Informuojame, kad Lietuvos auditorių rūmai teikia paraišką ES struktūrinės paramos finansavimui pagal 2007-2013 m. "Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto "Kokybiškas užimtumas ir socialine aprėptis" priemonę VP1-1.1-SADM-01 "Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse" gauti.

Priemonės tikslai – tobulinti įmonių darbuotojų ir vadovų kvalifikacija, žinias ir gebėjimus, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių.

Priemonės tikslinės grupės yra įmonių darbuotojai, personalo specialistai, vadovai. Projekto trukmė – 3 metai (2009, 2010, 2011 m.).