Kviečiame susipažinti su LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (Žin., 2007, Nr. 77-3046), kuris įsigalios nuo 2008-01-01. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal šio įstatymo 30 straipsnį viešojo sektoriaus subjekto (t. y. subjektas, atliekantis įstatymų nustatytas viešojo administravimo funkcijas) metinių ataskaitų rinkinių ir viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditą atlieka LR valstybės kontrolė, savivaldybių kontrolierių tarnybos bei nepriklausomos audito įmonės.