Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Komiteto darbo reglamentas

Kokybės kontrolės komiteto darbo reglamentas


PATVIRTINTA
Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo
2008 m. spalio 27 d.
nutarimu Nr. 11.1.2

PAKEITIMAI PATVIRTINTI
Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo
2011 m. kovo 14 d.
nutarimu Nr. 6.1.2
Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo
2018 m. vasario 26 d.
nutarimu Nr. 1.4-7.2.17.1
 
 
KOKYBĖS KONTROLĖS KOMITETO DARBO REGLAMENTAS

                                                             I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kokybės kontrolės komiteto darbo reglamentas (toliau – darbo reglamentas) nustato Kokybės kontrolės komiteto (toliau – Komitetas) darbo tvarką. 
2. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu (toliau – Audito įstatymas), Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) statutu, Finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo LAR tvarkos aprašu, LAR prezidiumo nutarimais ir šiuo darbo reglamentu. 
3. Komitetas yra kolegialus LAR organas. Komitetas sudaromas iš 9 narių: 4 auditorių ir 5 ne auditorių. Komiteto narius tvirtina LAR prezidiumas. 
4. Komiteto nariai-ne auditoriai yra siūlomi tvirtinti iš valstybės institucijų, verslininkus vienijančių organizacijų ir mokslininkus vienijančių organizacijų atstovų, kurie pareiškia norą dalyvauti Komiteto veikloje. 
5. Komiteto nariui atsistatydinus iš Komiteto narių ar dėl kitų priežasčių negalint eiti paskirtų pareigų LAR prezidiumas, vadovaudamasis šio reglamento 3 punkto nuostata, likusiai kadencijos daliai tvirtina kitą Komiteto narį. 
6. Komiteto nariai skiriami 3 metų laikotarpiui. Komiteto sudėtį tvirtina ir Komiteto pirmininką iš Komiteto narių skiria LAR prezidiumas. Komiteto pirmininkas iš Komiteto narių skiria Komiteto pirmininko pavaduotoją. Komiteto nariai savo pareigas eina tol, kol jie nėra atšaukiami arba tol kol nepakeičia jų kitais nariais, arba tol kol jie neatsistatydina. 
7. Komiteto pirmininkas organizuoja Komiteto darbą, pirmininkauja Komiteto posėdžiams, atstovauja Komiteto interesus LAR ir atlieka kitą organizacinį darbą. Tais atvejais, kai Komiteto pirmininkas dėl ligos ar kitų priežasčių negali eiti šių pareigų, Komiteto darbui vadovauja Komiteto pirmininko pavaduotojas. 
8. LAR sudaro sąlygas Komitetui tinkamai atlikti jam pavestas funkcijas. LAR paskiria LAR administracijos darbuotoją (toliau – Komiteto sekretorius), aptarnaujantį Komitetą. 
9. Šiame darbo reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos Audito įstatyme.

                                                             II. KOMITETO FUNKCIJOS

10. Komitetas tęsia iki 2017 m. rugpjūčio 3 d. veikusio Audito kokybės kontrolės komiteto prie LAR pradėtus darbus. Komitetas vykdo LAR prezidiumo pavedimus, taip pat atlieka šias funkcijas: 
10.1. vadovaudamasis Finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo LAR tvarkos aprašu, savo kompetencijos ribose įgyvendina finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą Lietuvoje; 
10.2. LAR prezidiumo nustatyta užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų teikimo kontrolės tvarka ir skundų dėl netinkamai suteiktų kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų nagrinėjimo tvarka kontroliuoja atliktų užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų kokybę, vykdo užtikrinimo ar kitų susijusių paslaugų kokybės patikrinimus, nagrinėja skundus dėl netinkamai suteiktų užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų ir nustačius pažeidimus apie juos informuoja LAR prezidiumą; 
10.3. rengia ir iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. teikia LAR prezidiumui tvirtinti Komiteto darbo planą; 
10.4. rengia ir iki kiekvienų metų spalio 31 d. teikia LAR prezidiumui tvirtinti Komiteto veiklos ataskaitą; 
10.5. teikia LAR prezidiumui pasiūlymus dėl audito, užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų kokybės gerinimo; 
10.6. vykdo teisėtus LAR prezidiumo ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 1 straipsnyje nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos atlikti auditorių ir audito įmonių viešą priežiūrą įstaigos (toliau – Įstaiga)nurodymus; 
10.7. savo kompetencijos ribose priima kitus sprendimus. 
11. Komitetas turi teisę: 
11.1. įspėti audito įmonę (auditorių) apie ketinimą sustabdyti audito įmonės (auditoriaus) pažymėjimo galiojimą, jei per nustatytą terminą nebus sudarytos sąlygos atlikti finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros; 
11.2. peržiūrėti auditorių ir audito įmonių darbo dokumentus ir taikomą finansinių ataskaitų audito, užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų atlikimo metodiką; 
11.3. reikalauti iš auditorių ar audito įmonių paaiškinti, kaip auditoriai ir audito įmonės atliko finansinių ataskaitų auditą, užtikrinimo ar kitas susijusias paslaugas; 
11.4. peržiūrėti auditoriaus kontrolieriaus atliktos finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros, užtikrinimo ar kitų susijusių paslaugų kokybės patikrinimo dokumentus ir, prireikus, dalyvauti auditoriui kontrolieriui atliekant finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūras, užtikrinimo ar kitų susijusių paslaugų kokybės patikrinimus; 
11.5. gauti paaiškinimus iš kiekvieno audito įmonės darbuotojo, dalyvavusio atliekant finansinių ataskaitų auditą, užtikrinimo ar kitas susijusias paslaugas; 
11.6. gauti iš kitų asmenų finansinių ataskaitų audito, užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų kokybei užtikrinti reikalingą informaciją.

