LAR: Naujienos
 
Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienų prenumerata

El. paštas:


Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

Dėl 2018-08-08 Prezidiumo posėdžio Nr. 8 nuasmeninto protokolo

2018-08-16
Pranešame, kad paskelbtas 2018 m. rugpjūčio 8 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 8 nuasmenintas protokolas.

Norėdami susipažinti tiek su naujausiu protokolu, tiek su kitais 2018 m. įvykusių LAR prezidiumo posėdžių nuasmenintais protokolais, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių protokolai -> 2018 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

Dėl LAR nario mokesčio už 2018 m. II pusmetį

2018-08-08
Pranešame, kad jau paskelbti 2018 m. liepos 31 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2018 m. II pusmetį turi būti apmokėtas iki 2018 m. lapkričio 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas Lietuvoje – 400 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Dėl 2018-07-20 Prezidiumo posėdžio Nr. 7 nuasmeninto protokolo

2018-08-08
Pranešame, kad paskelbtas 2018 m. liepos 20 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 7 nuasmenintas protokolas.

Norėdami susipažinti tiek su naujausiu protokolu, tiek su kitais 2018 m. įvykusių LAR prezidiumo posėdžių nuasmenintais protokolais, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių protokolai -> 2018 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

Tarptautinės buhalterių federacijos (angl. IFAC) naujienos

2018-08-08
TBESV klausimai

Galutinis variantas. Kodekso nuostatų dėl skatinimo priemonių siūlymo ar priėmimo persvarstymas
 
Šis standartas, nustatantis išsamius reikalavimus visų rūšių skatinimo priemonėms, taikomas tiek samdomam buhalteriui profesionalui, tiek ir praktikuojančiam buhalteriui profesionalui tais atvejais, kai skatinimo priemonės yra siūlomos ar priimamos. 
Jame aiškiai apibrėžiami lūkesčiai, jog visi buhalteriai profesionalai supras ir laikysis įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie draudžia teikti arba priimti skatinimo priemones tam tikromis aplinkybėmis, kurios, pavyzdžiui, yra susijusios su kyšininkavimu ir korupcija. Pagal jį taip pat reikalaujama atlikti ketinimų patikrą (angl. intent test), jeigu įstatymuose ar kituose teisės aktuose nėra specialių draudimų dėl skatinimo priemonių, ir visais kitais atvejais taikyti konceptualią sistemą. Pateiktos išsamesnės gairės siekiant padėti buhalteriui profesionalui susiorientuoti skirtingose situacijose.
Pakeistos nuostatos apima paskutinę persvarstyto ir restruktūrizuoto Buhalterių profesionalų etikos kodekso (įskaitant Nepriklausomumo standartus) dalį. 
 

MVAĮ klausimai

Tarptautinių audito standartų vadovas atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą
Ketvirtasis leidimas
 
Mažoms ir vidutinėms audito įmonėms būtina praktinė pagalba, kaip taikyti tarptautinius audito standartus atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą. Remdamosi šiomis gairės audito įmonės galės efektyviai ir proporcingai taikyti TAS atlikdamos MVĮ auditą, be to, jos skirtos naudoti visiems praktikuojantiems asmenims.
Dabartiniame ketvirtajame Gairių leidime atspindimi paskutiniai TAS pakeitimai, įskaitant Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos (TAUSV) projektus dėl auditoriaus išvados, atskleidimų, auditoriaus atsakomybės, susijusios su kita informacija, ir vidaus auditorių darbo naudojimo.
1-asis tomas apima pagrindines rizika pagrįsto audito koncepcijas, atitinkančias TAS. 
2-asis tomas apima praktines gaires MVĮ auditui atlikti, įskaitant du pavyzdinius atvejo tyrimus: vienas – MVĮ auditas, antras – labai mažos įmonės auditas.
 
Daugiau informacijos (anglų k. - artimiausiu metu LAR ketina išversti į lietuvių k.):https://www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international-standards-auditing-audits-small-and-medium-sized-18 

TAUSV klausimai

Diskusinis projektas dėl 315-ojo TAS (persvarstyto) „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“
 
Siekdama užtikrinti, kad tarptautiniai audito standartai ir toliau būtų aukštos kokybės, vertingų ir aktualių skirtingose pasaulio šalyse atliekamų auditų pagrindas, TAUSV parengė diskusinį projektą dėl 315-ojo (persvarstyto) TAS Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka, kuriame pateikiami griežtesni reikalavimai ir patobulintos gairės, siekiant:
 • paskatinti nuoseklų ir veiksmingą reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymą ir įvertinimą;
 • modernizuoti 315-ąjį TAS, kuris atitiktų besikeičiančius verslo poreikius, įskaitant informacines technologijas ir tai, kaip auditoriai naudojasi automatizuotomis priemonėmis ir metodais, įskaitant duomenų analizę, audito procedūroms atlikti;
 • pagerinti standartų taikymą esant įvairioms aplinkybėms ir klausimų sudėtingumui; ir
 • sutelkti auditorių dėmesį į profesinio skepticizmo taikymą nustatant riziką ir įvertinant procesą.
Pastabas prašoma pateikti iki 2018 m. lapkričio 2 d.Daugiau informacijos (anglų k.): https://www.ifac.org/publications-resources/exposure-draft-isa-315-revised-identifying-and-assessing-risks-material

