Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienų prenumerata

El. paštas:


Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Skirkite Lietuvos auditorių rūmams 2 proc. pajamų mokesčio

2017-04-26
Gerb. auditoriai,   
 
Iki š. m. gegužės 1 d. Lietuvos auditorių rūmams Jūs galite skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. 
 
Jums tereikia užpildyti FR0512 formą, tam, kad 2 proc. nuo Jūsų uždirbtų pajamų mokesčio būtų skirti Jūsų interesus atstovaujančiai ir ginančiai organizacijai. Jums tai nieko nekainuos, išskyrus laiką, o Lietuvos auditorių rūmams tai labai svarbi parama!   

2017 m. kovo 28 d. Accountancy Europe narių asamblėja

2017-04-24
2017 m. sausio 23 d. Prezidiumo nutarimu Nr. 1.4-4.1.15.2 LAR direktorė Aurelija Lauruševičiūtė 2017 m. kovo 28 d. dalyvavo Accountancy Europe (toliau – AcE) narių asamblėjoje Briuselyje, kurioje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas šiems strateginiams klausimams:
 • tarptautiniai audito standartai atsižvelgiant į mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) poreikius – AcE dalyviai diskutavo apie tai, kad MVĮ yra Europos ekonomikos „stuburas“, todėl būtina užtikrinti pasitikėjimą jų finansinėmis ataskaitomis. Atsižvelgiant į tai, būtina kalbėti apie MVĮ ir jų suinteresuotųjų šalių poreikius, TAS vaidmenį bei Skandinavijos šalių pasiūlymą dėl MVĮ skirtų audito standartų bei kaip geriau didinti visuomenės informuotumą apie šių įmonių auditą. Šiuo klausimu išsiskyrė dvi nuomonės – specialūs TAS mažoms ir vidutinėms įmonėms (SASE anglų kalba pridedami) ARBA specialios gairės dėl dabar galiojančių TAS taikymo tokioms įmonėms; 
 • audito ir užtikrinimo paslaugų ateitis – CEAOB pirmininkas išsamiai apžvelgė Europos audito priežiūros įstaigų komiteto veiklą, misiją, tikslus ir struktūrą; 
 • aplinkosaugos, socialinis ir valdymo užtikrinimas (angl. Environmental, Social, and Governance (ESG)) ir mokesčių užtikrinimas (angl. Tax assurance) – buhalteriai profesionalai privalo geriau išaiškinti, kokią pridėtinę vertę – ypač MVĮ – teikia ne audito paslaugos ir tokias paslaugas populiarinti. Be to, teikiant ne audito paslaugas svarbų vaidmenį vaidina patikimumas ir pasitikėjimas, kurį suteikia buhalteriai profesionalai; 
 • informacija apie AcE veikla mokesčių ir susijusiais klausimais – trumpai apžvelgtos AcE pateiktos pastabos dėl Europos Komisijos konsultacijų, susijusių su mokesčių klausimais; 
 • pinigų plovimo prevencija – oficialios vakarienės asamblėjos išvakarėse metu dalyviai aktyviai diskutavo dėl korupcijos / kyšininkavimo / apgaulės sąvokų atskyrimo, profesijos vaidmens kovojant su korupcija ir kyšininkavimu viešajame sektoriuje, akademinės bendruomenės indėlio bei paprastų žmonių sąmoningumo didinimo; 
 • AcE finansinės atskaitomybės pristatymas – AcE atstovas trumpai apžvelgė AcE finansinių ataskaitų rengimo ir pateikimo AcE nariams tvirtinti bei pačius AcE finansinius rezultatus.
Su komandiruotės ataskaita ir susijusiais dokumentais galite susipažinti Struktūra -> Administracija -> Kita -> Komandiruočių ataskaitos ARBA spausdami čia.

