Etikos komitetas yra kolegialus LAR organas, sudaromas 3 metų laikotarpiui. Etikos komiteto nariai renkami visuotiniame LAR narių susirinkime, komiteto narys negali būti pažeidęs Tarptautinės buhalterių federacijos buhalterių profesionalų etikos kodekso, kurio laikytis privalo visi auditoriai.

Šio komiteto tikslai:
  • tobulinti etiško elgesio audito srityje reglamentavimą;
  • bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis,siekiant teisės aktų vykdymo aiškumo; 
  • šviesti visuomenę, aiškinant etiško elgesio audito srityje reglamentavimą;
  • skatinti auditorių ir audito įmonių iniciatyvumą, skatinant etišką elgesį audito srityje, svarstant teisės aktų pakeitimus ir papildymus.
Etikos komitetas atlieka šias funkcijas:
  • vadovaudamasis etinėmis nuostatomis, padeda LAR prezidiumui, kitiems LAR komitetams, auditoriams, ugdyti demokratiškumą, derinti įvairius požiūrius, siekti moralinės santarvės ir žmogiškų tarpusavio santykių;
  • nagrinėja LAR prezidiumo ir kitų LAR komitetų pateiktą informaciją apie Etikos kodekso pažeidimus;
  • koordinuoja Etikos kodekso, jo pakeitimų ir komentarų vertimą, juos vertina, rengia rekomendacijas ir teikia konsultacijas;
  • atsako į auditorių, LAR prezidiumo, Auditorių garbės teismo ir kitų LAR komitetų paklausimus dėl Etikos kodekso taikymo auditorių profesinėje veikloje;
  • teikia siūlymus LAR prezidiumui, Auditorių garbės teismui, kitiems LAR komitetams, auditoriams dėl Etikos kodekso reikalavimų įgyvendinimo;
  • vykdo kitas funkcijas, susijusias su Etikos kodekso vertinimu ir laikymosi priežiūra, bei su komiteto ir LAR tikslų siekimu.
Dėmesio! Etikos komitetui paklausimus galite teikti elektroniniu paštu etika@lar.lt


____________________________________________________________________________________________________