Informuojame, kad viešoji įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba (toliau - AAT), tobulindama privataus sektoriaus ūkio subjektų, valstybės ir savivaldybių įmonių apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo sistemą, siekdama pagerinti ūkio subjektų sudaromų finansinių ataskaitų kokybę ir palengvinti jų darbą, parengė aiškinamajame rašte atskleidžiamos informacijos suvestinę. Į šią lentelę yra perkelti verslo apskaitos standartų (toliau - VAS) reikalavimai, pagal kuriuos aiškinamajame rašte pateikiama informacija. Ši lentelė skirta finansinių ataskaitų rinkinį rengiantiems ūkio subjektams. Sutrumpintas finansines ataskaitas rengiantiems ūkio subjektams aiškinamojo rašto reikalavimai yra nustatyti 6-ajame VAS "Aiškinamasis raštas".

Išsamesnė informacija apie Aiškinamojo rašto suvestinę AAT interneto svetainėje, adresu http://www.aat.lt/index.php?id=698.

Aiškinamojo rašto reikalavimų suvestinę galite rasti AAT interneto svetainėje, adresu http://www.aat.lt/get.php?f.1576.