nušalinimo yra balsuojama, turi nusišalinti ir nebalsuoti. 
17.  Nusišalinęs ar nušalintas Garbės teismo narys nedalyvauja Garbės teismo posėdyje, kai nagrinėjama drausmės byla, dėl kurios Garbės teismo narys nusišalino arba buvo nušalintas. 
18.  Garbės teismo sprendimai priimami nedalyvaujant kviestiniams asmenims Garbės teismo narių balsų dauguma, kiekvienam Garbės teismo nariui turint po vieną balsą. Posėdyje nedalyvaujantys Garbės teismo nariai balsavimo teisės neturi. Priimant sprendimus pagal šių Nuostatų 43.7 punktą, už sprendimo priėmimą turi balsuoti ne mažiau kaip 3 Garbės teismo nariai. 
19.  Balsavimo teisė negali būti perduota kitam Garbės teismo nariui. Balsuojama „už“ arba „prieš“, balsuojant susilaikyti negalima. Balsams pasidalijus po lygiai, priimamas tas sprendimas, už kurį balsavo Garbės teismo posėdžio pirmininkas. Balsus skaičiuoja ir balsavimo rezultatus skelbia Garbės teismo posėdžio pirmininkas. 
20.  Balsavimo rezultatai ir priimti sprendimai fiksuojami Garbės teismo posėdžio protokole. Garbės teismui nutarus gali būti daromas Garbės teismo posėdžio garso ar vaizdo įrašas, apie tai pažymint Garbės teismo posėdžio protokole. Garbės teismo posėdžio protokolą per tris darbo dienas po įvykusio Garbės teismo posėdžio parengia Garbės teismo sekretorius ir elektroniniu paštu pateikia Garbės teismo nariams pastaboms. Garbės teismo protokolą per penkias darbo dienas po įvykusio Garbės teismo posėdžio pasirašo Garbės teismo posėdžio pirmininkas ir Garbės teismo sekretorius. Garbės teismo posėdžio protokole nurodoma Garbės teismo posėdžio data, numeris, pirmininkas, sekretorius, dalyviai, svarstyti klausimai, pasisakymų santrauka, sprendimai ir balsavimo rezultatai. Garbės teismo sprendimai turi būti motyvuoti. 
21.  Garbės teismo bylas tvarko, Garbės teismo posėdžius protokoluoja ir kitus su Garbės teismo veikla susijusius Garbės teismo pirmininko pavedimus vykdo Garbės teismo sekretorius, kurį iš LAR darbuotojų skiria LAR direktorius. Visuotinio LAR narių susirinkimo metu, išrinkus LAR narius į Garbės teismą, pirmąjį Garbės teismo posėdį sušaukia Garbės teismo sekretorius.   

