LAR narystės komisija (toliau – Narystės komisija) yra kolegialus LAR organas, sudaromas 3 metų laikotarpiui. Narystės komisijos nariai renkami visuotiniame LAR narių susirinkime, pirmininkas tvirtinamas Narystės komisijos siūlymu ir LAR Prezidiumo sprendimu.
 
Narystės komisija atlieka šias funkcijas
  • savo kompetencijos ribose priima sprendimus dėl asmens įtraukimo į tikrųjų / asocijuotųjų LAR narių sąrašą, narystės sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo Auditoriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo panaikinimo, informacijos, reikalingos auditorių sąrašui parengti, atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos aprašo ir Asocijuotojo nario pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo panaikinimo, informacijos, reikalingos asocijuotųjų narių sąrašui parengti, atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka; 
  • nagrinėja tikrųjų LAR narių pasiaiškinimus dėl nedalyvavimo visuotiniuose LAR narių susirinkimuose ir teikia pasiūlymus visuotiniam LAR narių susirinkimui dėl narystės panaikinimo; 
  • analizuoja LAR administracijos pateiktą informaciją apie skolingus LAR narius LAR veiklos reglamento 35 punkto nustatyta tvarka; 
  • koordinuoja ir kontroliuoja narystės reikalus LAR; 
  • analizuoja pastabas bei pasiūlymus dėl Narystės komisijos veiklos ir priima reikiamus sprendimus; 
  • teikia pasiūlymus dėl narystės reikalus reglamentuojančių ar susijusių teisės aktų tobulinimo; 
  • teikia išaiškinimus ar atsakymus į LAR prezidiumo, LAR direktoriaus, kitų LAR organų ir LAR narių paklausimus dėl narystės; 
  • vykdo kitas funkcijas, susijusias su Narystės komisijos ir LAR tikslų siekimu.