Lietuvos auditorių rūmai kviečia visus auditorius diskutuoti dėl LAR strateginio 2012-2014 metų veiklos plano.
Pateikiamas šiuo metu turimas ir 2011 m. birželio 3 d. konferencijoje svarstytas Strateginio plano projektas.
Konferencijos metu gautos pastabos ir pasiūlymai yra apibendrinti pridedamoje lentelėje. Siekdami tinkamai apibendrinti teikiamas pastabas, siūlome tęsti pridedamos pastabų lentelės pildymą, kurioje galite pateikti savo pastabas dėl kiekvieno Strateginiame plane numatomo įtvirtinti uždavinio ir jų įgyvendinimo veiksmų. Bendras pastabas prašome pateikti prie "Bendrų pastabų dėl uždavinių įgyvendinimo", o pastabas dėl kiekvieno konkretaus uždavinio prašome pateikti paskutinėje lentelės skiltyje "Pastabos".
Visų auditorių prašome plano projektą su matomais pataisymais ir užpildytą lentelę siųsti el. pašto adresu lar@lar.lt iki 2011 m. rugpjūčio 1 d.