TAUSV paskelbė persvarstyto 540-ojo TAS projektą

2017-04-23
2017 m. balandžio 20 d. Tarptautinių audito ir užtikrinimo užduočių valdyba (TAUSV) paskelbė siūlomus 540-ojo TAS „Apskaitinių įvertinimų, įskaitant tikrosios vertės apskaitinius įvertinimus, ir susijusios atskleistos informacijos auditas“ pakeitimus. TAUSV nuomone, siekiant pagerinti audito kokybę, būtina modernizuoti apskaitinius įvertinimus, kurie atliekami audito metu. TAUSV siūlo reikšmingai keisti auditorių atliekamus apskaitinius įvertinimus ir atskleidžiamą susijusią informaciją. Jei tokie pakeitimai bus priimti, auditoriai turės akyliau tikrinti kylančią reikšmingų iškraipymų riziką kai atliekami apskaitiniai įvertinimai ir reaguoti į tokią riziką atliekant detalesnes audito procedūras. 
 
540-ojo TAS  projektas:
 • nustato griežtesnius reikalavimus rizikos įvertinimo procedūroms įtraukiant specialius veiksnius, susijusius su apskaitiniais įvertinimais, ypač dėl jų sudėtingumo, priimamo sprendimo ir apskaičiavimo neapibrėžtumo; 
 • išsamiau nurodo, ko tikimasi iš auditoriaus, kai jis reaguoja į nustatytą riziką, įskaitant reikalavimą auditoriui dažniau vadovautis profesiniu skepticizmu; 
 • nustato skirtingus ir į tikslą orientuotus reikalavimus neatsižvelgiant į įmonės dydį ar sektorių.   
 
Visą Tarptautinės buhalterių federacijos straipsnį skaitykite čia.   
 
Norėdami susipažinti su 540-ojo TAS projektu spauskite čia.

Dėl auditoriaus išvados

2017-04-19
Pasigirdus kalboms, kad auditoriaus išvadoje galima nepateikti tam tikrų jos dalių, atkreipiame dėmesį, kad rengiant auditoriaus išvadą būtina vadovautis 700-ojo TAS „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“ nuostatomis, ypač atkreipiant dėmesį į 20–48 dalių nuostatas, kuriose aiškiai nurodoma, kokia informacija turi būti pateikiama auditoriaus išvadoje.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad 700-ojo TAS 40 dalies c punkto nuostatą, kad vietoje auditoriaus atsakomybės už finansinių ataskaitų auditą apibūdinimo galima pateikti nuorodą į atsakingos institucijos svetainę (kurioje pateikiamas toks apibūdinimas), Lietuvoje galima būtų taikyti tik tokiu atveju, jeigu pagal įstatymą, teisės aktą ar nacionalinius audito standartus aiškiai leidžiama auditoriui tą daryti. Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas, kuris reglamentuoja audito veiklą Lietuvoje, nenumato tokios galimybės.

Be to, atkreipiame dėmesį, kad modifikuotos auditoriaus išvados atveju auditoriaus atsakomybės už finansinių ataskaitų auditą apibūdinimas taip pat turi būti pateikiamas auditoriaus išvadoje, tačiau atitinkamai jį modifikuojant pagal 705-oojo TAS Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“ nuostatas.
 
Atsižvelgdami į tai rekomenduojame vadovautis Audito komiteto parengtais auditoriaus išvadų pavyzdžiais (spausti čia), kurie atspindi tarptautinių standartų reikalavimus.

AVNT informacija dėl viešojo intereso įmonių auditų

2017-04-14
Gerb. auditoriai,
 
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) informuoja, jog, remiantis Viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiamos informacijos formų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 18 punktu, viešojo intereso įmonių auditoriai ir viešojo intereso įmonių audito įmonės užpildytas 2016 kalendorinių metų informacijos formas dėl atliktų viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditų (Tvarkos aprašo 1 ir 2 priedai) pateikia AVNT iki 2017 m. gegužės 1 d. Audito įmonės užpildytą finansinių metų, kurie baigėsi 2016 m. gruodžio 31 d., informacijos formą dėl pardavimo grynųjų pajamų (Tvarkos aprašo 3 priedas) pateikia AVNT iki 2017 m. birželio 1 d. 
 
