Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisija skiriama trejiems metams. Komisiją sudaro 7 nariai: 4 narius, iš jų ir pirmininką, skiria Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 3 narius – Lietuvos auditorių rūmai. Lietuvos Respublikos finansų ministras tvirtina komisijos personalinę sudėtį.

Komisija savo veikloje privalo vadovautis šiais principais:
  • Objektyvumo – komisijos narių darbas, nutarimų priėmimas turi būti nešališkas;
  • Nepriklausomumo – komisijos nariai, atlikdami savo pareigas komisijoje, turi būti nepriklausomi nuo trečiųjų asmenų įtakos, o nutarimų priėmimui neturi būti daroma poveikio;
  • Konfidencialumo – konfidenciali informacija negali būti viešinama ar perduodama tretiesiems asmenims;
  • Profesionalumo – komisijos nariai turi naudotis savo profesine patirtimi ir kompetencija, nuolat ugdyti profesinius gebėjimus ir savarankiškai kelti kvalifikaciją;
Komisija atlieka šias funkcijas:
  • tvirtina kvalifikacinių auditoriaus egzaminų programas;
  • tvirtina kvalifikacinių auditoriaus egzaminų užduotis ir jų vertinimo metodiką;
  • tvirtina kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimus.

____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2017-04-05