Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienų prenumerata

El. paštas:


Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

Dėl finansinių ataskaitų audito ataskaitos adresato

2018-02-22
Audito komitetas atkreipia dėmesį, kad Audito komiteto sprendimu panaikintas 2007 m. kovo 7 d. Audito komiteto pranešimas „Dėl Audito ataskaitos adresato“, kadangi pasikeitė audito ataskaitos reglamentavimas ir 2017 m. gegužės 25 d. Prezidiumo patvirtintų Reikalavimų audito ataskaitai 5 p. nurodyta, kam adresuojama audito ataskaita:
5. Audito ataskaita kartu su auditoriaus išvada pateikiama audituojamai įmonei, audituojamos įmonės Audito komitetui ar kitam lygiavertes funkcijas atliekančiam organui bei užsakovui ne vėliau kaip auditoriaus išvados pateikimo datą. Gavęs prašymą ir laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų, auditorius audito ataskaitą nedelsdamas pateikia kompetentingai institucijai, kuri apibrėžta Audito įstatymo 2 straipsnio 23 dalyje.

Dėl auditoriaus išvados apie filmo gamybos išlaidų atitiktį LR pelno mokesčio įstatymo 17(2) straipsnyje nustatytiems reikalavimams

2018-02-21
Audito komitetas informuoja, kad atliekant auditą dėl filmų gamybos išlaidų atitikties LR pelno mokesčio įstatymo 17(2) straipsnyje nustatytiems reikalavimams, audito objektas yra Filmo gamybos išlaidų ataskaita, kuri rengiama pagal Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos reikalavimus.
 
Taip pat Audito komitetas informuoja, kad 2018 m. sausio 26 d. vykusiame Audito komiteto posėdyje buvo patvirtinta auditorės Danutės Tamulevičiūtės parengta pavyzdinė Išvada apie filmo gamybos išlaidų atitiktį Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo 172 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

AVNT NEMOKAMA KONSULTACIJA FINANSINĖS APSKAITOS KLAUSIMAIS

2018-02-21
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba kviečia 2018 m. kovo 5–27 dienomis į nemokamas buhalterių, auditorių ir kitų suinteresuotų asmenų konsultacijas „Apskaitos ir finansinės atskaitomybės aktualijos“.  
 

LZRA sveikinimas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga

2018-02-20
Latvijos sertifikuotųjų auditorių asociacija, su kuria Lietuvos auditorių rūmus sieja ilgalaikiai ir glaudūs bendradarbiavimo ryšiai, siunčia Lietuvos auditoriams sveikinimą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga - spauskite čia.
 
Saulės gyvavimo Lietuvai!

Pasižymėkite datą - LAR vasaros konferencija ir LAR kvalifikacijos kėlimo kursai

2018-02-15
Kaip ir kiekvienais metais, š. m. birželio 1 d. (penktadienį) LAR organizuoja vasaros konferenciją  Palangojeviešbutyje „Gabija“ (Vytauto g. 40, Palanga). Ir dar daugiau!   
 
Atsižvelgiant į auditorių pastabą, kad auditorių kvalifikacijos kėlimo kursai vyksta vien tik rudenį, kuomet jau reikia pradėti naują sezoną, nuspręsta bent dalį šių kursų organizuoti prieš vasaros konferenciją. Tad džiugiai pranešame, kad dviejų dienų auditorių kvalifikacijos kėlimo kursai aktualiomis temomis bus organizuojami gegužės 30–31 d., vasaros konferencijos išvakarėse, taip pat Palangoje!
 
Sekite LAR naujienas ir sužinokite daugiau!
 

Dėl auditorių atliekamų politinių partijų patikrinimo

2018-02-15
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) kiekvienais metais iki asignavimų paskirstymo analizuoja politinių partijų pateiktus finansinių ataskaitų rinkinius, valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitas, auditoriaus išvadas ir auditoriaus ataskaitas dėl pastebėtų faktų bei politinės partijos narių mokesčių registracijos žurnalus. Primename, kad patikrinimas atliekamas pagal Politinės partijos patikrinimo techninę užduotį patvirtintą VRK 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. Sp-328. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad VRK asignavimus politinių partijų veiklai paskirsto ir perveda, VRK svarbu įsitikinti, kad politinių partijų veiklai finansuoti skirtos lėšos naudojamos skaidriai ir teisėtai. Ypatingas dėmesys skiriamas valstybės biudžeto asignavimų panaudojimui. 
 
Išnagrinėjus pateiktas auditorių ataskaitas dėl pastebėtų faktų bei dažniausius auditorių klausimus, teikiamas išsamesnis paaiškinimas dėl kai kurių procedūrų atlikimo ir atsakymų į klausimus.  
 