Remiantis Tvarkos aprašo 15 punktu, jeigu teikiamos informacijos formos pateikiamos tiesiogiai AVNT administracijos darbuotojui ar atsiunčiamos paštu, jos taip pat turi būti pateiktos užpildytos EXCEL formatu ir pateiktos elektroniniu būdu: Visais klausimais dėl formų pildymo ir pateikimo AVNT prašome kreiptis į Audito kokybės patikrinimų skyriaus vyresniąją specialistę Gerdą Janukėnaitę el. paštu gerda.janukenaite@avnt.lt arba tel. (8 5) 212 5464.   

Daugiau informacijos rasite čia.

Sveikiname su Šv. Velykomis

2017-04-14
sveikinimas_su_velykomis2017_1.jpg

Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos atsakymo dėl kredito unijų turto kokybės vertinimo

2017-04-13
Kaip informavome anksčiau (skaityti naujieną Auditorių susitikimas dėl kredito unijų audito), 2017 m. vasario 13 d., Lietuvos auditorių rūmų iniciatyva, įvyko auditorių, audituojančių kredito unijas, susitikimas,  buvo nuspręsta, kad susitikime dalyvavę auditoriai kreipsis į Lietuvos banko priežiūros tarnybą dėl išsamesnės atlikto vertinimo informacijos kaip pagrindo kredito unijų turtui įvertinti. Taip pat susitikimo dalyviai nusprendė, kad jeigu Lietuvos banko priežiūros tarnyba nepateiks (atsisakys pateikti) atsakymų į auditorių paklausimus, auditoriai apie tai informuos Lietuvos auditorių rūmus, kad Lietuvos auditorių administracija parengtų bendrą kreipimąsi į Lietuvos banko priežiūros tarnybą.

Atsižvelgdami į tai, 2017 m. vasario 23 d. Lietuvos auditorių rūmai kreipėsi į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą dėl informacijos apie kredito unijų turto vertinimo – su raštu galite susipažinti čia.

2017 m. balandžio 12 d. gautas Lietuvos banko Priežiūros tarnybos atsakymas  su raštu galite susipažinti čia.

Dėl 2017-04-13 Prezidiumo posėdžio Nr. 7 darbotvarkės

2017-04-07
Kviečiame susipažinti su 2017 m. balandžio 13 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 7 darbotvarke.

Dėl naujojo Audito įstatymo sąvokos

2017-04-05
Atsižvelgdami į gaunamas užklausas atkreipiame dėmesį, kad 2017 m. kovo 1 d. Audito įstatymas įsigaliojo nauju pavadinimu  Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas.
 
Remdamiesi tuo pažymime, kad išleidžiamuose dokumentuose, pvz., auditoriaus išvadoje, reikėtų pateikti nuorodą į visą įstatymo pavadinimą, pvz., auditoriaus išvados nuomonės pagrindo skyriuje reikėtų nurodyti (papildyti) taip:
 
Pagrindas nuomonei pareikšti Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
 
Atkreipiame dėmesį, kad Audito komiteto patvirtinti auditoriaus išvadų pavyzdžiai buvo išleisti iki Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo įsigaliojimo dienos, todėl atitinkamai juose vartojamas iki naujojo įstatymo įsigaliojimo vartotas terminas  Lietuvos Respublikos audito įstatymas. Artimiausiu metu Audito komitetas ketina patikslinti išleistų auditoriaus išvadų pavyzdžius.

Dėl LAR nario mokesčio už 2017 m. I pusmetį

2017-04-03
Pranešame, kad jau paskelbti 2017 m. kovo 31 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2017 m. I pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2017 m. vasario 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Primename auditoriams, kad Visuotinis LAR narių susirinkimas pritarė laikinai priemonei, skirtai LAR biudžeto subalansavimui, 2017 m. padidinti metinį LAR nario mokestį iki 350 Eur. Taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.