V. DRAUSMĖS BYLOS IŠKĖLIMAS IR PASIRENGIMAS DRAUSMĖS BYLOS 
NAGRINĖJIMUI   

22.  Siūlymą LAR nariui iškelti drausmės bylą (toliau – siūlymas) teikia LAR prezidiumas. Siūlymą pasirašo LAR prezidentas arba jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prezidiumo posėdžio, kuriame priimtas nutarimas teikti siūlymą Garbės teismui LAR nariui iškelti drausmės bylą, protokolo įsigaliojimo dienos. 
23.  Siūlyme turi būti nurodyta: 
23.1. LAR prezidiumo nutarimo dėl siūlymo teikimo data, numeris; 
23.2. LAR nario, kuriam siūloma iškelti drausmės bylą, vardas, pavardė, auditoriaus arba asocijuoto LAR nario pažymėjimo numeris, adresas, darbovietės pavadinimas, pareigos; 
23.3. galimas LAR nario, kuriam siūloma iškelti drausmės bylą, pažeidimas; 
23.4. aplinkybės, kuriomis LAR prezidiumas grindžia savo siūlymą, ir tai patvirtinantys įrodymai; 
23.5. pridedamų dokumentų sąrašas; 
23.6. kita LAR prezidiumo nuožiūra svarbi informacija, susijusi su siūlymu. 
24.  Garbės teismo sekretorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po siūlymo gavimo: 
24.1. užregistruoja siūlymą Garbės teismo bylų registravimo žurnale, kuris pildomas elektroniniu būdu; 
24.2. siūlymą ir kitus gautus dokumentus pateikia Garbės teismo nariams. 
25.  Garbės teismo bylų registravimo žurnale nurodomi šie duomenys: 
25.1. eilės numeris; 
25.2. siūlymo gavimo data; 
25.3. siūlymo teikėjas; 
25.4. LAR nario, kuriam siūloma iškelti drausmės bylą vardas ir pavardė; 
25.5. siūlymo perdavimo Garbės teismo nariams data; 
25.6. Garbės teismo posėdžio, kuriame svarstoma dėl drausmės bylos iškėlimo LAR nariui, data; 
25.7. Garbės teismo posėdžio, kuriame nagrinėta drausmės byla, data; 
25.8. Garbės teismo sprendimo data; 
25.9. priimtas Garbės teismo sprendimas; 
25.10. žyma apie Garbės teismo sprendimo įvykdymą; 
25.11. žyma apie Garbės teismo sprendimo apskundimą. 
26.  Kiekvienas siūlymas kartu su visa kita drausmės bylos medžiaga saugomas atskiroje byloje. Siūlymo registravimo numeris laikomas LAR nario drausmės bylos numeriu. 
27.  Garbės teismo sekretorius yra atsakingas, kad Garbės teismo bylų registracijos žurnalas būtų pildomas ir drausmės bylų medžiaga saugoma pagal šių Nuostatų 24, 25 ir 26 punkte nustatytą tvarką. 
28.  Garbės teismo pirmininkas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo siūlymo gavimo dienos sušaukia Garbės teismo posėdį, kuriame pateikiamas klausimas dėl drausmės bylos iškėlimo. 
29.  Garbės teismo posėdyje Garbės teismas išnagrinėja siūlymą ir nusprendžia, ar jo kompetencijai priskirtinas gauto siūlymo nagrinėjimas, ar gautas siūlymas atitinka šių Nuostatų 23 punkte nurodytus reikalavimus. 
30.  Garbės teismas, nusprendęs, kad jo kompetencijai priklauso nagrinėti gautą siūlymą ir gautas siūlymas atitinka šių Nuostatų 23 punkte nurodytus reikalavimus, LAR nariui iškelia drausmės bylą. 
31.  Garbės teismas, svarstydamas dėl pateikto siūlymo atitikimo šių Nuostatų 23 punkto reikalavimams, gali nuspręsti: 
31.1. LAR nariui drausmės bylos nekelti, jeigu pateiktas siūlymas nėra pagrįstas ir motyvuotas, kaip numatyta šių Nuostatų 23.3 ir 23.4 punktuose ir apie priimtą sprendimą informuoja LAR prezidiumą, nurodydamas sprendimo priėmimo priežastis; 
31.2. kreiptis į LAR prezidiumą, kad patikslintų siūlymą, jeigu jis neatitinka šių Nuostatų 23.1, 23.2, 23.5, 23.6 punktuose nustatytus reikalavimus. 
32.  Priėmęs sprendimą LAR nariui iškelti drausmės bylą Garbės teismas tame pačiame Garbės teismo posėdyje taip pat sprendžia:
32.1. ar būtina reikalauti papildomos medžiagos. Garbės teismas nusprendęs reikalauti papildomos medžiagos, suformuluoja, kokios papildomos medžiagos, informacijos ir iš kokių asmenų reikia prašyti; 
32.2. kuriuos asmenis reikia kviesti į posėdį, kuriame numatoma nagrinėti drausmės bylą; 
32.3. ar drausmės bylos nagrinėjimui reikia pasitelkti ekspertus ar kitus specialistus. Garbės teismas nusprendęs pasitelkti ekspertus ar specialistus, suformuluoja jiems klausimus, numato datą, iki kada ekspertai ar specialistai turėtų pateikti savo išvadas; 
32.4. paskiria datą, kada bus nagrinėjama LAR nario drausmės byla. 
33.  LAR administracija LAR nariui, kurio drausmės byla bus nagrinėjama, raštu praneša apie sprendimą dėl drausmės bylos iškėlimo, drausmės bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą bei galimybę susipažinti su drausmės bylos medžiaga. LAR nariui, kuriam iškelta drausmės byla, apie Garbės teismo posėdį raštu turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš penkiolika kalendorinių dienų iki Garbės teismo posėdžio, kuriame bus nagrinėjama jo drausmės byla, dienos. 
34.  Garbės teismas turi išspręsti ir kitus klausimus, būtinus tinkamai pasiruošti nagrinėti drausmės bylą. 
  
