Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Apskaitos ir mokesčių komiteto pranešimai


Informuojame, kad LAR Apskaitos ir mokesčių komiteto iniciatyva gautas LR finansų ministerijos darbinis išaiškinimas dėl subsidijų iš Užimtumo tarnybos už prastovas apskaitos, su kuriuo kviečiame susipažinti. 
 
Pelno nesiekiančių subjektų apskaitoje iš Užimtumo tarnybos gautinos sumos būtų registruojamos kaip finansavimo sumos.  LR finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr.1K-372 patvirtintų Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių 107 punktas nustato, kad finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai panaudojamos – padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti skirtos finansavimo sumos. 
 
Pagal minėtų taisyklių 109 punktą, jei padaromos sąnaudos, kurios pagal pasirašytą sutartį bus apmokamos iš tikslinio finansavimo sumų, tačiau finansavimo sumos dar negautos, vertinama finansavimo sumų gavimo tikimybė. Jei pelno nesiekiantis juridinis asmuo turi pasirašytą sutartį ar kitą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad lėšos bus gautos, padarytų sąnaudų suma pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos finansavimo pajamos ir gautinos finansavimo sumos. Tokiu būdu, pelno nesiekiančių subjektų apskaitoje sąnaudos nemažinamos, o fiksuojamos finansavimo finansavimo pajamos. Pelno siekiančių subjektų apskaitoje pagal 21 VAS "Dotacijos ir subsidijos" aptariamos sumos būtų registruojamos kaip su pajamomis susijusios dotacijos.
 
Pagal 21 VAS 17.2 punktą dotacijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti apskaitoje pripažįstama panaudota tokia dalis, kiek patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti ji skirta, ir tokia pat dalimi mažinama pelno (nuostolių) ataskaitos kompensuojamų sąnaudų straipsnio suma. Pelno siekiančio subjekto atveju mažinamos sąnaudos, pvz., pateiktu atveju registravus sąnaudas, taip pat registruojamas gautinos dotacijos panaudojimas, t. y. mažinamos sąnaudos. 
 
Atkreipiame dėmesį, kad šį išaiškinimą taip pat galima rasti Apskaitos ir mokesčių komiteto veiklai skirtoje skiltyje: LAR>Apskaitos ir mokesčių komitetasApskaitos ir mokesčių komiteto veikla  
 
 

LAR vasaros konferencija 2020 m. rugsėjo 11 d.
Visuotinis LAR narių susirinkimas
2020 m. gruodžio 18 d.

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.