Kviečiame susipažinti su LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2008, Nr. 79-3098) ir LR įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2008, Nr. 79-3099). Pagal šiuos įstatymus rengiamos 2008 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonės (įmonių grupės) metinių (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų rinkinys ir (konsoliduotasis) metinis pranešimas.