Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienų prenumerata

El. paštas:


Naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Patikslinta pavyzdinė finansinių ataskaitų audito paslaugų sutartis

2017-02-17
Informuojame, kad 2017 m. vasario 2 d. Audito komitetas pritarė remiantis 2015 m. persvarstytais tarptautiniais audito standartais (TAS) ir susijusiais kitų TAS pakeitimais, įsigaliojusiais 2016 m. gruodžio 15 d., patikslintai pavyzdinei finansinių ataskaitų audito paslaugų sutarties formai. 
 
Atkreipiame dėmesį, kad ši pavyzdinė finansinių ataskaitų audito paslaugų sutartis galioja auditams, kurie atliekami laikotarpiu nuo 2016 m. gruodžio 15 d. iki 2017 m. kovo 1 d. Ši pavyzdinė sutartis bus dar kartą keičiama vadovaujantis 2017 m. kovo 1 d. įsigaliosiančiu LR finansinių ataskaitų audito įstatymu.

Pavyzdinę sutartį rasite LAR reglamentų skiltyje „Kita LAR parengta informacija“.

Auditorių susitikimas dėl kredito unijų audito

2017-02-13
2017 m. vasario 7 d. įvyko Lietuvos banko priežiūros tarnybos ir auditorių, audituojančių kredito unijas, susitikimas, kuriame Lietuvos auditorių rūmams atstovavo Lietuvos auditorių rūmų prezidentas Saulius Lapšinskas.
 
Siekiant pratęsti minėtame susitikime kilusią diskusiją, 2017 m. vasario 13 d., Lietuvos auditorių rūmų iniciatyva, įvyko auditorių, audituojančių kredito unijas, susitikimas. Jame buvo diskutuojama dviem pagrindiniais klausimais.
 
Pajų vertės nustatymas finansinių metų pabaigoje esant tokioms situacijoms: 
 1. Kredito unija pateikė prašymą išstoti iš LCKU. 
 2. Kredito unija nepateikė prašymo, bet ketina išstoti iš LCKU. 
 3. Kredito unija ketina pasilikti LCKU. 
Lietuvos banko priežiūros tarnybai pateiktame AVNT išaiškinime nurodoma, jog kredito unija, vadovaudamasi 43-uoju VAS, turi pasirinkti tokius apskaitos metodus ir taisykles, kurie tiksliausiai parodytų jos finansinę būklę ir veiklos rezultatus. Taip pat minėtame rašte nurodoma, jog kredito unijos apskaitoje LKC pajai turi būti pripažįstami ir vertinami pagal 18-ojo VAS nuostatas – tikrąja verte, o jei jos negalima nustatyti – įsigijimo savikaina atėmus vertės sumažėjimo sumą. Susitikimo dalyviai atkreipė dėmesį, kad vertės sumažėjimas gali turėti įtakos kredito unijos kapitalo pakankamumui, todėl ne visos kredito unijos norės registruoti tokį vertės sumažėjimą. Atsižvelgiant į tai kyla klausimas, kaip tokią situaciją atspindėti auditoriaus išvadoje?   
 
Kredito unijų turto vertinimas 
Lietuvos banko priežiūros tarnyba atliko kredito unijų turto kokybės vertinimą, kurio ataskaitos buvo išsiųstos visoms kredito unijoms. Minėtoje ataskaitoje yra pateikti tik galutiniai vertinimo rezultatai ir jie skiriasi nuo kredito unijų apskaitoje nurodyto turto vertės.  Kredito unijos pasigedo informacijos, kokiu pagrindu buvo nustatytos mažesnės turto vertės. Susitikimo dalyviai pažymėjo, kad auditoriaus išvados dėl kredito unijų audito turi būti išleistos jau š. m. kovo pirmosiomis dienomis, tačiau kol kas kredito unijos tik teikia atsiliepimus į pateiktus vertinimus ir todėl nėra aišku, kaip turėtų elgtis auditoriai. 
 
