Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Tikrieji LAR nariai


Tikrieji LAR nariai – auditoriai.
 
Tikrieji LAR nariai turi teisę: 
1. balsuoti visuotiniuose LAR narių susirinkimuose; 
2. dalyvauti LAR veikloje, siūlyti savo atstovus, rinkti (skirti) ir būti renkami (skiriami) į LAR organus, laikantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimų, išskyrus šiame Statute nurodytas išimtis; 
3. naudotis LAR teikiamomis paslaugomis; 
4. susipažinti su LAR dokumentais ir gauti visą LAR turimą informaciją apie jos veiklą; 
5. jeigu visuotinio LAR narių susirinkimo, LAR prezidiumo ir LAR garbės teismo sprendimai prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, šiam Statutui ir kitiems LAR priimtiems teisės aktams ir (arba) LAR tikslams, ginčyti minėtus sprendimus teisme Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo numatyta tvarka; 
6. susipažinti su LAR prezidiumo protokolais; 
7. teikti LAR prezidiumui skundą dėl LAR narystės komisijos priimtų nutarimų ir LAR administracijos priimtų sprendimų šio Statuto 33.15 punkte nustatyta tvarka; 
8. bet kada išstoti iš LAR.
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.