Medžiaga visuotinio LAR narių susirinkimo klausimais

Kviečiame susipažinti su medžiaga 2007-09-14 visuotinio LAR narių susirinkimo klausimais:

Daugiau kaip 10 proc. LAR narių pateikė LAR prašymą į visuotinio LAR narių susirinkimo dienotvarkę įtraukti papildomą klausimą dėl gerb. Prezidiumo narės Jolandos Petkuvienės atšaukimo iš Prezidiumo narių.

1. Dėl LAR veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2006-07-01 iki 2007-06-30 tvirtinimo.
LAR veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2006-07-01 iki 2007-06-30

2. Dėl LAR prezidiumo metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo.
LAR prezidiumo metinė veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2006-07-01 iki 2007-06-30

4. Dėl LAR finansinės atskaitomybės bei biudžeto vykdymo už laikotarpį nuo 2006-07-01 iki 2007-06-30.
LAR finansinė atskaitomybė (Balansas ir Veiklos rezultatų ataskaita) už laikotarpį nuo 2006-07-01 iki 2007-06-30
LAR finansinė atskaitomybė (Aiškinamasis raštas) už laikotarpį nuo 2006-07-01 iki 2007-06-30
LAR biudžeto, sudaryto už laikotarpį nuo 2006-07-01 iki 2007-06-30, vykdymas

13. Dėl LAR biudžeto už laikotarpį nuo 2007-07-01 iki 2008-06-30 tvirtinimo bei LAR darbuotojų skaičiaus ir jų darbo užmokesčio nustatymo.
LAR biudžeto planas už laikotarpį nuo 2007-07-01 iki 2008-06-30
LAR biudžeto plano už laikotarpį nuo 2007-07-01 iki 2008-06-30 aiškinamasis raštas

16. Del Nacionalinių audito standartų tvirtinimo.
19 NAS ,,Audito atranka ir kiti duomenų testams atrinkimo būdai“ (projektas ir lyginamasis variantas),
20 NAS ,,Audito įrodymai, papildomai nagrinėjant specifinius straipsnius“ (projektas ir lyginamasis variantas),
36 NAS „Audito klausimų pranešimas už valdymą atsakingiems asmenims“ (projektas),
37 NAS „Išoriniai patvirtinimai“ (projektas),
38 NAS „Tikrosios vertės įvertinimų ir atskleidimų auditas“ (projektas).

18. Dėl LAR renkamos informacijos apie auditorius ir audito įmones pobūdžio ir platinimo tvarkos pakeitimo.
Informacijos apie auditorius ir audito įmones rinkimo, skelbimo ir platinimo tvarkos pakeitimo projektas

20. Dėl LAR prezidiumo darbo reglamento pakeitimo.
LAR prezidiumo darbo reglamento pakeitimo projektas