Remiantis tuo buvo nuspręsta, kad susitikime dalyvavę auditoriai kreipsis į Lietuvos banko priežiūros tarnybą dėl išsamesnės atlikto vertinimo informacijos kaip pagrindo kredito unijų turtui įvertinti. Taip pat susitikimo dalyviai nusprendė, kad jeigu Lietuvos banko priežiūros tarnyba nepateiks (atsisakys pateikti) atsakymų į auditorių paklausimus, auditoriai apie tai informuos Lietuvos auditorių rūmus, kad Lietuvos auditorių administracija parengtų bendrą kreipimąsi į Lietuvos banko priežiūros tarnybą.

Dėl VKEKK mokymų-diskusijos 2017 m. vasario 23 d.

2017-02-09
Informuojame, kad VKEKK prašymu sustabdėme registraciją į 2017 m. vasario 23 d. mokymus-diskusiją, kadangi susirinko didesnis nei buvo numatyta dalyvių skaičius.
 
Atsižvelgdami į didelį susidomėjimą, LAR tariasi su VKEKK dėl galimybės organizuoti papildomus mokymus-diskusiją. Apie pasiektą rezultatą informuosime artimiausiu metu. Sekite LAR naujienas!

Dėl LAR nario mokesčio už 2017 m. I pusmetį

2017-02-03
Pranešame, kad jau paskelbti 2017 m. sausio 31 d. LAR nario mokesčio apskaitos atnaujinimai. Primename, jog LAR nario mokestis už 2017 m. I pusmetį turėjo būti apmokėtas iki 2017 m. vasario 1 d.   
 
Detalesnę informaciją dėl nario mokesčio dydžio, apmokėjimo terminų bei LAR banko sąskaitų rasite čia.   
 
Pasitikrinti asmeninį LAR nario mokesčio įsiskolinimo dydį ar avansu sumokėtą sumą su Jums skirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu galite čia.   
 
Primename auditoriams, kad Visuotinis LAR narių susirinkimas pritarė laikinai priemonei, skirtai LAR biudžeto subalansavimui, 2017 m. padidinti metinį LAR nario mokestį iki 350 Eur. Taigi, atliekant mokėjimus, raginame atsižvelgti į naujausius pakeitimus.

Dėl 2017-02-09 Prezidiumo posėdžio Nr. 2 darbotvarkės

2017-02-02
Kviečiame susipažinti su 2017 m. vasario 9 d. Lietuvos auditorių rūmų Prezidiumo posėdžio Nr. 2 darbotvarke.

Dėl procesinių dokumentų įteikimo el. ryšių priemonėmis

2017-02-01
Informuojame, kad 2016 m. lapkričio 8 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso pakeitimo įstatymas, kuriame nurodyta, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. audito įmonėms teismas procesinius dokumentus civilinėse bylose įteikinės elektroninių ryšių priemonėmis (žr. pridedamą ištrauką iš priimto įstatymo).
 
Kviečiame išsamiau susipažinti su Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalu, adresu https://e.teismas.lt/lt/public/paslaugos/

Dėl ne LAR organizuotų kvalifikacijos kėlimo kursų įskaitymo

2017-01-30
Primename, kad prašymus dėl 2016 m. išklausytų ne LAR organizuotų auditorių kursų ir jiems lygiaverčių kursų bei veiklos, iš dalies prilyginamos auditorių kursams, įskaitymo galite teikti iki 2017 m. vasario 1 d.

Auditorius, 2016 m. kėlęs kvalifikaciją ne LAR organizuotuose auditorių ar jiems lygiaverčiuose kursuose, turi pateikti prašymą (2 priedas) (Temos kodą pasirinkti iš 1 priedo). Kartu su prašymu turi būti pateikiamos dokumentų, patvirtinančių auditorių kursų ar jiems lygiaverčių kursų išklausymą kopijos (t. y. kursų pažymėjimas. Jeigu kursų organizatoriai neišduoda pažymėjimų, patvirtinančių apie šių kursų išklausymą, auditorius turi pateikti kursų organizatorių laisvos formos raštą, kuriame nurodyta informacija, reikalinga auditorių kursų užskaitymui), auditorių kursų ar jiems lygiaverčių kursų programos (aprašymai, kursų medžiaga ar pan.), informacija apie mokymų organizatorius, lektorių ir jų kvalifikaciją (lektorius turi atitikti 4 priede nurodytus kvalifikacinius reikalavimus).

