2008-12-04 LAR priimti į TBF narių tarpą

2008-10-17 Rekomenduojama techninė užduotis dėl projekto išlaidų atitikties projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygoms patikrinimo

2008-10-08 Leidinys "Buhalterių profesionalų etikos kodeksas. Tarptautiniai audito standartai"

2008-08-26 Visuotinis Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimas

2008-08-21 Lietuvos auditorių rūmų veiklą reglamentuojančių pagrindinių dokumentų projektai

2008-08-19 Audito Direktyvos įgyvendinimas valstybėse narėse

2008-07-23 LR audito įstatymas

2008-07-18 LR įmonių finansinės atskaitomybės ir LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymai

2008-07-18 LRV nutarimas įgyvendinantis LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 14 str. 16 ir 17 dalis

2008-07-14 TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso vertimo į lietuvių kalbą įvertinimas

2008-07-14 TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso vertimo į lietuvių kalbą įvertinimas

2008-06-27 Kliento atliktų piniginių operacijų bei įtartinų ir neįprastų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalų tvarkymo taisyklės

2008-06-16 Komisijos Rekomendacija 2008/IV/5 dėl audito įmonių atsakomybės ribojimo

2008-06-16 4-asis FEE kasmetinis Europos SME/SMP kongresas

2008-05-09 Komisijos Rekomendacija 2008/362/EB

2008-05-06 ES struktūrinės paramos finansavimas / priemonė "Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse"

2008-04-17 Viešieji pirkimo konkursai

2008-04-14 Direktyva 2008/30/EB iš dalies keičianti Direktyvos 2006/43/EB nuostatas

2008-04-07 LAR organizuojamų kvalifikacinių auditoriaus egzaminų tarptautinis pripažinimas

2008-03-15 JPA International siūlo bendradarbiauti

2008-02-07 LR vertybinių popierių komisijos kreipimasis dėl Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymo priežiūros

2008-01-14 Nacionalinių ir Tarptautinių audito standartų palyginimas

2008-01-14 Europos Komisija siekia supaprastinimo bendrovių teisės, apskaitos ir audito srityje (2)

2008-01-10 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas

2008-01-03 Tarptautinių audito standartų taikymo mažų ir vidutinių įmonių auditams vadovas