Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Kokybės kontrolės komitetas

Kokybės kontrolės komitetas


Kokybės kontrolės komitetas yra kolegialus Lietuvos auditorių rūmų organas, kurį sudaro 9 nariai, iš kurių yra 4 auditoriai ir 5 ne auditoriai. Kokybės kontrolės komiteto narius-auditorius renka ir gali atšaukti visuotinis Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimas, o Kokybės kontrolės komiteto narius-ne auditorius tvirtina Lietuvos auditorių rūmų prezidiumas iš valstybės institucijų, verslininkus vienijančių organizacijų ir mokslininkus vienijančių organizacijų atstovų, kurie pareiškia norą dalyvauti Kokybės kontrolės komiteto veikloje. Kokybės kontrolės komiteto nariai skiriami 3 metų laikotarpiui.
 
Kokybės kontrolės komitetas vykdo Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo pavedimus, taip pat atlieka šias funkcijas:
 
1.savo kompetencijos ribose įgyvendina auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės užtikrinimą Lietuvoje:
1.1. kasmet iki kovo 31 d. sudaro ir teikia Lietuvos auditorių rūmų prezidiumui patvirtinti sprendimą teikti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR finansų ministerijos patvirtinti metinį auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų planą;
1.2. kasmet iki kovo 31 d. teikia Lietuvos auditorių rūmų prezidiumui patvirtinti sprendimą teikti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR finansų ministerijos patikrinti metinių auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų planų faktinį įvykdymą;
1.3. konsultuoja auditorius kontrolierius dėl atliekamų atlikto audito kokybės peržiūrų;
1.4. nagrinėja auditorių kontrolierių atliktų atlikto audito kokybės peržiūrų ataskaitas ir dėl šių ataskaitų priima sprendimus;
1.5. jei atlikto audito kokybės peržiūros metu nustatyta audito atlikimo kokybės trūkumų, teikia Lietuvos auditorių rūmų prezidiumui patvirtinti siūlomą sprendimą ir, gavęs Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR finansų ministerijos įvertinimą dėl siūlomo sprendimo, priima sprendimą skirti drausmines nuobaudas ar nurodymus;
1.6. jei atlikto audito kokybės peržiūros metu nustatomi reikšmingi audito atlikimo trūkumai, teikia Lietuvos auditorių rūmų prezidiumui patvirtinti sprendimą kreiptis į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie LR finansų ministerijos dėl auditoriaus ar audito įmonės atlikto audito tyrimo inicijavimo;
1.7. peržiūri Lietuvos auditorių rūmų pateiktą informaciją kaip auditoriai ir audito įmonės vykdo Kokybės kontrolės komiteto nustatytus nurodymus ir kasmet iki birželio 30 d. apie tai informuoja Lietuvos auditorių rūmų prezidiumą ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie LR finansų ministerijos;
1.8. jei Kokybės kontrolės komiteto nustatyti nurodymai nėra vykdomi, priima sprendimą siūlyti skirti bei skiria auditoriams ir audito įmonėms drausmines nuobaudas;
1.9. jei audito įmonė (auditorius) per pranešime apie ketinimą sustabdyti audito įmonės (auditoriaus) pažymėjimo galiojimą nustatytą terminą nesudaro sąlygų atlikti atlikto audito kokybės peržiūros, siūlo priimti sprendimą sustabdyti audito įmonės (auditoriaus) pažymėjimo galiojimą;
1.10. jei sustabdžius audito įmonei (auditoriui) pažymėjimo galiojimą ir nustačius terminą, per kurį audito įmonė (auditorius) privalo sudaryti sąlygas atlikti atlikto audito kokybės peržiūrą, audito įmonė (auditorius) per nustatytą terminą nesudaro sąlygų atlikti atlikto audito kokybės peržiūros, siūlo priimti sprendimą išbraukti audito įmonę iš audito įmonių sąrašo (panaikinti auditoriaus vardą);
2. Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nustatyta užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų teikimo kontrolės tvarka ir skundų dėl netinkamai suteiktų kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų nagrinėjimo tvarka kontroliuoja atliktų užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų kokybę, vykdo užtikrinimo ar kitų susijusių paslaugų kokybės patikrinimus, nagrinėja skundus dėl netinkamai suteiktų užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų ir nustačius pažeidimus apie juos informuoja Lietuvos auditorių rūmų prezidiumą;
3. teikia Lietuvos auditorių rūmų prezidiumui pasiūlymus dėl audito, užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų kokybės gerinimo;
4. vykdo teisėtus Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR finansų ministerijos nurodymus;
5. savo kompetencijos ribose priima kitus sprendimus.
 
 
____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2017-09-27Visuotinis LAR narių susirinkimas
2021 m. gruodžio 10 d.
10 val. viešbutyje „Vilnius Grand Resort“

 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.