2016 m. ATLIEKAMI TOBULINIMO DARBAI 
 
1. Pertvarkomi ir patobulinami rizikos vertinimo klausimynai:
    a. keistas vertinimo algoritmas;
    b. didinamas funkcionalumas – klausimyno papildymas naujomis eilutėmis ar esamų panaikinimas, eiliškumo koregavimas ir pan.;
    c. keičiamas riziko vertinimo lentelės formatas.

2. Reikšmingumo skaičiavime daromi pakeitimai:
    a. diegiama eilučių atskyrimo funkcija naudojant „Reikšmingumas (bendrasis - finansinėms ataskaitoms kaip visumai)“ ir „Reikšmingumas (konkretus – tam tikroms finansinių ataskaitų sritims)“;
    b. keičiami terminai pagal TAS, pvz., „toleruotina klaida“ į „darbinis reikšmingumas“;
    c. naikinamos kai kurios nefunkcionalios eilutės, pvz., „iš viso“.

3. Keičiama valiuta – „litai“ (ar „lt“) keičiama į „eurai“ (ar „eur“) (bylos antraštėje įkeliama papildoma eilutė, kurioje galima būtų nurodyti valiutą).

4. Ruošiant bylą „Audito procedūros“:
    a. numatoma galimybė pasirinkti visai procedūrų grupei funkciją „neaktuali šiam auditui“ arba „procedūros neatliekamos, nes sritis nereikšminga“ (siekiant suefektyvinti audito planavimo procesą);
    b. labiau detalizuojamas procedūros atlikimo laiko skaičiavimas (dabar leidžia mažiausiai 0,1) – procedūrų yra daug, todėl susidaro iškreiptai didelis suminis laikas visam auditui arba tenka uždaryti dokumentą iki galo neužpildant jo – kokybės kontrolės patikrinimo požiūriu laikoma, kad auditorius nepadarė darbo iki galo.

5. Gerinamas lentelės „Sąskaitų apyvartų analizė ir korekcijos“ funkcionalumas suteikiant galimybę ją „užfiksuoti“.

6. Audito metu nustatytų siūlytinų korekcijų suvestinio dokumento parengimas – iki šiol konkrečios pastabos dėl koregavimų buvo renkamos iš atskirų dokumentų. Todėl kuriamas suvestinis dokumentas, į kurį iš įvairių analitinių duomenų lentelių būtų įkeliamos tos eilutės, kuriose buvo atlikti koregavimai (nurodant sritį, buhalterinę sąskaitą ir atitinkamai atkartojant pačią eilutę).

7. Programuojama galimybė pridėti išorinius elektroninius dokumentus (Excel, Word, PDF, JPG) tose vietose, kur programoje numatytos nuorodos į išorinius dokumentus, ir analitinių duomenų lentelėse.

8. Gerinamas analitinių duomenų lentelių funkcionalumas:
    a. išplėtus pasirinkimo variantus, be „yra“ ir „nėra“ papildomai bus galima pasirinkti „negalimas“ ir „netaikytinas“;
    b. tobulinamas algoritmas, kad programa galėtų atlikti sudėtingesnius veiksmus, pvz., tikrinti, ar tai sąskaitai, kurioje daromas taisymas, buvo skaičiuojama atranka ir ar ji buvo atlikta, tai visumai iš kurios buvo daryta atranka, turėtų taikyti klaidų ekstrapoliavimą. Suvestinėje lentelėje eilutėje „rastas skirtumas..“ turėtų būti pagal algoritmą išskaičiuojama, kiek buvo individualių klaidų (t.y nesisteminių, kurios neekstrapoliuojamos) ir kiek gaunasi dėl sisteminių klaidų (kur taikomas ekstrapoliavimas, jei buvo atranka) ir atitinkamai suskaičiuoti bendrą skirtumą.

9. Rengiami standartinių bylų šablonai (kol kas planuojami du variantai - numatyta parengti mažesnių įmonių ir vidutinių įmonių atvejams). 

10. Keičiant bylos statusą „paruošta naudojimui“ į „uždaryta“, nebeliks modifikavimo istorijos.

11. Kadangi iki šiol dabar programa reikalavo prisijungti tiesiog duomenų suvedimo eigoje, t.y. nutraukdavo procesą ir reikalavo iš naujo prisijungti, nuo šiol bus prailgintas darbo su ta pačia byla laikas.

12. Naikinamos neaktualios lentelės, pvz., „SODROS“ (įmokų tikrinimas), „Finansinės analizės nustatymai“. 

13. Planuojama sukurti naują funkciją, palengvinančią audituojamos įmonės sąskaitų plano įkėlimą.