5-oji Pinigų plovimo prevencijos ir kovos su terorizmu direktyva

2018-07-19
2018 m. birželį ES patikslino pinigų plovimo prevencijos (PPP) ir kovos su teroristų finansavimu (KTF) taisykles, siekdama geriau reaguoti į finansinius nusikaltimus. Accountancy Europe paskelbė trumpą pagrindinių PPP / KTF taisyklių, galiojančias ES lygiu ir taikomų MVĮ buhalteriams profesionalams, apžvalgą, kurią teikiame susipažinti (spausti pavadinimą):

Papildoma informacija:

Dokumentas originalo (anglų) kalba: 
 
Direktyva (ES) 2018/843 lietuvių kalba: 

Dėl LAR nario mokesčio už 2018 m. II pusmetį

2018-07-09
Pranešame, kad jau paskelbti 2018 m. liepos 1 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2018 m. II pusmetį turi būti apmokėtas iki 2018 m. lapkričio 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. minimalus mėnesinis atlyginimas Lietuvoje – 400 Eur, taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.  

Europos Komisijos konsultacijų dokumentas

2018-07-03
LR finansų ministerija informuoja, kad Europos Komisija paskelbė konsultacijų dokumentą dėl viešosios įmonių atskaitomybės tinkamumo patikrinimo (nuoroda pridedama), ir kviečia iki 2018-07-21 atsakyti į klausimyną internete.
Konsultacija siekiama suinteresuotųjų šalių nuomonės, ar viešosios įmonių atskaitomybės ES sistema tinkama tikslams. Remiantis konsultacija gali būti rengiami atitinkami ES teisės aktų projektai.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-companies-public-reporting-consultation-document_en.pdf

Dėl 2018-06-13 Prezidiumo posėdžio Nr. 6 nuasmeninto protokolo

2018-06-29
Pranešame, kad paskelbtas 2018 m. birželio 13 d. vykusio Prezidiumo posėdžio Nr. 6 nuasmenintas protokolas.

Norėdami susipažinti tiek su naujausiu protokolu, tiek su kitais 2018 m. įvykusių LAR prezidiumo posėdžių nuasmenintais protokolais, LAR svetainėje pasirinkite skiltį Struktūra -> Prezidiumas -> Prezidiumo posėdžių protokolai -> 2018 metų Prezidiumo posėdžių nuasmeninti protokolai.

Atmintinė auditoriams - BDAR įgyvendinimas

2018-06-22
2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB. Šis Reglamentas iš esmės keičia asmens duomenų apsaugos reglamentavimą visoje Europos Sąjungoje. 
 
Atsižvelgdama į tai, LAR prezidiumo iniciatyva suburta Asmens duomenų tvarkymo tvarkų parengimo darbo grupė parengė auditoriams atmintinę dėl šio Reglamento įgyvendinimo: Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Atmintinė auditoriams

Taip pat šią atmintinę galima rasti Reglamentai -> Audito atlikimo reglamentai -> Kita LAR parengta informacija

Dėl 1-ojo TKKS įgyvendinimo

2018-06-08
Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) prezidiumas atkreipia dėmesį į 1-ojo Tarptautinio kokybės kontrolės standarto 53 punktą, kuriame kalbama apie atsakingų darbuotojų supažindinimą su kokybės kontrolės stebėsenos rezultatais: 
53. Bent vieną kartą per metus audito įmonė turi informuoti užduoties partnerius ir kitus atitinkamus darbuotojus, įskaitant audito įmonės administracijos vadovą arba, jei būtina, partnerių valdybą apie audito įmonės kokybės kontrolės sistemos stebėsenos rezultatus. Šis informavimas turi būti pakankamas, kad audito įmonė ir šie asmenys pagal jiems nustatytus vaidmenis ir atsakomybę galėtų nedelsdami imtis atitinkamų veiksmų tose srityse, kur tai yra būtina. Pateikiama informacija turi apimti: 
a) atliktų stebėsenos procedūrų aprašymą; b) stebėsenos procedūrų metu padarytas išvadas; 
c) jei tinkama, sisteminių, pasikartojančių ar kitų svarbių trūkumų ir šiems trūkumams pašalinti taikytų veiksmų aprašymą.   
 
Atsižvelgdamas į 1-ojo TKKS A69 paaiškinimą, kad kitų audito įmonės asmenų informavimas apie nustatytus trūkumus (stebėsenos metu) būtinas tam, kad tokie kiti asmenys galėtų tinkamai įvykdyti savo pareigas, LAR prezidiumas laikosi nuomonės, kad su stebėsenos rezultatais turi būti supažindinami audito įmonės darbuotojai, susiję su profesinių paslaugų teikimu.

LAR prezidiumo pranešimą taip pat galima rasti LAR svetainėje: Reglamentai -> Audito atlikimo reglamentai -> Kita LAR parengta informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.