Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienų prenumerata

El. paštas:


Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Dėl 2016-10-24 Prezidiumo posėdžio Nr. 17 darbotvarkės

2016-10-19
Kviečiame susipažinti su 2016 m. spalio 24 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 17 darbotvarke.

Dėl narystės Audito komitete

2016-10-18
Lietuvos auditorių rūmai kviečia visus auditorius jungtis prie vieno iš savo kolegialaus organo – Audito komiteto – ir prisidėti prie audito metodologijos tobulinimo ir gerinimo. Informuojame, kad šiuo metu yra viena laisva vieta.
 
Prašymus dėl narystės Audito komitete prašome siųsti iki 2016 m. spalio 31 d. el. paštu aurelija.lauruseviciute@lar.lt.

2016 m. TBF mažų ir vidutinių audito įmonių apklausa

2016-10-10
Kaip ir kiekvienais metais, Tarptautinė buhalterių federacija (toliau –TBF) atlieka TBF mažų ir vidutinių audito įmonių (toliau – MVAĮ) apklausą, siekdama išsiaiškinti pagrindines problemas, su kuriomis susiduria MVAĮ ir jų klientai, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ). TBF ragina visas MVAĮ aktyviai prisidėti prie šios iniciatyvos ir atsakyti į apklausos klausimus. Tam sugaišite vos 10 minučių.    
 
Be to, galime pasidžiaugti, kad Lietuvos mažosios audito įmonės išreiškia vis didesnį susidomėjimą apklausa (2014 m. į anketos kalsimus atsakė vos 9 audito įmonės, 2015 m. – daugiau kaip 30 audito įmonių) ir siekia būti išgirstos. 
 
Apklausa vyks iki 2016 m. lapkričio 30 d. Apklausos rezultatai bus paskelbti 2017 m. pradžioje.   

Apklausos anketą lietuvių kalba rasite TBF svetainėje paspaudę čia. 

Dėl Audito komiteto pranešimo dėl LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo įgyvendinimo

2016-10-10
LAR audito komitetas atkreipia auditorių dėmesį, kad pagal 2015 m. gegužės 14 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XII-1696 (toliau – Įstatymas) 23 straipsnio 7 dalį atestuotas auditorius ar audito įmonė auditoriaus išvadoje turi pareikšti nuomonę dėl įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, metiniame pranešime pateiktos tam tikros informacijos. Toks pakeitimas buvo priimtas atsižvelgiant į 2013 m. birželio 26 d. Direktyvos 2013/34/ES nuostatas. 
 
Kilus diskusijoms, kaip toks Direktyvos reikalavimas gali būti įgyvendintas, LAR audito komitetas kreipėsi į kitų ES šalių asociacijas. Atsižvelgdamas į gautus atsakymus, Audito komitetas parengė pranešimą Lietuvos auditorių bendruomenei, kurį galite skaityti Audito komiteto pranešimų skiltyje paspaudę čia.

Dėl 720-ojo TAS (persvarstyto) „Auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija“ vertimo

2016-10-10
LAR informuoja, kad TAS vertimų kokybės komisija patvirtino 720-ojo TAS (persvarstyto) „Auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija“ vertimą į lietuvių kalbą. Šis standartas privalomas taikyti atliekant 2016 m. gruodžio 15 d. ar vėliau pasibaigusių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą.   
 
Standarto tekstą lietuvių kalba rasite LAR svetainės profesinių standartų skiltyje paspaudę čia.   
 
Tarptautinės buhalterių federacijos nustatytą atgalinio skaičiavimo laikmatį, pagal kurį galite pasitikrinti, kiek liko dienų – valandų – minučių – sekundžių iki 700-ųjų standartų, reglamentuojančių auditoriaus išvadą, įsigaliojimo rasite čia.

