Kokybės kontrolės komitetas yra kolegialus Lietuvos auditorių rūmų organas, kurį sudaro 9 nariai, iš kurių yra 4 auditoriai ir 5 ne auditoriai. Kokybės kontrolės komiteto narius tvirtina Lietuvos auditorių rūmų prezidiumas. Lietuvos auditorių rūmų prezidiumas iš Kokybės kontrolės komiteto narių taip pat patvirtina ir Kokybės kontrolės komiteto pirmininką. Kokybės kontrolės komiteto nariai tvirtinami 3 metų laikotarpiui.
 
Kokybės kontrolės komitetas vykdo Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo pavedimus, taip pat atlieka šias funkcijas:
 
1. vadovaudamasis Finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo LAR tvarkos aprašu, savo kompetencijos ribose įgyvendina finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą Lietuvoje; 
2. LAR prezidiumo nustatyta užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų teikimo kontrolės tvarka ir skundų dėl netinkamai suteiktų kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų nagrinėjimo tvarka kontroliuoja atliktų užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų kokybę, vykdo užtikrinimo ar kitų susijusių paslaugų kokybės patikrinimus, nagrinėja skundus dėl netinkamai suteiktų užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų ir nustačius pažeidimus apie juos informuoja LAR prezidiumą; 
3. rengia ir iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. teikia LAR prezidiumui tvirtinti Komiteto darbo planą; 
4. rengia ir iki kiekvienų metų spalio 31 d. teikia LAR prezidiumui tvirtinti Komiteto veiklos ataskaitą; 
5. teikia LAR prezidiumui pasiūlymus dėl audito, užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų kokybės gerinimo; 
6. vykdo teisėtus LAR prezidiumo ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 1 straipsnyje nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos atlikti auditorių ir audito įmonių viešą priežiūrą įstaigos (toliau – Įstaiga)nurodymus; 
7. savo kompetencijos ribose priima kitus sprendimus.
 
 
____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2021-12-01