PATVIRTINTA
Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo
2012 m. liepos 19 d.
nutarimu Nr. 1.4-69.9.4
 
MOKYMO KOMITETO DARBO REGLAMENTAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Mokymo komiteto darbo reglamentas (toliau – darbo reglamentas) nustato Mokymų komiteto (toliau – komitetas) darbo organizavimo tvarką, komiteto tikslus ir funkcijas, komiteto narių teises ir pareigas vykdant jiems priskirtas funkcijas.
2.    Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos audito įstatymu, kitais teisės aktais, Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) statutu, LAR prezidiumo nutarimais bei šiuo darbo reglamentu.

II. KOMITETO SUDARYMAS IR SUDĖTIS

3.    Komitetas yra kolegialus LAR organas, sudaromas LAR prezidiumo nutarimu 3 metų laikotarpiui. Maksimalus komiteto narių skaičius – 9 nariai. Minimalus komiteto narių skaičius – 5 nariai.
4.    Komiteto narius skiria LAR prezidiumas iš auditorių, kurie pareiškia norą dalyvauti komiteto veikloje.
5.    Komiteto pirmininką, komiteto siūlymu, tvirtina LAR prezidiumas. Komiteto nariai iš savo narių pirmo posėdžio metu išsirenka komiteto pirmininko pavaduotoją.
6.    Komiteto narių darbas nėra apmokamas.
7.    Komiteto nario įgaliojimai pasibaigia, kai:
7.1.    jis atsistatydina;
7.2.    jis dėl kitų objektyvių aplinkybių nebegali eiti savo pareigų;
7.3.    jis išbraukiamas iš auditorių sąrašų;
7.4.    dėl netinkamai vykdomų komiteto nario pareigų atstatydinamas LAR prezidiumo nutarimu.
8.    Prezidiumui teikimą atstatydinti komiteto narį gali pateikti komiteto pirmininkas, jei komiteto narys netinkamai vykdo komiteto nario pareigas ar pažeidžia Tarptautinės buhalterių federacijos buhalterių profesionalų etikos kodeksą. Prezidiumui teikimą atstatydinti komiteto pirmininką gali teikti komiteto nariai balsų dauguma.
9.    Netinkamu komiteto nario pareigų vykdymu gali būti laikoma:
9.1.    nedalyvavimas komiteto posėdžiuose;
9.2.    trukdymas posėdžio eigai ir komiteto pirmininko nurodymų dėl posėdžio eigos nesilaikymas;
9.3.    komiteto ar LAR vardo diskreditavimas;
9.4.    veikimas prieš komiteto ir LAR tikslus.
10.    LAR sudaro sąlygas komitetui tinkamai atlikti jam pavestas funkcijas. Lietuvos auditorių rūmai paskiria komiteto sekretorių, aptarnaujantį komitetą.

III. KOMITETO TIKSLAI IR FUNKCIJOS

11.    Komiteto tikslai:
11.1.    siekti tobulinti auditorių mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą;
11.2.    bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis auditorių mokymo ir kvalifikacijos kėlimo klausimais. 
12.    Komitetas atlieka šias funkcijas:
12.1.    formuoja LAR mokymo veiklos strategiją bei siūlo jos įgyvendinimo priemones ir uždavinius;
12.2.    koordinuoja bei kontroliuoja auditorių ir auditoriaus padėjėjų mokymą LAR;
12.3.    koordinuoja ir kontroliuoja kvalifikacijos kėlimą LAR;
12.4.    nustato kvalifikacijos kėlimo formas ir metodus, rengia LAR kvalifikacijos kėlimo programas ir teikia jas tvirtinti Prezidiumui;
12.5.    nustato kvalifikacinius reikalavimus kvalifikacijos kėlimo programos dėstytojams;
12.6.    teikia pasiūlymus Prezidiumui dėl kvalifikacijos kėlimo įkainių;
12.7.    analizuoja pastabas bei pasiūlymus dėl komiteto veiklos ir priima reikiamus sprendimus;
12.8.    teikia pasiūlymus dėl auditorių mokymą ir kvalifikacijos kėlimą reglamentuojančių ar susijusių teisės aktų tobulinimo;
12.9.    teikia pasiūlymus dėl auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo programos pakeitimo ar tobulinimo;
12.10.    teikia išaiškinimus ar atsakymus į LAR prezidiumo, LAR direktoriaus, kitų LAR organų ir LAR narių paklausimus dėl auditorių mokymo ir kvalifikacijos kėlimo;
12.11.    vykdo kitas funkcijas, susijusias su komiteto ir LAR tikslų siekimu.

