PATVIRTINTA
Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo
2008 m. lapkričio 24d.
nutarimu Nr. 12.1.5
PAKEISTA
Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo
2009 m. rugpjūčio 13 d.
nutarimu Nr. 15.13.1

LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ DARBO GRUPIŲ DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) darbo grupių darbo reglamentas nustato LAR prezidiumo sudarytų darbo grupių (toliau – darbo grupės) darbo organizavimo bei sprendimų priėmimo, vykdant joms pavestus uždavinius, tvarką.
2. Prezidiumo sudarytos darbo grupės savo veikloje vadovaujasi LAR statuto ir Lietuvos Respublikos audito įstatymo nuostatomis, LAR prezidiumo priimtais sprendimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

II. DARBO GRUPIŲ SUDARYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO KLAUSIMAI

3. LAR prezidiumas iš LAR narių ir kitų asmenų gali sudaryti darbo grupes konkretiems klausimams nagrinėti. Darbo grupės sudaromos savanoriškumo principu. Darbo grupės vadovu LAR prezidiumas skiria vieną iš LAR prezidiumo narių. LAR prezidentas ir LAR viceprezidentas turi teisę dalyvauti visų darbo grupių veikloje.
4. Darbo grupės vadovas kartu su LAR prezidentu koordinuoja ir kontroliuoja darbo grupės veiklą.
5. Darbo grupė turi teisę:
5.1. darbo grupės veiklai gauti reikalingą informaciją iš LAR komitetų, LAR administracijos bei LAR vardu iš kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų;
5.2. kviesti į darbo grupės posėdžius auditorius bei kitus asmenis;
5.3. suderinusi su LAR direktoriumi pasitelkti administracijos darbuotoją ar kitus specialistus bei ekspertus;
5.4. LAR nustatyta tvarka gauti konfidencialią informaciją.
6. Darbo grupės vadovas savo kompetencijos ribose turi teisę pasirašyti darbo grupės parengtus siunčiamus raštus. Nesant darbo grupės vadovo raštus pasirašo LAR prezidentas.
7. Darbo grupės posėdžius šaukia darbo grupės vadovas arba LAR prezidentas, o įvykęs posėdis įforminamas protokolu. Darbo grupės posėdžiai šaukiami pagal poreikį, atsižvelgiant į Prezidiumo nustatytą darbų (užduoties) atlikimo terminą. Darbo grupės posėdis laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė darbo grupės narių. Darbo grupės narys negali suteikti įgaliojimo atstovauti jį kitam darbo grupės nariui. Darbo grupės posėdžiai, jeigu darbo grupės nenuspręsta kitaip, yra vieši. Darbo grupės narių sprendimu gali būti rengiami uždari posėdžiai, kuriuose gali dalyvauti tik darbo grupės vadovo pakviesti asmenys.
8. Darbo grupės posėdžio metu svarstomi darbo grupei nagrinėti priskirti klausimai, išklausomi darbo grupės posėdyje dalyvaujančių asmenų pasiūlymai bei pastabos. Darbo grupės posėdžio darbotvarkė sudaroma pagal darbo grupės vadovo, darbo grupės narių ir LAR prezidento siūlymus.
9. Darbo grupių posėdžių sprendimai, priimami dalyvaujant ne mažiau kaip pusei narių paprasta posėdyje dalyvaujančių grupės narių balsų dauguma, įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo darbo grupės vadovas (kai jo nėra – darbo grupės vadovo pavaduotojas). Pasirašyti protokolai teikiami Prezidentui.


                                                               III. DARBO GRUPIŲ IŠVADOS

10. Darbo grupė atlikusi pavestą užduotį parengia ir teikia LAR prezidiumui svarstyti siūlomas išvadas. Darbo grupės nariai, nesutinkantys su darbo grupės priimtomis išvadomis, turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie siūlomų išvadų.
11. LAR prezidiumo sprendimai dėl darbo grupės pateiktų išvadų priimami LAR prezidiumo posėdyje atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Prezidiumo narių balsų dauguma.
12. Informaciją apie darbo grupės veiklą teikia darbo grupės vadovas arba LAR prezidentas.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2014-07-18