Europos Sąjunga 2006-12-12 priėmė Direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje. Šios direktyvos tikslas siekti geriau funkcionuojančios vidaus rinkos dėl paslaugų, pašalinant teisines ir administracines kliūtis tarp valstybių narių.
Yra daug sričių, kuriose direktyva dėl paslaugų yra taikoma profesijai, t. y. diskriminaciniai reikalavimai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su pilietybe; įsisteigimas daugiau negu vienoje valstybėje narėje arba įtraukimas į daugiau negu vienos valstybės narės registrus arba buvimas daugiau negu vienos valstybės narės profesinių įstaigų ar asociacijų nariu; įpareigojimas paslaugų teikėjui turėti savo pagrindinę buveinę atitinkamos valstybės narės teritorijoje, taisyklės draudžiančios reklamuotis ir nustatyti minimalius tarifus.
Atkreiptinas dėmesys, kad direktyvos dėl paslaugų nuostatos turi būti svarstomos kartu su direktyva dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (2005/36/EB) ir direktyva dėl teisės aktų nustatyto audito (2006/43/EB), nes būtent šios direktyvos tiesiogiai reglamentuoja auditorių profesiją.
Kviečiame susipažinti su Direktyvą 2006/123/EB.