IV. KOMITETO TEISĖS IR PAREIGOS

13.    Komiteto teisės:
13.1.    gauti informaciją, duomenis ar dokumentus, reikalingus komiteto funkcijoms vykdyti;
13.2.    esant poreikiui pasitelkti ekspertus ir kitus specialistus, turinčius atitinkamų žinių komitetui priskirtų funkcijų įgyvendinimui ar iškeltiems klausimams nagrinėti. Sutartis su ekspertais ir kitais specialistais, jei reikia, pasirašo LAR direktorius;
13.3.    bendradarbiauti su užsienio profesinėmis buhalterių ir auditorių organizacijomis, keistis patirtimi.
14.    Komiteto pareigos:
14.1.    vykdyti nustatytas funkcijas, laikantis patvirtinto LAR strateginio veiklos plano, metinio komiteto darbo plano;
14.2.    ne rečiau kaip kartą per ketvirtį organizuoti komiteto posėdžius; 
14.3.    per mėnesį, pasibaigus LAR finansiniams metams atsiskaityti LAR prezidiumui dėl metinio komiteto darbo plano įgyvendinimo. Komiteto veiklos ataskaita skelbiama LAR svetainėje www.lar.lt;
14.4.    ne vėliau kaip mėnuo iki LAR finansinių metų pabaigos pateikti LAR prezidiumui tvirtinti metinį komiteto darbo planą ateinantiems finansiniams metams. Patvirtintas komiteto darbo planas yra skelbiamas LAR svetainėje www.lar.lt.

V. KOMITETO NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

15.    Komiteto pirmininkas organizuoja komiteto darbą, pirmininkauja komiteto posėdžiams, atstovauja komiteto interesus ir pristato komiteto nuomonę. Tais atvejais, kai komiteto pirmininkas dėl ligos ar kitų priežasčių negali atlikti šių pareigų, komiteto pirmininko funkcijas vykdo komiteto pirmininko pavaduotojas.
16.    Komiteto narių teisės:
16.1.    komiteto posėdžiuose pasisakyti visais svarstomais klausimais, išskyrus tuos, dėl kurių komiteto narys nusišalina arba yra nušalinamas;
16.2.    ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki komiteto posėdžio teikti svarstytinus klausimus;
16.3.    gauti komiteto posėdžio darbotvarkę ir susijusią medžiagą ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki komiteto posėdžio;
16.4.    iki posėdžio ir posėdžio metu teikti pasiūlymus darbotvarkės klausimais ar sprendimų projektus.
17.    Komiteto narių pareigos:
17.1.    aktyviai dalyvauti komiteto veikloje, siekiant įgyvendinti uždavinius ir priemones, numatytas Prezidiumo patvirtintame darbo plane;
17.2.    dalyvauti komiteto posėdžiuose;
17.3.    informuoti komiteto sekretorių ne vėliau kaip 1 darbo diena iki posėdžio, jei negalės dalyvauti posėdyje; 
17.4.    prisidėti prie kitų LAR ir komiteto tikslų siekimo ir funkcijų įgyvendinimo;
17.5.    periodiškai komiteto pirmininkui teikti aktualią, su komiteto tikslų siekimu susijusią informaciją (apie atliktus darbus, teiktinus pasiūlymus, dalyvavimą darbo grupėse ir pan.);
17.6.    laikytis teisės aktų reikalavimų, LAR statuto, šio darbo reglamento, komiteto priimtų sprendimų;
17.7.    saugoti patikėtą konfidencialią informaciją;
17.8.    nusišalinti pagal šio darbo reglamento 18 punktą, jei gali būti pažeisti objektyvumo ar nepriklausomumo principai.
18.    Komiteto narys nusišalina nuo klausimo svarstymo, jeigu:
18.1.    jis  tiesiogiai arba netiesiogiai suinteresuotas svarstomo klausimo sprendimu;
18.2.    jis su auditoriumi, su kuriuo susijęs klausimas nagrinėjamas, yra susijęs šeimos ar kitais ryšiais, galinčiais kelti abejonių dėl jo nešališkumo;
18.3.    jis yra ar per einamuosius 3 metus buvo audito įmonės, su kuria susijęs klausimas nagrinėjamas arba kurioje dirba auditorius, su kuriuo susijęs klausimas yra nagrinėjamas, darbuotoju arba dalyviu;
18.4.    yra kitokių aplinkybių, kurios gali turėti įtakos komiteto nario nešališkumui.
19.    Apie šio darbo reglamento 18 punkte įvardintas aplinkybes komiteto narys privalo informuoti komitetą. Siūlymą dėl nušalinimo taip pat gali pareikšti bet kuris kitas komiteto narys, auditorius ar audito įmonė, dėl kurių turi būti priimtas komiteto sprendimas. Nusišalinimas ar siūlymas dėl nušalinimo turi būti motyvuotas ir pareiškiamas prieš pradedant nagrinėti atitinkamą klausimą. Gavus pranešimą dėl nušalinimo, informacija perduodama komiteto pirmininkui ir komiteto nariui, dėl kurio reiškiamas nušalinimas. Komiteto narys įvertina gautą informaciją ir pateikia komitetui savo nuomonę, ar yra aplinkybių, dėl kurių jis turėtų nusišalinti. Jei tokių aplinkybių yra, komiteto narys nusišalina. Jei komiteto nario nuomone nurodytos aplinkybės nedarys įtakos jo nešališkumui, komitetas balsų dauguma turi pritarti sprendimui arba priimti sprendimą dėl komiteto nario nušalinimo nuo susijusio klausimo nagrinėjimo.
20.    Nusišalinęs ar nušalintas komiteto narys nedalyvauja svarstant tik atitinkamą komiteto posėdžio klausimą.

