Žodynas (vertimams nuo 2015 m.)
 
 
200-asis TAS  Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus

210-asis TAS  Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų

220-asis TAS (persvarstytas)  Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė

230-asis TAS  Audito dokumentavimas

240-asis TAS  Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės, atliekant finansinių ataskaitų auditą
 
250-asis TAS  Įstatymų ir teisės aktų įvertinimas, atliekant finansinių ataskaitų auditą
 
260-asis TAS (2015 m. persvarstytas) Už valdymą atsakingų asmenų informavimas
 
265-asis TAS  Už valdymą atsakingų asmenų ir vadovybės informavimas apie vidaus kontrolės trūkumus 
 
300-asis TAS  Finansinių ataskaitų audito planavimas

315-asis TAS (2019 m. persvarstytas) Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas

320-asis TAS  Reikšmingumas planuojant ir atliekant auditą

330-asis TAS  Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką

402-asis TAS  Audito svarstymai, susiję su paslaugų organizaciją naudojančia įmone

450-asis TAS  Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas

500-asis TAS  Audito įrodymai

501-asis TAS  Audito įrodymai – konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių

505-asis TAS  Išorės šalių patvirtinimai

510-asis TAS  Pirmojo audito užduotys – pradiniai likučiai

520-asis TAS  Analitinės procedūros

530-asis TAS  Audito atranka

540-asis TAS  Apskaitinių įvertinimų, įskaitant tikrosios vertės apskaitinius įvertinimus, ir susijusios atskleistos informacijos auditas

550-asis TAS  Susijusios šalys

560-asis TAS  Pobalansiniai įvykiai
 
 
580-asis TAS  Rašytiniai pareiškimai

600-asis TAS  Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą)

610-asis TAS (2013 m. persvarstytas) Vidaus auditorių darbo naudojimas 

620-asis TAS  Auditoriaus eksperto darbo naudojimas
  
700-asis TAS (2015 m. persvarstytas) Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas
 
701-asis TAS Pagrindinių audito dalykų pateikimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje NAUJAS!
 
705-asis TAS (2015 m. persvarstytas) Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje
 
706-asis TAS (2015 m. persvarstytas)  „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje
 
710-asis TAS  Lyginamoji informacija - atitinkami duomenys ir lyginamosios finansinės ataskaitos
 
720-asis TAS (2015 m. persvarstytas) Auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija
 
800-asis TAS (2016 m. persvarstytas) Specialūs svarstymai – pagal specialios paskirties tvarką parengtų finansinių ataskaitų auditas

805-asis TAS (2016 m. persvarstytas) Specialūs svarstymai – atskirų finansinių ataskaitų ir konkrečių finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ar straipsnių auditas

810-asis TAS (2016 m. persvarstytas) Užduotys pateikti išvadą dėl finansinių ataskaitų santraukos