Lietuvos auditorių rūmai yra viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – vienyti visus atestuotus auditorius, koordinuoti jų veiklą, atstovauti jų interesams ir tenkinti kitus viešuosius interesus.

Lietuvos auditorių rūmų steigiamasis susirinkimas įvyko 1999 m. gruodžio mėn., Auditorių rūmai įregistruoti 2000 m. vasario 22 d.

2003 metais Auditorių rūmai tapo asocijuotu, o 2008 metais tapo tikruoju Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) nariu.

2004 metais Auditorių rūmai tapo Europos buhalterių federacijos (Accountancy Europe) nariu korespondentu, o 2008 metais tapo šios organizacijos tikruoju nariu.

Lietuvos auditorių rūmų veikla:
  • Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintų Tarptautinių audito ir kitų profesinių standartų, Buhalterių profesionalų etikos kodekso vertimas bei aiškinimas ir audito atlikimo metodikos rengimas.
  • Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų organizavimas. Auditoriaus pažymėjimų išdavimas.
  • Auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų ir auditoriaus padėjėjų mokymų organizavimas.
  • Auditorių ir audito įmonių veiklos priežiūra.
  • Įmonių įrašymas į audito įmonių sąrašą, audito įmonių išbraukimas iš audito įmonių sąrašo.
  • Auditorių interesų gynimas ir atstovavimas valstybinės valdžios ir valdymo institucijose.
  • Pasiūlymų dėl teisės aktų, reglamentuojančių auditą ir apskaitą, teikimas.