Auditoriai kviečia nepriimti žalingų Audito įstatymo projekto pakeitimų, inicijuotų paskutinę minutę

2016-10-07
Lietuvos auditorių rūmai (LAR) šiandien, spalio 7 d., LR Seimui, Vyriausybei, Finansų ministerijai ir Prezidentūrai išsiuntė kreipimąsi, kuriuo atkreipia dėmesį, kad paskutinę minutę yra pasiūlyti svarstyti esminiai Audito įstatymo projekto pakeitimai, galintys turėti neigiamų pasekmių tiek Lietuvos patrauklumui užsienio investuotojams, tiek siekiams kuo labiau užtikrinti auditorių nepriklausomumą bei viešo intereso įmonių audito kokybę. 

Seimas spalio 11 d. planuoja plenariniame posėdyje svarstyti Lietuvos Respublikos Audito įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriame esminiai pakeitimai buvo padaryti paskutinę minutę Seimo Audito komiteto iniciatyva tinkamai neaptarus ir neišanalizavus su visomis suinteresuotomis šalimis. 

Plačiai aptartas ir išdiskutuotas audito profesijos ir priežiūros institucijų - Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos, LR Finansų ministerijos bei Seimo audito komiteto - atstovų Audito įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuris buvo derintas beveik dvejus metus, patvirtintas LR Vyriausybės, buvo netikėtai pakeistas Seimo Audito komiteto prieš pat planuojamą svarstymą Seime, nepaliekant galimybės tinkamai aptarti pasiūlytų esminių pakeitimų. 

„Lietuvos auditorių rūmų nuomone, paskutinę minutę daryti esminius Audito įstatymo projekto pakeitimus, nesuderinus su suinteresuotomis pusėmis yra neatsakinga ir gali turėti apčiuopiamos žalos – sumažinti Lietuvos patrauklumą užsienio investuotojams, bei pakenkti siekiams užtikrinti auditorių nepriklausomumą ir objektyvumą bei viešo intereso įmonių nepriklausomo audito kokybę“, – sako Lietuvos auditorių rūmų prezidentas Saulius Lapšinskas. 

LAR atkreipia dėmesį, kad pasiūlymas eliminuoti galimybę pratęsti audito atlikimo sutarties terminą 10 metų ribos įmonių pasirinkimo galimybes renkantis nepriklausomą auditorių ir taip sumažins Lietuvos patrauklumą užsienio investuotojams, kuriems Lietuvoje nustatytas griežtesnis nei privalomas ES reglamentavimas sukels papildomų praktinių sunkumų.

Pasiūlymas išbraukti iš projekto reikalavimą, kad trumpiausias audito atlikimo sutarties terminas būtų 2 metai prieštarauja vienam iš esminių siekių – užtikrinti auditorių nepriklausomumo ir objektyvumo principų tinkamą įgyvendinimą.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos darbuotojai turi užtikrinti viešo interesų įmonių audito kokybės tyrimą, o Seimo Audito komiteto pasiūlyti pakeitimai dėl jų kompetencijos neleis siekti kokybės. Šie ir kiti pakeitimai yra žalingi audito profesijai ir esminiam verslo visuomenės ir Audito įstatymo siekiui – užtikrinti kokybišką nepriklausomo audito atlikimą. 

Projekte numatytas terminas iki šių metų lapkričio 1 d. priimti įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus taip pat neužtikrins jų parengimo kokybės. 

„Seimo Audito Komiteto inicijuojami papildomi įstatymo projekto pakeitimai neatitinka nei esminių nepriklausomo audito atlikimo siekių, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės deklaruojamų verslo aplinkos gerinimo investuotojams tikslų“, – sako S. Lapšinskas. 

LAR Prezidiumas kviečia atkreipti dėmesį į LR Seimui ir kitoms institucijoms išsiųstą laišką, kuriame detaliai išdėstė šias ir kitas papildomas pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Audito įstatymo nr. VIII-1227 pakeitimo įstatymo projekto XIIP-4454(2) ir tikisi, kad Seimo nariai susipažins su jais ir atsižvelgs į laiške pateiktus LR audito profesijos atstovų argumentus svarstant įstatymo projektą Seime. 

Lietuvos auditorių rūmai yra viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – vienyti visus atestuotus auditorius, koordinuoti jų veiklą, atstovauti jų interesams ir tenkinti kitus viešuosius interesus. LAR sieks, kad nariais galėtų būti ne tik auditoriai. 
 