VI. KOMITETO POSĖDŽIAI

21.    Sprendimus komitetas priima posėdžiuose. Jiems pirmininkauja komiteto pirmininkas, o jam nesant – komiteto pirmininko pavaduotojas (toliau – posėdžio pirmininkas). Pirmam komiteto posėdžiui pirmininkauja LAR prezidentas ar Prezidiumo paskirtas narys arba vyriausias amžiumi komiteto narys.
22.    Komiteto posėdis šaukiamas LAR direktoriaus, komiteto pirmininko arba ne mažiau kaip pusės komiteto narių iniciatyva.
23.    Klausimai į komiteto posėdžio darbotvarkę įtraukiami komiteto pirmininko, komiteto narių, LAR prezidiumo ar LAR direktoriaus siūlymu.
24.    Siūlantis komiteto posėdžio darbotvarkės klausimą asmuo privalo komiteto pirmininkui bei sekretoriui pateikti ir visą su tuo susijusią medžiagą ne vėliau kaip likus 4 kalendorines dienoms iki paskelbtos posėdžio datos.
25.    Komiteto posėdžio darbotvarkė ir medžiaga komiteto nariams pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki komiteto posėdžio datos raštu ar elektroniniu paštu. Skubaus sprendimo reikalaujančio klausimo medžiaga gali būti pateikiama prieš pat komiteto posėdį. Pastaruoju atveju sprendimas dėl darbotvarkės papildymo turi būti priimtas komiteto narių balsų dauguma.
26.    Komiteto posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komiteto narių.
27.    Kiekvieno komiteto posėdžio darbotvarkės klausimo svarstymas vyksta tokia tvarka:
27.1.    išklausomas komiteto posėdžio darbotvarkės klausimą pristačiusio asmens pranešimas;
27.2.    išklausomos komiteto narių ir kitų komiteto posėdyje dalyvaujančių asmenų nuomonės   ir atsakoma į  užduotus klausimus (nuomonė gali būti pareikšta ir elektroniniu paštu ar faksimilinio ryšio pagalba);
27.3.    pateikiama informacija apie komiteto narių, nedalyvaujančių komiteto posėdyje, iš anksto pareikštą valią dėl sprendimų projektų;
27.4.    siūlomas sprendimo projektas, dėl kurio balsuojama.
28.    Komiteto sprendimai priimami paprastąja komiteto narių balsų dauguma atviru balsavimu, išskyrus atvejus, kai komiteto nariai priima sprendimą balsuoti slaptai. Kiekvienas komiteto narys turi po vieną balsą. Balsavimo teisė negali būti perduota kitam komiteto nariui. Balsuojama „už“ arba „prieš“. Sprendimas laikomas priimtu, kai balsavimo metu už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Balsams pasiskirsčius po lygiai, priimamas tas sprendimas, už kurį balsavo posėdžio pirmininkas. Balsus skaičiuoja ir balsavimo rezultatus skelbia posėdžio pirmininkas.
29.    Komiteto narys, negalintis dalyvauti posėdyje, gali balsuoti darbotvarkės klausimais iš anksto pateikdamas komiteto pirmininkui ir sekretoriui savo nuomonę bei balsavimą pagal parengtus sprendimų projektus. Toks balsavimas prilyginamas balsavimui ir dalyvavimui komiteto posėdyje.
30.    Balsavimo rezultatai ir priimti sprendimai fiksuojami komiteto posėdžio protokole. Komiteto posėdžius protokoluoja komiteto sekretorius.
31.    Komiteto posėdžio protokolas surašomas per penkias darbo dienas po komiteto posėdžio. Komiteto posėdžio protokolas suderinamas su komiteto nariais ir pasirašomas per dešimt darbo dienų. Komiteto posėdžio protokole nurodoma komiteto posėdžio data, numeris, pirmininkas, sekretorius, dalyviai, svarstyti klausimai, pasisakymų santrauka, sprendimai ir balsavimo rezultatai. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Komiteto sprendimai turi būti motyvuoti.
