Informuojame, kad kai kurių projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 metų BPD priemones, (pavyzdžiui, 2.2, 2.3 priemonių) Paramos sutartyse yra nustatyta prievolė projekto vykdytojui kartu su tarpinėmis projekto įgyvendinimo ataskaitomis pateikti veiklą pagrindžiančius dokumentus, viešųjų pirkimų dokumentus, projekto viešumo priemonių dokumentus bei tarpinę auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą. Pateikti tarpinę auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą numatyta ir Gairėse pareiškėjams. Tačiau jeigu auditorių pasirašytose Projektų audito atlikimo sutartyse bei techninėse užduotyse nuostatų dėl tarpinės auditoriaus išvados ir audito ataskaitos teikimo nėra, manytume, kad tokių projektų atveju tarpinė auditoriaus išvada ir audito ataskaita neturėtų būti teikiama arba projekto vykdytojas ir audito įmonė turėtų sudaryti atskirą sutartį dėl tokių paslaugų teikimo.