Apskaitos ir mokesčių komitetas yra kolegialus LAR organas, sudaromas LAR Prezidiumo nutarimu 3 metų laikotarpiui.

Šio komiteto tikslai:
 • teikti pasiūlymus dėl apskaitos ir mokesčių teisinio reglamentavimo;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis siekiant teisės aktų ir jų įgyvendinimo aiškumo;  
 • šviesti visuomenę aiškinant apskaitos ir mokesčių teisinį reglamentavimą;
 • skatinti auditorių ir audito įmonių iniciatyvumą, tobulinant apskaitos ir mokesčių sistemą, svarstant teisės aktų pakeitimus ir papildymus.
Apskaitos ir mokesčių komitetas atlieka šias funkcijas:
 • analizuoja Lietuvos apskaitos ir mokesčių teisinį reglamentavimą;
 • teikia pasiūlymus dėl apskaitą ir mokesčius reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
 • teikia pastabas dėl apskaitą ir mokesčius reglamentuojančių teisės aktų projektų;
 • teikia pastabas valstybinėms institucijoms dėl teisės aktų išaiškinimų ir komentarų, siekiant didesnio jų aiškumo ir lengvesnio praktinio taikymo;
 • teikia pasiūlymus valstybinėms institucijoms dėl mokesčių mokėtojų aptarnavimo, švietimo, konsultavimo gerinimo;
 • teikia pasiūlymus dėl auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo programos ir temų;
 • teikia išaiškinimus į LAR prezidiumo, LAR direktoriaus, kitų LAR organų ir LAR narių paklausimus pagal savo kompetenciją ;
 • vykdo kitas funkcijas, susijusias su komiteto ir LAR tikslų įgyvendinimu.

____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2014-07-02