VI. LAR NARIO, KURIO DRAUSMĖS BYLA NAGRINĖJAMA, TEISĖS

35.  LAR nario, kurio drausmės byla nagrinėjama, turi šias teises: 
35.1. susipažinti su drausmės bylos medžiaga ir gauti išrašus bei nuorašus; 
35.2. pareikšti nušalinimus; 
35.3. teikti įrodymus ir dalyvauti tiriant įrodymus; 
35.4. užduoti klausimus Garbės teismo posėdyje dalyvaujantiems asmenims, ekspertams ir kitiems specialistams; 
35.5. pateikti prašymus; 
35.6. duoti Garbės teismui paaiškinimus žodžiu ir raštu; 
35.7. teikti savo argumentus ir samprotavimus visais drausmės bylos nagrinėjimo metu kylančiais klausimais; 
35.8. prieštarauti kitų dalyvaujančių drausmės byloje asmenų prašymams, argumentams ir samprotavimams; 
35.9. gauti Garbės teismo sprendimų nuorašus; 
35.10. apskųsti Garbės teismo sprendimus; 
35.11. naudotis kitomis teisėmis, kurias suteikia šie Nuostatai ir kiti teisės aktai.   

VII. DRAUSMĖS BYLOS NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 36.  LAR nario drausmės bylą Garbės teismas privalo išnagrinėti ir sprendimą priimti per 90 kalendorinių dienų nuo Garbės teismo sprendimo iškelti LAR nariui drausmės bylą priėmimo dienos. Garbės teismas, nustatęs, kad drausmės bylai visapusiškai išnagrinėti reikia išsiaiškinti papildomų aplinkybių ir pateikti jas patvirtinančių ar paneigiančių įrodymų, kurių surinkti per Garbės teismo posėdį ir drausmės bylos nagrinėjimui bei sprendimo priėmimui skirtą laiką nėra galimybių, turi teisę pratęsti drausmės bylos nagrinėjimo terminą iki 30 kalendorinių dienų ne daugiau kaip du kartus. 
37.  Garbės teismas gali priimti sprendimą sustabdyti LAR nario drausmės bylos nagrinėjimą, jeigu LAR nario drausmės bylos nagrinėjimo metu paaiškėja, kad kitos įgaliotos institucijos ar įstaigos ėmėsi veiksmų, susijusių su LAR nario, kuriam iškelta drausmės byla, veika ir tai susiję su Garbės teismo nagrinėjama byla. LAR nario drausmės bylos nagrinėjimas sustabdomas iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su LAR nario, kuriam iškelta drausmės byla, veika, kuri susijusi su Garbės teismo nagrinėjama byla. Kitai įgaliotai institucijai ar įstaigai priėmus atitinkamus sprendimus, Garbės teismas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų priima sprendimą atnaujinti drausmės bylos nagrinėjimą, po kurio priėmimo pradedami skaičiuoti Nuostatų 35 punkte nurodyti terminai, arba priima sprendimą nutraukti drausmės bylos nagrinėjimą. 
38.  Sustabdžius LAR nario drausmės bylos nagrinėjimą, kaip numatyta šių Nurodymų 36 punkte, šių Nuostatų 35 punkte nurodytas LAR nario drausmės bylos nagrinėjimo terminas neskaičiuojamas. 
39.  LAR nario, kurio drausmės byla nagrinėjama, neatvykimas į Garbės teismo posėdį nėra kliūtis nagrinėti LAR nario drausmės bylą ir priimti sprendimą. Garbės teismas, iki drausmės bylos nagrinėjimo pradžios gavęs LAR nario prašymą atidėti drausmės bylos nagrinėjimą dėl priežasčių, kurias Garbės teismas pripažįsta svarbiomis, turi teisę drausmės bylos nagrinėjimą atidėti. 
40.  Garbės teismo posėdyje turi teisę dalyvauti Garbės teismo nariai, Garbės teismo sekretorius, LAR narys, kurio drausmės byla nagrinėjama, ar jo įgaliotas asmuo, Garbės teismo kviestiniai asmenys, taip pat siūlymo teikėjo įgaliotas asmuo ir Audito įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos atlikti auditorių ir audito įmonių viešą priežiūrą įstaigos atstovas. Be šiame punkte išvardytų asmenų, Garbės teismas gali leisti Garbės teismo posėdyje dalyvauti ir kitiems asmenims. 