                                                             III. KOMITETO POSĖDŽIAI

12. Sprendimus Komitetas priima posėdžiuose, kuriuos šaukia Komiteto pirmininkas. Komiteto posėdžiai gali vykti ir elektroniniu paštu. 
13. Komiteto posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komiteto narių. 
14. Klausimai į Komiteto posėdžio darbotvarkę įtraukiami Komiteto pirmininko, Komiteto narių ir LAR prezidiumo iniciatyva. 
15. Siūlant Komiteto posėdžio darbotvarkės klausimą, Komiteto pirmininkui, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komiteto posėdžio, dėl klausimo svarstymo turi būti pateikta medžiaga ir kviestinų asmenų sąrašas. 
16. Komiteto posėdžio darbotvarkė ir medžiaga pateikiama Komiteto nariams ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Komiteto posėdžio. Skubaus klausimo medžiaga gali būti pateikiama prieš pat Komiteto posėdį. 
17. Komiteto raštvedybą tvarko ir techninį-organizacinį darbą atlieka Komiteto sekretorius. Komiteto nariai turi informuoti Komiteto sekretorių ar galės dalyvauti rengiamame Komiteto posėdyje. 
18. Komiteto posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Lietuvių kalbos nemokantys kviestiniai asmenys turi teisę kalbėti kita kalba, jei yra užtikrinamas vertimas į lietuvių kalbą. 
19. Komiteto posėdžiui pirmininkauja Komiteto pirmininkas, o jam nedalyvaujant Komiteto pirmininko pavaduotojas. 
20. Kiekvienas Komiteto posėdžio darbotvarkės klausimas svarstomas šia tvarka: 
20.1. Išklausoma pranešėjo informacija dėl siūlomo klausimo. 
20.2. Klausimų pateikimas pranešėjui ir pranešėjo atsakymai į juos. Komiteto nariai gali užduoti pranešėjui klausimus arba pareikšti savo nuomonę svarstomu klausimu. Kviesti į Komiteto posėdį asmenys pasisakyti posėdyje ir užduoti klausimus pranešėjui gali tik Komiteto posėdžio pirmininkui leidus. 
20.3. Svarstant asmens drausminės atsakomybės klausimą, išklausomas šio asmens (ar jo įgalioto asmens), jei jis dalyvauja komiteto posėdyje, pasisakymas. 
20.4. Komiteto sprendimo priėmimas. 
21. Pranešimui ir diskusijoms skirtas laikas Komiteto narių susitarimu gali būti nustatytas prieš pradedant svarstyti klausimą. Nutraukti kalbantįjį gali tik Komiteto posėdžio pirmininkas. 
22. Komiteto posėdžio metu filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus bei naudotis kitomis techninėmis priemonėmis galima tik Komiteto pirmininkui leidus. 
23. Komiteto posėdžiuose be balsavimo teisės gali dalyvauti Įstaigos ar LAR prezidiumo atstovas.