Kontaktas papildomai informacijai:
Lietuvos auditorių rūmų prezidentas Saulius Lapšinskas
Tel. (8 5) 203 2871
saulius.lapsinskas@lar.lt

Dėl patikslinimo

2016-10-06
Atkreipiame dėmesį, kad gautas Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) paaiškinimas dėl privalomų pateikti priedų teikiant paraišką pagal priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“. ESFA patikslina, kad tarpiniai einamųjų ataskaitinių finansinių metų įmonės (partnerio) rinkiniai, nurodyti projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto LR ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 4-532, 60.4 punkte, turi būti teikiami už 2016 m. I pusmetį.

Dėl LAR nario mokesčio už 2016 m. II pusmetį

2016-10-04
Pranešame, kad jau paskelbti 2016 m. rugsėjo 30 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai

Primename, jog spalis yra paskutinis mėnuo, per kurį turite apmokėti LAR nario mokestį už 2016 m. II pusmetį. Mokėjimo terminas – 2016 m. lapkričio 1 d. 

Tuo pačiu norime padėkoti tiems auditoriams, kurie jau padengė LAR nario mokesčio įsiskolinimus!
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.

Dėl projekto

2016-10-03
Gerb. audito įmonių vadovai,
 
informuojame, kad įmonės, norinčios dalyvauti LAR 2017–2019 m. mokymų projekte, kurio finansavimui bus teikiama paraiška pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“, dokumentus LAR turi pateikti iki 2016 m. spalio 25 d.  Reikia pateikti šiuos dokumentus:
 • Pasirašyta partnerio deklaracija 
 • Laisvos formos raštas dėl nuosavo indėlio
 • Paskutinių finansinių metų patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės dokumentai (balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita)
 • Tarpinės metinės finansinės atskaitomybės dokumentai (balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita)
 • SVV deklaracija
 • Jungtinės veiklos sutartis
 • Užpildytas LAR klausimynas.
Dokumentų formas ir instrukcijas, taip pat 2016 m. rugsėjo 30 d. projekto pristatymo renginio medžiagą galite gauti parašę el. paštu lar@lar.lt. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis į LAR direktorę Rasą Makevičienę, el. paštu rasa.makeviciene@lar.lt , tel.: +37061551296 

Dėl ADD_IS programos atnaujinimo ir tobulinimo

2016-09-21
Informuojame, kad atsižvelgę į auditą reglamentuojančių teisės aktų ir tarptautinių audito standartų  pasikeitimus,  Lietuvos auditorių rūmai priėmė sprendimą, kad būtina tobulinti audito darbo dokumentų informacinę sistemą (ADD_IS). Po ilgų derybų, 2016 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos auditorių rūmai pasirašė sutartį su UAB „Virtloga“ dėl ADD_IS programos patobulinimo ir pagerinimo. Pagal pasirašytą naują sutartį UAB „Virtloga“ ne tik patobulins ir pagerins ADD_IS, bet ir įsipareigoja teikti ADD_IS palaikymo, atnaujinimo ir atitikties teisės aktams ir naujiems tarptautiniams audito standartams darbus, techninių klaidų programoje šalinimo darbus.   
 
Atnaujinus programą, bus parengta nauja ADD_IS versija, kurią platins tiesiogiai UAB „Virtloga“. Buvo susitarta kad pradinis vienkartinis leidimas naudotis programa – 500 eur plius PVM (ankstesnes ADD_IS versijas įsigijusiems vartotojams nereikės mokėti šio mokesčio). Leidimą naudotis programa turinčios įmonės (auditoriai) mokės 60 eur plius PVM už parduotas audito bylos licencijas (skirtas metiniam įmonės auditui atlikti).
 
Apie visus šiuos pokyčius skelbsime atskirai, kai bus parengta atnaujinta ADD_IS versija.
 
Šiuo metu galite įsigyti paskutinę ADD_IS 12.4 versiją. Norėdami gauti daugiau informacijos ar įsigyti ADD_IS licenciją, kreipkitės tel. (8-5) 203 2871 arba el. paštu aurelija.lauruseviciute@lar.lt
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.