Kviečiame susipažinti su 2008 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu Dėl Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 45 straipsnio 3, 5 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas nagrinėjo ar nustatyta visų antstolių privaloma narystė asociacijoje – Lietuvos antstolių rūmuose ir atitinkamos pareigos šiai asociacijai neprieštarauja Konstitucijai.
Nutarime konstatuota, kad antstolio profesija - tai valstybės kontroliuojama profesija, t. y. toks viešajį interesą užtikrinančių funkcijų vykdymas, kai tai daro savarankiška profesine (privačia) veikla besiverčiantys asmenys (už atlygį), o jiems šias funkcijas vykdyti perdavusi valstybė turi griežtai kontroliuoti, kaip jos yra vykdomos. Įstatymų leidėjas pagal Konstituciją turi įgaliojimus įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad asmenys, besiverčiantys tam tikra valstybės kontroliuojama profesija, pagal įstatymą priklausytų tam tikrai asociacijai, užtikrinančiai šios profesijos savivaldą, taip pat vienodus profesinės etikos standartus ir jų laikymosi priežiūrą. Taigi įstatymu gali būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad buvimas tokios asociacijos nariu būtų būtina vertimosi atitinkama profesine veikla sąlyga. Tokios pozicijos yra laikomasi ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje.
Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Lietuvos antstolių rūmai, kaip visų Lietuvos Respublikos antstolių savivaldos institucija, vykdo Antstolių įstatyme nustatytas funkcijas, užtikrindami antstolio profesijos sutelktumą, vienodus profesinės veiklos standartus ir antstolių veiklos kontrolę, t. y. viešąsias funkcijas; Lietuvos antstolių rūmų negalima prilyginti fizinių ar juridinių asmenų iniciatyva įkurtiems susivienijimams, kurie yra kuriami ir veikia įgyvendinant Konstitucijos 35 straipsnyje įtvirtintą asociacijų laisvę. Antstolių privaloma narystė Lietuvos antstolių rūmuose, užtikrinančiuose šios profesijos savivaldą, ir pareigos, susijusios su Lietuvos antstolių rūmų išlaikymu, pagal įstatymą yra neatskiriama nuo asmens laisvo apsisprendimo būti antstoliu ir vykdyti Antstolių įstatymo bei kitų įstatymų nustatytas funkcijas, kitą veiklą bei turėti atitinkamus įgaliojimus.