                                                             IV. KOMITETO SPRENDIMAI

24. Komiteto sprendimai priimami balsuojant paprastąja posėdyje dalyvaujančių Komiteto narių balsų dauguma. 
25. Balsuojant kiekvienas Komiteto narys turi vieną balsą. Balsuojama „už“ arba „prieš“. Susilaikyti balsuojant neleidžiama, išskyrus šio darbo reglamento 30 punkte nurodytąjį atvejį. 
26. Sprendimas laikomas priimtu, kai balsavimo metu už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Balsams pasiskirsčius po lygiai, priimamas tas sprendimas, už kurį balsavo Komiteto posėdžio pirmininkas. 
27. Jei Komiteto nariai nepageidauja kitaip, Komiteto sprendimai priimami atviru balsavimu. Bent vienam Komiteto nariui pageidaujant, Komiteto sprendimo priėmimui vykdomas slaptas balsavimas. 
28. Komiteto posėdžio pirmininkas: 
28.1. tikrina, ar yra kvorumas (t. y. ar dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komiteto narių); 
28.2. skelbia posėdžio darbotvarkę; 
28.3. skelbia posėdžio pradžią, pertrauką ir pabaigą; 
28.4. suteikia žodį pranešėjui, Komiteto nariams, kviestiems asmenims, dalyvaujantiems posėdyje; 
28.5. gali įspėti kalbėtoją ir nutraukti jo kalbą, jeigu kalbėtojas nutolsta nuo klausimo esmės arba viršija kalbėjimui skirtą laiką; 
28.6. įspėja posėdžio dalyvius, jei jie nesilaiko šio darbo reglamento ar kitaip trukdo Komiteto posėdžio darbui (jeigu po pareikšto įspėjimo asmuo ir toliau nesilaiko šio darbo reglamento ar kitaip trukdo Komiteto posėdžio darbui, Komitetas gali nuspręsti šį asmenį pašalinti iš Komiteto posėdžio salės); 
28.7. dalyvauja diskusijose; 
28.8. formuluoja sprendimo turinį ir siūlo balsuoti; 
28.9. skaičiuoja balsus ir skelbia balsavimo rezultatus. 
29. Komiteto narys turi teisę: 
29.1. siūlyti įtraukti klausimus į Komiteto posėdžio darbotvarkę; 
29.2. teikti pasiūlymus dėl darbotvarkės; 
29.3. pareikšti nuomonę visais Komiteto posėdyje svarstomais klausimais; 
29.4. balsuoti priimant sprendimus. 
30. Komiteto narys privalo nebalsuoti ir nusišalinti nuo klausimo svarstymo, jeigu svarstomas klausimas susijęs su privačiaisiais ar kitokiais jo interesais. 
31. Komiteto posėdžiai yra protokoluojami. Komiteto posėdžio protokole nurodoma Komiteto posėdžio data, numeris, pirmininkas, sekretorius, dalyviai, svarstyti klausimai, pasisakymų santrauka, sprendimai su motyvais ir balsavimo rezultatai. Komiteto posėdžio protokolą per tris darbo dienas po įvykusio Komiteto posėdžio parengia Komiteto sekretorius ir elektroniniu paštu pateikia Komiteto nariams pastaboms. Komiteto posėdžio protokolą per tris darbo dienas po pateikimo Komiteto nariams pastaboms pasirašo Komiteto posėdžio pirmininkas ir Komiteto sekretorius. Komiteto posėdžio metu priimti Komiteto sprendimai įforminami Komiteto nutarimais Komiteto posėdžio protokole.

                                                          V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Komiteto posėdžių protokolai su Komiteto posėdžių medžiaga saugomi 10 metų LAR. 
33. Komiteto sprendimai gali būti skelbiami viešai LAR interneto tinklalapyje tik LAR prezidiumo sprendimu. 
34. Informacija apie atliktas finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūras gali būti nagrinėjama auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo metu. 
35. Asmenys, nesutinkantys su Komiteto parengtu sprendimo projektu auditoriui ir (ar) audito įmonei skirti Audito įstatymo 56 straipsnio 3 dalyje nustatytą (nustatytas) nurodymą (nurodymus) ir (arba) Audito įstatymo 56 straipsnio 4 dalyje nustatytą (nustatytas) poveikio priemonę (priemones) arba siūlyti atlikti audito kokybės tyrimą (toliau – siūlomas sprendimas), kuris teikiamas LAR prezidiumo tvirtinimui, o po to Įstaigai, ne vėliau kaip šie siūlomi sprendimai yra patvirtinami LAR prezidiumo turi teisę LAR prezidiumui pateikti savo argumentus dėl nesutikimo. Auditoriai (audito įmonių atstovai), dėl kurių LAR prezidiumo tvirtinimui teikiami siūlomi sprendimai, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas yra informuojami apie galimybę dalyvauti LAR prezidiumo posėdyje, nurodant LAR prezidiumo posėdžio datą, laiką ir vietą. 
36. Komiteto nariai privalo laikytis LAR prezidiumo nustatytos nepriklausomumo, konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi tvarkos. 
______________________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2018-04-03 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.