41.  Garbės teismo posėdį pradeda Garbės teismo posėdžio pirmininkas, kuris paskelbia Garbės teismo sudėtį, trumpai nurodo, kokia drausmės byla bus nagrinėjama, praneša apie LAR nario bei kitų asmenų atvykimą arba neatvykimą. 
42.  Po Garbės teismo posėdžio pirmininko pranešimo paaiškinimus dėl nagrinėjamo siūlymo gali pateikti LAR narys, kurio drausmės byla nagrinėjama, po to kiti Garbės teismo posėdyje dalyvaujantys asmenys. Garbės teismo nariai turi teisę užduoti klausimus, susijusius su nagrinėjama drausmės byla. Ištyrus drausmės bylos esmę, Garbės teismo posėdžio pirmininkas drausmės bylos nagrinėjimą paskelbia baigtą. 
43.  Visi asmenys, dalyvaujantys nagrinėjant drausmės bylą Garbės teismo posėdyje, privalo laikytis Garbės teismo posėdžio pirmininko nurodymų dėl Garbės teismo posėdžio tvarkos. Asmenį, kuris drausmės bylos nagrinėjimo metu pažeidžia Garbės teismo posėdžio tvarką, Garbės teismo posėdžio pirmininkas gali įspėti. Jeigu po pareikšto įspėjimo šis asmuo ir toliau pažeidžia Garbės teismo posėdžio tvarką, Garbės teismas gali nuspręsti šį asmenį iš Garbės teismo posėdžio salės pašalinti arba drausmės bylos nagrinėjimą atidėti. 
44.  Išnagrinėjęs LAR nario drausmės bylą Garbės teismas gali: 
44.1. pripažinti, kad auditorius nepažeidė Buhalterių profesionalų etikos kodekso, Audito įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 2 punkto, tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų, susijusių praktinių nurodymų reikalavimų; 
44.2. pripažinti, kad asocijuotas LAR narys nepažeidė Buhalterių profesionalų etikos kodekso, LAR statuto 24.3 punkto, tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų, susijusių praktinių nurodymų reikalavimų; 
44.3. LAR nario drausmės bylą nutraukti, jei praleistas drausmės bylos nagrinėjimo terminas; 
44.4. pripažinti, kad auditorius pažeidė Buhalterių profesionalų etikos kodekso, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 2 punkto, tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų, susijusių praktinių nurodymų reikalavimus; 
44.5. pripažinti, kad asocijuotas LAR narys pažeidė Buhalterių profesionalų etikos kodekso, LAR statuto 24.3 punkto, tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų, susijusių praktinių nurodymų reikalavimus; 
44.6. nustačius Buhalterių profesionalų etikos kodekso, Audito įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 2 punkto, LAR statuto 24.3 pažeidimų, priimti sprendimą LAR narį pašalinti iš LAR narių. 
45.  Garbės teismas, priimdamas sprendimą pašalinti LAR narį iš LAR narių, šių Nuostatų 44.6 punkte nustatyta tvarka, atsižvelgia į padaryto pažeidimo sunkumą, trukmę, pažeidimo padarymo aplinkybės, laiką, LAR nario kaltės formą ir rūšį, elgesį iki ir po pažeidimo padarymo, LAR nario padarytus ankstesnius pažeidimus, pažeidimo pasekmes ir kitas svarbias aplinkybes. 
46.  Apie Garbės teismo priimtus sprendimus informuojamas LAR prezidiumas. 
47.  LAR administracija apie LAR nario atžvilgiu Garbės teismo priimtus sprendimus per penkias darbo dienas nuo Garbės teismo posėdžio protokolo pasirašymo dienos raštu praneša LAR nariui, nurodydamas priimto sprendimo motyvus, ir informuoja apie jo teisę apskųsti Garbės teismo sprendimą.   