Auditorius 2016 m. kėlęs kvalifikaciją, vykdydamas auditorių kursams iš dalies prilygintą veiklą (išskyrus dėstymą LAR organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose, seminaruose ir dalyvavimą LAR kolegialių organų veikloje), tur pateikti prašymą (3 priedas). Kartu su prašymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys šios veiklos vykdymą:    
 • publikacijos – straipsniai elektroniniu „Word“ formatu, įrašyti į kompaktinį diską, leidiniai, kuriuose jie buvo išspausdinti (leidiniai gali būti nepateikiami, jeigu jie paskelbti Lietuvos profesinėje spaudoje), parašytų knygų ar brošiūrų 1 egzempliorius;    
 • pranešimų rengimas ir skaitymas LAR organizuojamuose konferencijose ar kituose LAR viešuose renginiuose, mokslinėse konferencijose ar kituose viešuose renginiuose  – įrodymai apie pranešimo skaitymą (konferencijos darbotvarkę, pranešimą ir kt.);
 • dėstymas ne LAR organizuojamuose auditorių kursuose, suaugusiųjų mokymuose aukštosiose universitetinėse mokymo įstaigose, mokymuose ar seminaruose - įrodymai apie dėstymą (programą, sandus ir kt.).
Prašymus prašome teikti Lietuvos auditorių rūmams el. paštais: lar@lar.lt arba inga.norkeviciene@lar.lt arba faksu (8~5) 203 2870.

TBESV IMASI RYŽTINGŲ VEIKSMŲ DĖL TARPTAUTINIO ETIKOS KODEKSO RESTRUKTŪRIZAVIMO IR IŠLEIDŽIA GALUTINĮ PASIŪLYMŲ RINKINĮ

2017-01-30
2017 m. sausio 24 d. Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdyba (toliau – TBESV) pranešė, kad baigė pirmąjį ir svarbiausią strateginio projekto, kuriuo siekia restruktūrizuoti Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – Kodeksas), etapą. Taip pat TBESV paskelbė naujus pasiūlymus, kuriais siekia papildyti visiškai restruktūrizuotą Kodeksą griežtesniais etikos reikalavimais buhalteriams. 
 
TBESV informuoja, kad restruktūrizuodama Kodeksą, ji siekia, kad šis dokumentas būtų suprantamesnis ir patogesnis naudoti. Tik toks Kodeksas, TBESV nuomone, bus lengviau ir veiksmingiau įgyvendinamas tarptautiniu mastu. 
 
TBESV pradėjo galutinį restruktūrizavimo etapą. Šiame tris praengiamuosius projektus apimančiame etape teikiami tokie nauji pasiūlymai: 
 • restruktūrizuoti tam tikrus Kodekso skyrius, įskaitant visai neseniai baigtas svarstyti nuostatas dėl buhalterio profesionalo atsako į įstatymų ir teisės aktų nesilaikymą, ilgalaikius audito įmonės darbuotojų santykius su audito ar užtikrinimo užduočių klientu, taip pat etikos problemas, su kuriomis dažnai susiduria samdomi buhalteriai profesionalai; 
 • persvarstyti su apsaugos priemonėmis susijusias nuostatas, pateiktas Kodekso skyriuose, kurie reglamentuoja nepriklausomumą, susijusį su ne užtikrinimo paslaugų teikimu audito ar kitiems užtikrinimo užduočių klientams; 
 • paaiškinti, kokiais atvejais samdomiems buhalteriams profesionalams taikomos nuostatos gali būti taikomos praktikuojantiems buhalteriams profesionalams. 
 
