Informuojame, kad Rekomenduojama techninė užduotis dėl projekto, vykdomo pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, išlaidų atitikties projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygoms patikrinimo jau paskelbta ES struktūrinės paramos tinklalapyje (http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/patikrinimui).
Ši techninė užduotis yra skirta padėti projekto vykdytojui parengti techninę užduotį atlikti projekto išlaidų atitikties projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygoms patikrinimą, remiantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 Nr. 1443 (Žin., 2008, 4-132), 122 punktu.