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48.  Garbės teismo narys per 5 darbo dienas nuo jo paskyrimo pasirašo Konfidencialumo pasižadėjimą (priedas Nr. 1). 
49.  Garbės teismo sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka per trisdešimt kalendorinių dienų nuo pranešimo apie atitinkamo sprendimo priėmimą įteikimo dienos. 
50.  Nagrinėjant ginčus teisme ar kitose institucijose Garbės teismui atstovauja LAR . 
51.  Garbės teismo posėdžių protokolai su bylų medžiaga, garso ir vaizdo įrašai, jei jie buvo daryti, dešimt metų saugomi LAR teisės aktų nustatyta tvarka.   

______________________


Lietuvos auditorių rūmų garbės teismo 
nuostatų 
1 priedas

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)


Lietuvos auditorių rūmų garbės teismo narys (-ė) _________________________
                                                                                     (vardas, pavardė)
    

Lietuvos auditorių rūmams

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

  ______________
 (sudarymo data)

   ____________
 (sudarymo vieta)

Būdamas (-a) Lietuvos auditorių rūmų garbės teismo narys (-ė), pasižadu:   

1. saugoti konfidencialią paslaptį sudarančią informaciją, kuri taps man žinoma, ir naudoti tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, vykdant Lietuvos auditorių rūmų garbės teismo nuostatuose nustatytas funkcijas; 
2. saugoti man patikėtą informaciją, kuri yra konfidenciali, tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti[1]
3. neatskleisti kitiems asmenims man žinomos ar mano turimuose dokumentuose esančios konfidencialios informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams;   

ir patvirtinu, kad: 

1. man išaiškinta, jog konfidencialią informaciją sudaro visa su Lietuvos auditorių rūmų garbės teismo veikla susijusi informacija, išskyrus tą, kuri yra skelbiama viešai;
2. esu įspėtas, jog pažeidęs šį pasižadėjimą atsakysiu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

   ___________________                                                     ___________________________________            
(parašas)                                                                                     (vardas, pavardė)  


[1] Lietuvos auditorių rūmai Lietuvos auditorių rūmų garbės teismo nariui konfidencialią informaciją siunčią elektroniniu paštu. Tiek Lietuvos auditorių rūmai, tiek Lietuvos auditorių rūmų garbės teismo narys supranta ir pripažįsta, kad elektroninio pašto naudojimas yra rizikingas tuo, kad nei Lietuvos auditorių rūmai, nei Lietuvos auditorių rūmų garbės teismo narys negali apsaugoti konfidencialios informacijos siunčiamos elektroniniu paštu nuo neįgaliotų trečiųjų asmenų prieigos ir jų nusikalstamos veikos.