TBESV užsibrėžė tikslą 2017 m. gruodį baigti šį Kodekso restruktūrizavimo darbą. Naujasis Kodekso pavadinimas – Tarptautinis buhalterių profesionalų etikos kodeksas (įskaitant Tarptautinius nepriklausomumo standartus)
 
Daugiau apie TBESV įgyvendinamą Kodekso restruktūrizavimą (anglų kalba) skaitykite Tarptautinės buhalterių federacijos (angl. International Federation of Accountants (IFAC)) svetainėje ČIA

Dėl registracijos į VKEKK mokymus-konsultaciją

2017-01-24
Kaip informavome anksčiau, siekdami, kad 2016 m. reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų auditas būtų kuo sklandesnis ir be jokių neatitikimų, LAR audito komitetas ir VKEKK nusprendė vasarį surengti bendrus mokymus tiems auditoriams, kurie atlieka ar ketina atlikti reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų auditą. Maloniai kviečiame registruotis į LAR ir VKEKK organizuojamus mokymus-konsultaciją „Reguliuojamos veiklos metinės atskaitomybės ataskaitų auditas“. 

Data: 2017 m. vasario 23 d. 

Laikas: 13.30 val. 

Vieta: VKEKK patalpos, Verkių g. 25C-1, Vilnius (žemėlapis čia). 

Kaina: 24 eur (už 4 ak. val.) Dalyviams 4 ak. val. bus įskaitytos į 2017 m. auditorių kursų valandų skaičių (I dalis). 
 
Norėdami užsiregistruoti į 2017 m. vasario 23 d. LAR ir VKEKK organizuojamus mokymus-konsultaciją: 
 • Interneto svetainėje www.lar.lt įveskite savo prisijungimo vardą ir slaptažodį. 
 • Užsiregistruoti į mokymus-konsultaciją (prisijungus prie LAR interneto svetainės) galima paspaudus čia 
ARBA 
 • Svetainės  www.lar.lt meniu punkte „Auditoriams/audito įmonėms“ → „Kvalifikacijos kėlimas“ → „Registracija į kvalifikacijos kėlimo kursus“ → „Kvalifikacijos kėlimo kursai“ → „Reguliuojamos veiklos metinės atskaitomybės ataskaitų auditas“. 

DĖMESIO. Siekdami, kad mokymai-konsultacija būtų konstruktyvūs ir orientuoti į praktinį taikymą, prašome visų dalyvių paruošti po 5 klausimus (pageidautina su praktiniais pavyzdžiais), kurie kyla taikant VKEKK metodiką praktikoje, ir juos atsiųsti iki š. m. vasario 13 d. el. paštu aurelija.lauruseviciute@lar.lt. Jie bus aptarti mokymų-konsultacijos metu.

Kviečiame dalyvauti 2017 m. Užduočių rengimo komisijos darbe

2017-01-20
Dirbdami Užduočių rengimo komisijoje, auditoriai atlieka svarbų vaidmenį organizuojant kvalifikacinius auditorių egzaminus, t.y. atrenka ir pakoreguoja paruoštas minėtų egzaminų užduotis ir teikia jas tvirtinti Egzaminų komisijai. Užduočių rengimo komisijos nariai turi galimybę atnaujinti savo žinias informacinių technologijų ir kompiuterinių sistemų, verslo, bendrosios ir finansų ekonomikos, matematikos ir statistikos, įmonių finansų valdymo pagrindinių principų, teisės, mokesčių, apskaitos ir audito srityse.

Užduočių rengimo komisijos narių darbas vyksta LAR patalpose, komisijos nariams sudaromos reikiamos sąlygos darbui, pagal sutartis darbas yra apmokamas.

Auditorių, pageidaujančių dalyvauti 2017 m. Užduočių rengimo komisijos darbe, prašome iki 2017 m. vasario 1 d., 12 val. teikti prašymus Lietuvos auditorių rūmams, el. paštu inga.norkeviciene@lar.lt arba faksu (8~5) 203 2870.

Iš anksto dėkojame už Jūsų būsimą indėlį gerinant kvalifikacinių atestuoto auditoriaus egzaminų kokybę.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.