LAR prezidiumas yra kolegialus LAR organas, kurį sudaro aštuoni LAR prezidiumo nariai ir LAR prezidentas, kuris vadovauja LAR prezidiumo darbui.  
 
LAR prezidiumas įgyvendina šiuos tikslus:
 
1. Nepriklausomo audito principų įgyvendinimas.
2. Auditorių interesų ginimas ir atstovavimas valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei visuomeninėse organizacijose.
3. Aukštos kokybės užtikrinimo standartų ir priežiūros sistemos vystymas. 
4. Parama LAR nariams.
5. Ryšių su visuomene plėtojimas. 
6. Auditorių rūmų veiklos valdymo tobulinimas.
7. Organizacinis darbas.
 
LAR prezidiumas vykdo šias funkcijas: 
 
1. užtikrina visuotinio LAR narių susirinkimo sprendimų įgyvendinimą ir kontroliuoja jų vykdymą; 
2. užtikrina LAR funkcijų vykdymą; 
3. skiria ir atšaukia LAR direktorių;
4. tvirtina LAR administracijos struktūrą, darbo reglamentą ir LAR darbuotojų, tarp jų ir LAR direktoriaus, pareiginius nuostatus; 
5. priima sprendimą, dėl kokių su LAR finansiniais įsipareigojimais nesusijusių klausimų LAR prezidiumo narys (nariai) kartu su LAR prezidentu atstovaus LAR interesams valdžios ir valdymo institucijose, Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose bei santykiuose su kitais asmenimis; LAR prezidiumo narys (nariai) ir LAR prezidentas neturi teisės LAR vardu sudaryti sandorių ar prisiimti su tuo susijusių įsipareigojimų;
6. priima sprendimą dėl LAR prezidiumo narių ir LAR prezidento patirtų išlaidų, susijusių su atstovavimu LAR, kompensavimo (neviršijant LAR biudžete šiam tikslui numatytos bendros sumos); 
7. tvirtina įmonę, kuri tvarkys LAR buhalterinę apskaitą, arba LAR direktoriui nurodo priimti į darbą vyriausiąjį buhalterį; 
8. tvirtina LAR komitetų narius (išskyrus Etikos komiteto), komitetų veiklos nuostatus ar darbo reglamentus bei darbo planus; 
9. tvirtina Kokybės kontrolės komiteto sudėtį iš keturių auditorių, kuriuos renka visuotinis LAR narių susirinkimas, ir penkių ne auditorių, kuriuos tvirtina LAR prezidiumas, bei iš jų skiria ir atšaukia Kokybės kontrolės komiteto pirmininką; 
10. dvejų metų laikotarpiui skiria auditorių į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyboje prie LR finansų ministerijos sudaromo Audito priežiūros komiteto narius ir jį atšaukia; 
LAR prezidiumas taip pat vykdo ir kitas LAR Statute numatytas funkcijas.
 
____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2017-09-27