Asmuo, siekiantis laikyti egzaminus, privalo pateikti Lietuvos auditorių rūmams šiuos dokumentus:

• prašymas;
• dokumentas, įrodantis įgytą aukštąjį universitetinį išsilavinimą (kopija ir originalas);
• priedas prie diplomo, kuriame nurodyta išklausytos disciplinos ir kreditų skaičius (jei yra), (kopija ir originalas);
• 2 fotonuotraukos dokumentams;
• asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kopija ir originalas).

Asmuo, siekiantis, kad nebūtų tikrinamos jo žinios iš bendrojo egzamino vienos ar kelių sričių, privalo pateikti Lietuvos auditorių rūmams šią informaciją lietuvių kalba:
• palyginamąją analizę dėl bendrojo egzamino 2023 m.
• apie šių sričių teorinių žinių universiteto egzamino rezultatus (pateikiama diplomo kopija ir originalas palyginimui arba egzamino rezultatai, patvirtinti universiteto antspaudu ir atsakingo asmens parašu)
• teorinių žinių universiteto programas (pateikiama programa, patvirtinta universiteto antspaudu ir atsakingo asmens parašu).
Jei dokumentų originalai yra užsienio kalba, pateikiami šių dokumentų vertimai, patvirtinti vertimų biuro antspaudu ir vertėjo parašu.

Bendrąjį egzaminą visą ar kelias sritis galima ne tik laikyti LAR rengiamų kvalifikacinių auditoriaus egzaminų metu, bet ir užsiskaityti. Asmenys, siekiantys įgyti auditoriaus pažymėjimą, bendrojo egzamino I sritį „Informacinės technologijos ir kompiuterinės sistemos“ gali išsilaikyti savarankiškai bet kuriame ECDL testavimo centre Lietuvoje (ECDL testavimo centrų sąrašą rasite http://www.ecdl.lt/centrai) ir LAR pateikti ECDL pažymėjimo kopiją ir originalą palyginimui. Bendrojo egzamino I sritį „Informacinės technologijos ir kompiuterinės sistemos“, II sritį „Verslas, bendroji ir finansų ekonomikaIII sritį „Matematika ir statistika ir IV sritį „Įmonių finansų valdymo pagrindiniai principai asmenys siekiantys įgyti auditoriaus pažymėjimą gali užsiskaityti LAR pateikdami ne tik universitetų diplomų su priedais kopijas*, bet ir universitetų akademinių pažymų kopijas* ir originalus palyginimui. 

* - šių sričių teorinių žinių egzaminai yra teigiamai išlaikyti pagal universitetinių studijų programas ir jų įvertinimas yra ne mažesnis kaip „puikiai“, „labai gerai“, „gerai“, „vidutiniškai“ ar atitinkamai (pridedami tai patvirtinantys dokumentai), ir

- šių sričių teorinių žinių programos universitete atitinka Egzaminų komisijos patvirtintas atitinkamas einamųjų metų programas (pridedami tai patvirtinantys dokumentai), ir
- šių sričių programų apimtis universitete yra ne mažesnė kaip 8 kreditai (12 kreditų pagal Europinę kreditų perkėlimo sistemą (ECTS - European Credit Transfer System) arba 320 sąlyginių studento darbo (auditorijose, laboratorijoje ir savarankiškai) valandų (pridedami tai patvirtinantys dokumentai)

2023 m. dokumentai priimami nuo 2023-04-01 iki 2023-04-20
imtinai.
Prašome teikti elektronines prašymų ir dokumentų kopijas el. paštu lar@lar.lt. Dokumentų originalus prašysime pateikti sutikrinimui, šiuo klausimu prašome susisiekti su mokymų organizavimo specialiste Vilma Meškauskiene, tel. +370 609 11952, vilma.meskauskiene@lar.lt.
Dokumentai, pateikti po nustatyto laikotarpio, nepriimami.

____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2023-04-25