Dėl audito geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo sektoriuje
2018-05-10
 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) atkreipia dėmesį, kad 2017 m. spalio 17 d. VKEKK nutarimu Nr. O3E-443 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. Nutarimo Nr. O3-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo"buvo pakeistas auditoriams aktualus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 40 punktas, kuris išdėstytas taip: 
40. Ūkio subjekto Reguliuojančiajai institucijai pateikta metinė atskaitomybė privalo būti patikrinta nepriklausomo audito. Ūkio subjektas privalo pateikti Reguliuojančiajai institucijai nepriklausomo audito išvadą. Šiuo atveju nepriklausomo audito patikros objektas turi būti Metodikos 3, 7 ir 14 priedai, Ūkio subjekto ataskaitiniu laikotarpiu naudotos Reguliavimo apskaitos sistemos ir Metodikos 3, 7 ir 14 priedų atitikimas šioje Metodikoje nustatytoms taisyklėms. Nepriklausomo audito išvada yra vieša ir skelbiama Ūkio subjekto tinklalapyje.
Šiuo atveju, audito objektas yra šie priedai: 
3 priedas. Ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaita 
7 priedas. Ataskaitinio laikotarpio turto duomenys 
14 priedas. Ataskaitinio laikotarpio  verslo vienetų ir paslaugų sąnaudos 
 
Dėmesio. Audito komitetas atkreipia dėmesį, kad šis metodikos pakeitimas nebuvo derintas su LAR audito komitetu, todėl atliekant reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo sektoriuje galioja LAR audito komiteto 2017 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. 1.4-19-4.1.1 patvirtintos Energetikos bei geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų audito metodinės gairės, tačiau atkreipiant dėmesį į tai, kad audito objektas yra ne du, bet trys Metodikoje nurodyti priedai. Atitinkamai būtina papildyti nepriklausomo auditoriaus išvados turinį. 
 
Taip pat Audito komitetas atkreipia dėmesį, kad reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų audito metodinės gairės bus koreguojamos ir derinamos su VKEKK tuomet, kai įsigalios visi dabar derinamų teisės aktų pakeitimai. Aktuali metodikos redakcija – spausti čia.