32.    Komiteto posėdžiai, jeigu neprieštarauja komiteto nariai, gali būti filmuojami, fotografuojami, daromi garso ar vaizdo įrašai, apie tai pažymint komiteto posėdžio protokole.
33.    Komiteto posėdžiuose be balsavimo teisės gali dalyvauti Audito ir apskaitos tarnybos ar LAR prezidiumo atstovai, LAR direktorius, komiteto pirmininko bei komiteto kviesti asmenys.
34.    Komiteto posėdžiai gali vykti ir elektroniniu paštu. Vykstant tokiam posėdžiui komiteto nariams yra pateikiama posėdžio darbotvarkė, susijusi medžiaga, parengiami sprendimų projektai. Klausimai nagrinėjami ir sprendimai priimami ta pačia tvarka kaip ir per posėdžius pagal šio darbo reglamento VI skyrių „Komiteto posėdžiai“.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35.    Komiteto narys per 5 darbo dienas nuo jo paskyrimo pasirašo Konfidencialumo pasižadėjimą (priedas Nr. 1).
35    Komiteto protokolai ar komiteto protokolo išrašai be asmeninės informacijos, komiteto pranešimai, komiteto posėdžių medžiaga, kita aktuali informacija skelbiami LAR interneto tinklalapyje www.lar.lt tik registruotiems vartotojams, jei komitetas nenusprendžia kitaip, per 5 darbo dienas po to kai protokolas yra pasirašomas.
36.    Apie komiteto priimtus sprendimus suinteresuotus asmenis informuoja LAR administracija.
37.   Komiteto darbo reglamentas tvirtinamas LAR prezidiumo nutarimu. Komiteto darbo reglamentas gali būti peržiūrimas, tobulinamas ar papildomas. Iniciatyvą teikti pasiūlymus dėl darbo reglamento keitimo turi LAR prezidiumas, LAR direktorius, komiteto pirmininkas bei komiteto nariai. Pasiūlymai turi būti apsvarstyti mokymo komiteto posėdyje ir esant sprendimui, teikiami tvirtinti Prezidiumui.

________________________

Mokymo komiteto darbo
 reglamento
1 priedas

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)


Lietuvos auditorių rūmų Mokymo komiteto narys(-ė)_________________________
                                                                                       (vardas, pavardė)


Lietuvos auditorių rūmams

KONFIDENCIALUMO IR PROFESINĖS PASLAPTIES LAIKYMOSI
PASIŽADĖJIMAS


______________
(sudarymo data)

____________
(sudarymo vieta)

Būdamas(-a) Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) Mokymo komiteto narys (-ė), pasižadu:

1. saugoti konfidencialią ir profesinę paslaptį sudarančią informaciją, kuri taps man žinoma, ir naudoti tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, vykdant LAR audito komiteto reglamente nustatytas funkcijas;
2. saugoti man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios ir profesinę paslaptį sudarančios informacijos, tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;
3. neatskleisti kitiems asmenims man žinomos ar mano turimuose dokumentuose esančios konfidencialios ir profesinę paslaptį sudarančios informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams;

ir patvirtinu, kad:

1. man išaiškinta, jog konfidencialią ir profesinę paslaptį turinčią informaciją sudaro visa su LAR mokymo komiteto veikla susijusi informacija, išskyrus tą, kuri yra skelbiama viešai;
2. esu įspėtas, jog pažeidęs šį pasižadėjimą atsakysiu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


___________________            ___________________________________   
            (parašas)                           (vardas, pavardė)


_________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2013-03-25