Lietuvos auditorių rūmai 2012 m. gegužės 21 d. baigė įgyvendinti trejus metus trukusį projektą  „Audito įmonių vadovų ir darbuotojų kvalifikacijos, žinių, gebėjimų bei profesinės kompetencijos tobulinimas besikeičiančioje Lietuvos nepriklausomo audito sistemoje“.

Projekto finansavimo ir administravimo sutartis ES paramai gauti buvo pasirašyta 2009 m. balandžio 15 d.

Projekto vertė – 7.942.136,18 Lt, iš jų 6.049.888,97 Lt sudarė ES struktūrinių fondų lėšos, skirtos iš Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos pagal priemonę „Žmoniškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. 1.892.247,21 Lt skyrė LAR kartu su 75 audito įmonėmis, kurios projekte dalyvavo kaip projekto parneriai.

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti audito įmonių vadovų ir darbuotojų kvalifikaciją, žinias, gebėjimus bei profesinę kompetenciją besikeičiančioje Lietuvos nepriklausomo audito sistemoje, siekiant didinti jų gebėjimą prisitaikyti tiek prie įmonės reikmių, tiek ir prie darbo rinkos pokyčių, gerinti atliekamo darbo bei paslaugų kokybę, didinti darbo našumą.

Per 3 projekto įgyvendinimo metus mokymuose iš viso dalyvavo 522 audito įmonių darbuotojai. Buvo suorganizuoti 505 darbuotojų iš 75 audito įmonių ir LAR specializuoti mokymai septyniomis skirtingomis temomis: „Tarptautiniai audito standartai bei kiti profesiniai standartai“, „Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai, Verslo apskaitos standartai, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai“, „Mokesčių įstatymų aktualijos“, „Audito darbo dokumentų duomenų bazės bei informacinės sistemos naudojimas“, „Struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų ir kitų projektų valdymas bei auditas“, „Verslo organizavimas, planavimas bei valdymo įgūdžiai“, „Įmonių finansų valdymas ir analizė“.

Projekto metu patobulintos Lietuvos audito įmonių darbuotojų profesinės žinios ir įgūdžiai, šiuo metu leidžia auditoriams ir kitiems audito įmonės darbuotojams, kurie dalyvavo projekte, dirbti efektyviau ir kokybiškiau. Projektas atvėrė galimybes šalies audito įmonėms, ypatingai mažosioms, dalyvauti užsienio ekspertų mokymuose, ir siekti įgyti tarptautiniu lygiu vertinamą profesinę kvalifikaciją. Viena iš tokių galimybių – licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos ACCA (angl. Association of Chartered Certified Accountants) mokymai, skirti ruošti finansų srities profesionalus. Galimybė gilinti žinias ir plėsti profesinį akiratį leidžia užtikrinti aukštą paslaugų teikimo kokybę ir išlikti konkurencingiems ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkose.

Projekte dalyvavusioms įmonėms, ypač toms, kurios dirba su užsienio kapitalo įmonėmis ar yra tarptautinio tinklo narės, projektas leido susipažinti su kitos šalies patirtimi (projekto metu 73 audito įmonių darbuotojai kėlė savo kvalifikaciją Airijos sertifikuotų apskaitininkų institute), patobulinti anglų kalbos žinias, kad galėtų geriau susipažinti su tarptautine profesine terminologija ir sąlygomis.

Projekto dalyviai taip pat sustiprino savo bendruosius gebėjimus efektyvaus bendravimo, personalo ir teisės srityse.

Projektas buvo atrinktas kaip vienas iš trijų geriausių Europos socialinio fondo agentūros finansuojamų „Sėkmingos partnerystės“ projektų.

soc fondas.png