Atkreipiamas auditorių dėmesys į Lietuvos Respublikos Seimo priimtą ir Lietuvos Respublikos Prezidentei įteiktą pasirašyti Lietuvos Respublikos audito įstatymo 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 43, 44, 49, 50, 58, 59 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo įstatymą (2011-04-12, Nr. XI-1316). Audito įstatymas keičiamas atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje nuostatas, taip pat atsižvelgiant į esančius Audito įstatymo nuostatų netikslumus ir tobulintinas vietas. Svarbesni pakeitimai:
- įteisinta, kad auditorius audito veikla gali verstis savarankiškai, ne tiktai dirbdamas audito įmonėje;
- nustatyta, kad auditoriams, kurie audito veikla verčiasi savarankiškai, mutatis mutandis taikomos Audito įstatymo nuostatos, reglamentuojančios audito įmonių veiklą, t. y. nepriklausomumo principų laikymasis, TKKS nuostatų laikymasis, audito įmonių sąraše buvimas, civilinės atsakomybės apsidraudimas, metinės audito įmonės ataskaitos LAR pateikimas, darbo dokumentų saugojimas ir kitos audito įmonių pareigos;
- panaikintos nuostatos, apribojančios audito įmonių teisinę formą;
- įtvirtinta galimybė dokumentus ir informaciją LAR pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą;
- nustatyta, kad audito įmonės, atliekančios kitose nei viešojo intereso įmonėse auditą, savo civilinę atsakomybę turi apdrausti tik bendrosios civilinės atsakomybės draudimu (draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 100 tūkst. litų);
- atsisakyta, kad LAR turi nustatyti tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų ir susijusių praktinių nurodymų taikymo teikiant užtikrinimo ir kitas susijusias paslaugas metodiką, bei numatyta, kad LAR rengia minėtų paslaugų taikymo rekomendacijas;
- papildyta, kad auditorių sąrašuose būtų skelbiamas audito įmonės elektroninio pašto adresas (jeigu jis yra);
- atsisakyta, kad auditoriaus išvadą turi pasirašyti audito įmonės vadovas;
- nustatyta, kad asmuo, siekiantis auditoriaus vardo, kvalifikacinius auditoriaus egzaminus turi išlaikyti per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį nuo pirmo kvalifikacinio egzamino išlaikymo dienos (išlaikytų kvalifikacinių auditoriaus egzaminų laikotarpis skaičiuojamas nuo Audito įstatymo pakeitimų įsigaliojimo dienos);
- sumažintas Auditorių garbės teismo narių skaičius nuo 7 iki 5, atsisakant verslininkus vienijančių organizacijų ir mokslininkus vienijančių organizacijų atstovų;
- sąvoka „tarptautiniai audito standartai“ patikslinta į „tarptautinių audito standartų rinkinys“, sąvoka „peržvalgos užduotis“ patikslinta į „peržiūros užduotis“;
- nustatyta, kad nuo Audito įstatymo pakeitimų įsigaliojimo dienos kitų teisės aktų nuorodos į audito įmonę laikomos nuorodomis į audito įmonę arba auditorių, kuris verčiasi audito veikla savarankiškai;
- nenumatytas pereinamasis laikotarpis dėl Audito įstatymo pakeitimų įsigaliojimo, todėl jie įsigalios paskelbus Valstybės žiniose.
Su visu Audito įstatymo pakeitimu galite susipažinti čia.