 
Svarbu. VRK IS auditoriams pateikia Išvados tekstą. Primintina, kad dalių/pastraipų tekstą galima koreguoti, išskyrus dalių/pastraipų eiliškumą. Auditorius, laikydamasis jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų, gali daryti kai kuriuos pakeitimus (keisti linksnius, įterpti tarpus tarp pastraipų, papildyti tekstą, įterpti naujų dalių pvz. ,,Dalyko pabrėžimas“).
 
Taip pat ši informacija (raštas) patalpinti LAR svetainėje Reglamentai -> Audito atlikimo reglamentai -> Politinių partijų ir politinių kampanijų dalyvių patikrinimas

PASITARIMAS DĖL TEISMO EKSPERTIZĖS ĮSTATYMO PROJEKTO

2018-02-13
2018 m. vasario 12 d. LAR atstovai - LAR prezidentas Saulius Lapšinskas, LAR audito komiteto pirmininkė Elena Jankevičienė, auditorius Rimas Butkevičius ir LAR direktorė Aurelija Lauruševičiūtė - dalyvavo Teisingumo ministerijos surengtame pasitarime su Finansų ministerija, AVNT ir LAR atstovais dėl Teismo ekspertizės įstatymo projekto. 
Pasitarimo metu pristatyta, kad Valstybės kontrolė, atlikusi valstybinį auditą „Teismo ekspertizių atlikimo organizavimas“, 2016 m. lapkričio 17 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-P-40-3-23  konstatavo, kad nebuvo sukurtos tinkamos teisinės prielaidos įvertinti privačių teismo ekspertų kvalifikaciją, kuri buvo suteikta ne teismo ekspertizės įstaigų, o atitinkamų valstybės institucijų. Be to, TEVKT, nagrinėjanti skundus dėl teismo ekspertų veiksmų, kuriais pažeidžiami profesinės etikos principai, negavo reikiamos informacijos specialių žinių reikalaujančiais klausimais iš privatiems teismo ekspertams kvalifikaciją suteikusių įstaigų. Valstybės kontrolė išreiškė nuomonę, kad būtina atlikti teismo eksperto atliktų tyrimų ir pateiktų išvadų kokybės vertinimą bei rekomendavo parengti Teismo ekspertizės įstatymo pakeitimus, nustatant teismo ekspertų, kuriems kvalifikaciją suteikia ne teismo ekspertizės įstaigos, kvalifikacijos patikrinimo tvarką.
Pasitarimo metu buvo diskutuojama, kuri institucija galėtų pagal TEVKT kreipimąsi patikrinti teismo ekspertų, veikiančių audito ir turto vertinimo srityje, kvalifikaciją (ar kvalifikaciją suteikusi, ar viešąją ir valstybinę priežiūrą atliekanti institucija), kuri institucija galėtų priimti teisės aktus, nustatančius kvalifikacijos patikrinimo tvarką, kokia apimtimi galėtų būti tikrinama kvalifikacija, taip pat kokią informaciją kvalifikaciją suteikusi, specialių žinių turinti, institucija, galėtų suteikti TEVKT, kuri nagrinėja skundus dėl teismo ekspertų etikos principų pažeidimų.
Atsižvelgdami į išsakytas pastabas, diskusijos dalyviai nutarė, kad įgyvendinant Valstybės kontrolės rekomendaciją, papildyti TEĮ ir nustatyti, kad: 1.1. Tvarką, pagal kurią patikrinama privataus teismo eksperto kvalifikacija pagal TEVKT siūlymą, nustato kvalifikacija suteikusi institucija.

Dėl apskaitos ir finansų teismo eksperto kvalifikacijos

2018-02-13
Lietuvos teismo ekspertizės centras (LTEC) parengė Apskaitos ir finansų teismo eksperto kvalifikacinio pasirengimo specialiąją programą, pagal kurią LTEC suteiks apskaitos ir finansų teismo eksperto kvalifikaciją ir privatiems ekspertams.
Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo tvarką galima rasti LTEC tinklapyje adresu http://www.ltec.lt/lt/ekspertu-rengimas.
 
Taip pat su programa galite susipažinti paspaudę pavadinimą:

Lošimų priežiūros tarnybos kreipimasis

2018-02-13
Lošimų priežiūros tarnyba kreipiasi į auditorius ir audito įmones (su raštu galite susipažinti čia) dėl didžiąsias loterijas, azartinius lošimus organizuojančių bendrovių atliekamo finansinio audito. Tarnyba prašo auditorių ir audito įmonių atliekant minėtų bendrovių auditą atsižvelgti į šioms bendrovėms nustatytus reikalavimus Lietuvos Respublikos loterijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme. 

Dėl 2018-02-14 Prezidiumo posėdžio Nr. 2 darbotvarkės

2018-02-08
Kviečiame susipažinti su 2018 m. vasario 14 d. Lietuvos auditorių rūmų eilinio Prezidiumo posėdžio Nr. 2 darbotvarke.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.